500 plus dla seniora 2023. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

utworzone przez | 10, 09, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Świadczenie uzupełniające, jako program dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia i opieki funkcjonuje w Polsce od kilku lat. W świadomość społeczną wrosło to świadczenie, jako “500 plus dla seniora”. Termin ten, nie do końca oddaje istoty i założeń programu pomocy dla osób niesamodzielnych.

W naszym poradniku chcemy Ci przekazać pełną wiedzę na temat świadczenia uzupełniającego. Zyskasz wiedzę, czym jest świadczenie uzupełniające, kiedy senior może starać się o 500+, kiedy mimo braku samodzielności świadczenie nie będzie Ci wypłacane lub będzie zmniejszona jego kwota. Poznasz pełną procedurę — od pozyskania wniosku do przyznania Ci omawianego wsparcia.
500 plus dla seniora
500 plus dla seniora — wsparcie osób niesamodzielnych.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – co to?

500 plus dla seniora to rodzaj wsparcia pochodzącego ze środków publicznych. Dedykowane jest ono osobom całkowicie niesamodzielnym, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki ze strony innych ludzi. Ustawodawca określił, że wsparcie w ramach świadczenia uzupełniającego otrzymają osoby dorosłe, które posiadają niskie dochody i nie mogą z tego powodu oni zapewnić sobie odpowiedniej opieki.

500 plus dla emerytów a inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych

Wnioskując o przyznanie 500 + dla seniora musisz przeanalizować, jak wysokie są Twoje dochody. Istotna jest kwota brutto renty, emerytury, ale także innych z katalogu świadczeń finansowanych z publicznych środków.

Weź pod uwagę przykładowo: wszelkie kwoty z zasiłku stałego, okresowego z pomocy społecznej, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki przedemerytalne i wszystkie inne świadczenia pieniężne.

Pamiętaj! Jeśli jesteś seniorem uprawnionym do renty rodzinnej, która została Ci przyznana z tytułu utraty zdolności do samodzielnej egzystencji przed 16 rokiem życia lub w trakcie nauki (przed 25 rokiem życia), nie wchodzi ona w próg dochodowy.


500 plus dla seniorów kryterium dochodowe 2023

Być może już masz przyznane świadczenie 500 plus dla seniora. Być może dopiero po poniższej lekturze zdecydujesz się na złożenie wniosku. Niezależnie od sytuacji każda osoba musi znać kryterium dochodowe uprawniające do wypłaty 500 + dla seniora.

Z doświadczenia wiadomo, że zmienia się ono cyklicznie. Zapewne wiesz, że dla osób pobierających renty, emerytury i inne świadczenia pieniężne bardzo ważne są kryteria dochodowe.

Ile dostaniesz w ramach 500 plus dla seniora z ZUS w 2023 roku?

W roku 2023 zmiany dotyczące uprawnienia do 500 plus dla seniora obowiązują od 1 marca.

Rząd — jak informowała minister Marlena Maląg — zmienił ustawą próg dochodowy. Od 01.03.2023 wynosi on 2157,80 zł. Dlatego wraz z waloryzacją świadczeń pobieranych z organów rentowych obowiązuje kryterium dochodowe uprawniające do wypłaty świadczenia uzupełniającego w całości, wynosi w zmienionej kwocie.

Kiedy łącznie z innymi dochodami Twoja renta lub emerytura przekroczy 1657,80 zł, 500 plus dla seniora będzie obniżone, na zasadzie “złotówka za złotówkę”. Dochody powyżej 2157,80 zł niestety spowodują zawieszenie dodatkowego wsparcia dla seniora.

Interesuje Cię wsparcie społeczne w zakresie 500 plus dla osób niepełnosprawnych i procedur z nim związanych?

Zajrzyj do cyklu artykułów na blogu My Wspieramy:

500 plus dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności
Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych
Pułapki w programie 500 plus dla niepełnosprawnych
800 plus dla niepełnosprawnych?

Sprawdź i uzyskaj pełną wiedzę i aktualne informacje w zakresie świadczeń 500 plus.


Ile wynosiło 500 plus dla seniora w 2022?

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w roku 2022 przysługiwało w pełnej kwocie 500 złotych tym seniorom, którzy wykazywali się dochodami brutto do 1396,13 zł. Kiedy dochody seniora przekraczały 1896,13 zł, świadczenie im nie przysługiwało.

Kiedy wypłata 500 plus dla seniora – ZUS?

Jeśli pobierasz rentę lub emeryturę z Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznany Ci dodatek 500 plus dla seniora, będzie wypłacany Ci razem ze świadczeniem podstawowym.

Jeśli ZUS nie wypłaca Ci żadnych świadczeń w decyzji o przyznaniu Ci “500+ dla seniora” będzie widniała informacja o terminie płatności.

Komu należy się 500 plus dla seniora?

Świadczenie 500 plus dla seniora mogą otrzymać osoby starsze, które z powodu różnych chorób, urazów, wieku mają problemy w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Obowiązująca potocznie nazwa wskazuje, że świadczenie można otrzymać z tytułu osiągnięcia określonego wieku.

Dodatek 500 plus, mogą jednak otrzymać wszystkie osoby powyżej 18 r.ż. jednocześnie posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji. Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest kluczowym dokumentem, który pozwoli Ci zyskać prawo do świadczenia uzupełniającego 500+.

500 plus dla seniora warunki, jakie należy spełnić?

Podstawowe warunki, które musisz spełnić, aby otrzymać 500 plus dla seniora, określił ustawodawca. Masz szansę na przyznanie świadczenia, gdy wykażesz, że:

 • masz 18 lat i więcej,
 • masz w orzeczeniu zapis o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • nie pobierasz renty, emerytury, czy świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych w Polsce, lub świadczeń z zagranicznych organów rentowo-emerytalnych,
 • pobierasz rentę, emeryturę i inne świadczenia, lecz ich łączna wysokość brutto na rok 2023 nie przekracza 1657,80 zł lub wynosi poniżej 2157,80 zł,
 • mieszkasz w Polsce i masz obywatelstwo polskie,
 • ewentualnie masz prawo stałego pobytu na terenie kraju i jednocześnie jesteś obywatelem, któregokolwiek z państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu. Porozumienie to dotyczy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz porozumienia w ramach Konfederacji Szwajcarskiej,
 • będąc obywatelem kraju spoza obszaru UE lub EFTA masz zalegalizowany pobyt w Polsce.
jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych
Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych?

Co zrobić, aby dostać 500 plus dla seniora?

W pierwszej kolejności, abyś otrzymał 500 plus dla seniora, musisz spełnić wymagane warunki. Kiedy spełniasz wymogi reguł prawa o świadczeniu uzupełniającym, powinieneś złożyć wniosek osobiście, pocztą lub przesłać elektronicznie.

Jeśli nie jesteś w stanie zrobić tego sam, może czynności tej dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub wybrany przez Ciebie pełnomocnik bądź opiekun faktyczny.

500 plus dla seniora – wniosek ZUS i inne dokumenty?

Obok uzupełnionego wniosku o świadczenie uzupełniające do swojego wniosku dołącz, jedno z dokumentów:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • aktualne orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidów, wydane przez Komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. Orzeczenie wydane przed 01.09.1997 roku,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i jednocześnie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i jednocześnie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Obok powyższych dokumentów, jeśli uzyskałeś prawo do renty lub emerytury zagranicznej, do wniosku musisz dołączyć dokument potwierdzający Twoje uprawnienia oraz wysokość pobieranych świadczeń.

500 + dla seniora a brak orzeczenia o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji

Podstawowym warunkiem wypłaty 500 plus dla seniora z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest posiadanie aktualnego orzeczenia o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli faktycznie Twój stan zdrowia sprawia, że potrzebujesz stałej lub długotrwałej opieki złóż wniosek o wydanie orzeczenia do ZUS, lub odpowiednika ZUS.

Do swojego wniosku będziesz musiał dołączyć:

 • zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia (ważne 30 dni od chwili wydania),
 • wszelką dokumentację medyczną,
 • kartę badania profilaktycznego,
 • inne dokumenty mające wpływ na decyzję orzecznika, w tym: dokumentację z rehabilitacji zawodowej lub leczniczej oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak uzupełnić wniosek ZUS – 500 plus dla seniora?

Uzupełnij wniosek o 500 plus dla seniora. Jest to prosta czynność. Zbierz swoje dokumenty, to ułatwi zadanie. We wniosku będziesz musiał podać podstawowe dane osobowe, miejsce zamieszkania i zameldowania. Organ wypłacający świadczenie musisz poinformować o swoich dochodach czerpanych ze środków publicznych i rodzaju świadczeń pieniężnych.

Musisz poinformować także, jeśli odbywasz karę pozbawienia wolności, lub odbywasz karę w systemie dozoru elektronicznego, jeśli nie masz prawa pobytu lub obywatelstwa polskiego. Gdy złożyłeś podobny wniosek w innym organie rentowo-emerytalnym niż ZUS, także uzupełnij tę informację.

Jeśli będziesz miał jakikolwiek problem z uzupełnieniem druku wniosku, możesz liczyć na pomoc pracowników ZUS, w salach obsługi klientów lub centrum obsługi telefonicznej.


500 plus dla niepełnosprawnych.

Co dalej, kiedy nie zgadzasz się z decyzją?

Decyzji o przyznaniu lub nie, prawa do dodatku 500 plus dla seniora możesz spodziewać się do 30 dni od rozstrzygnięcia przez ZUS wszelkich wątpliwości.

Gdy nie zgadzasz się z decyzją, wnieś odwołanie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Twoim rejonie. Masz miesiąc, aby za pośrednictwem ZUS złożyć odpowiednie dokumenty.

Podsumowanie

500 plus dla seniora to świadczenie pieniężne dedykowane: dorosłym osobom niesamodzielnym, wymagającym opieki oraz mającym niskie dochody, niepozwalające zapewnić realizacji ich potrzeb. Świadczenie uzupełniające, bo taka jest właściwa nazwa dodatku, wypłacane jest na wniosek zainteresowanego. Największą grupą uprawnioną do 500 + dla seniora są osoby starsze, po 75 roku życia.

Jedną z istotniejszych informacji, które powinieneś posiadać na bieżąco, jest ustalony próg dochodowy na dany rok. Gdy pobierasz świadczenie, musisz poinformować organ wypłacający Ci 500 plus dla seniora o przekroczeniu dochodów. W innym przypadku będziesz musiał dokonać zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty.

500 plus dla seniora to istotne wsparcie dla osób starszych w Polsce. Pozwala im lepiej radzić sobie z wydatkami związanymi z koniecznością opieki. Jeśli jesteś seniorem i spełniasz wyszczególnione w poradniku kryteria, zastanów się nad skorzystaniem z tego świadczenia. Pamiętaj! Wsparcie państwa jest po to, aby Ci skutecznie ułatwić życie.


Komu przysługuje 500 plus dla seniora?

Dodatek 500 plus dla seniora przeznaczony jest dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wobec których orzeczono inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności. Także te osoby powyżej 75 roku życia, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Warunkiem podstawowym przyznania 500+ dla seniora jest legitymowanie się odpowiednim orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoba wnioskująca musi mieć polskie obywatelstwo lub prawo ego pobytu, jeśli pochodzi z lub spoza państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komu nie przysługuje 500 plus dla seniora?

Świadczenia uzupełniającego nie otrzymają dzieci oraz uprawnieni seniorowie, których dochody przekraczają dochodowy próg uprawniający ustalony na dany rok. Wyłączone z grona uprawnionych są także osoby zdolne do samodzielnej egzystencji, które nie uzyskały odpowiedniego orzeczenia w odpowiedniej instytucji do spraw emerytalno-rentowych.

Gdzie złożyć wniosek o 500 + dla seniora?

Wniosek o przyznanie 500 plus dla seniora wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w placówkach ZUS lub KRUS bezpośrednio, przesłać pocztą lub przez platformę usług elektronicznych ZUS. Czynności tej musi dokonać osoba starsza, jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun.

Kto wypłaca 500 plus dla seniora?

Świadczenie 500+ dla seniora wypłaca ten organ rentowo-emerytalny, do którego złożysz odpowiedni wniosek. W zależności skąd pobierasz rentę lub emeryturę, będzie to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego lub odpowiednie organy służb mundurowych. Jeśli nie jesteś pewien, gdzie powinieneś złożyć wniosek, skorzystaj z centrum obsługi telefonicznej ZUS. Informacje uzyskasz także każdej placówce ZUS.0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *