Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki. Nowa forma pomocy od roku 2024

utworzone przez | 21, 03, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające to forma pomocy niepełnosprawnym, która rewolucjonizuje dotychczasowy system opieki nad osobami niesamodzielnymi. Z ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające, wynika, że wsparcie finansowe jest przypisane do osoby niepełnosprawnej dorosłej i będzie zależało od poziomu potrzeb konkretnego człowieka.

O zapisach w Ustawie o Świadczeniu Wspierającym przeczytasz w naszym artykule. Dowiesz się, czym jest świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych, jaka jest jego wysokość, komu będzie dedykowane oraz w jak wpłynie na sytuację opiekunów dotychczas pobierających świadczenie pielęgnacyjne.Czym jest świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych?

Wg Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej świadczenie wspierające jest nową formą finansowej pomocy dorosłym osobom zależnym. Dedykowane ma być osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 rok życia. Dodatkowo w nowym systemie orzeczniczym opartym na 100-punktowej skali, osoby te muszą uzyskać 1 z 6 poziomów potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 100 procent zależności od pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenie wspierające to jeden z elementów stworzonego systemowego i kompleksowego rozwiązania, które daje prawo osobie niepełnosprawnej do niezależnego życia.


“Zależy nam na rozwiązaniach kompleksowych, systemowych, przede wszystkim – prawo do godnego, niezależnego życia i osoby niepełnosprawnej, ale także opiekunów”.

Minister Marlena Maląg

Świadczenie wspierające dla kogo jest przeznaczone?

Świadczenie wspierające przewidziane jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, które wymagają opieki lub pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu i mają ustalone orzeczenie o potrzebie wsparcia.

Zobiektywizowana stupunktowa skala, według której będzie określana potrzeba wsparcia, ma zostać wypracowana i wdrożona rozporządzeniem. Wnioskujący o orzeczenie może otrzymać wartość punktową od 0 do 100 punktów na dokumencie.

Zespoły orzecznicze będą brały pod uwagę między innymi: wiek osoby wnioskującej oraz zdolność do samodzielnego wykonywania czynności, które są związane z codziennym funkcjonowaniem i życiem.

Świadczenie wspierające jest zależne od orzeczenia. Przewidziano je dla 6 poziomów zależności od opiekuna, określonego w 6 przedziałach, między 70 a 100 punktów.

 • I – poziom potrzeby wsparcia – 95-100 punktów na orzeczeniu,
 • II – poziom potrzeby wsparcia – 90-94 punktów na orzeczeniu,
 • III – poziom potrzeby wsparcia – 85-89 punktów na orzeczeniu,
 • IV – poziom potrzeby wsparcia – 80-84 punktów na orzeczeniu,
 • V – poziom potrzeby wsparcia – 75-79 punktów na orzeczeniu,
 • VI – poziom potrzeby wsparcia – 70-74 punktów na orzeczeniu,

“Świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, nieobwarowane jakimikolwiek uzależnieniami typu dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności czy aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych”.

Wiceminister MRiPS Paweł Wdówik

Świadczenie wspierające ma być przypisane do dorosłej osoby z niepełnosprawnością. Jest to zupełnie inny sposób postrzegania niepełnosprawnych, wobec dotychczasowego. To osoba niepełnosprawna ma decydować, kto jej pomaga, ma samostanowić.

Uwolnienie systemu opieki nad osobami zależnymi, od bezpośredniego wsparcia finansowego opiekuna, ma służyć podmiotowości osoby niepełnosprawnej oraz zabezpieczać jej teraźniejszość i przyszłość.

Świadczenie wspierające a zasady przyznawania

Aby uzyskać prawo do pobierania świadczenia wspierającego, trzeba mieć ustalony konkretny poziom potrzeby wsparcia. Według Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Pawła Wdówika, orzeczenia w tej sprawie będą wydawały Wojewódzkie Zespoły Orzecznicze złożone ze specjalistów zajmujących się niepełnosprawnością.

Procedura taka pozwoli sprawdzić stan faktyczny, czy dana osoba potrzebuje wsparcia i w jakich czynnościach. Specjalista – orzecznik będzie badał możliwości osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania lub innym. Będzie obserwował stan funkcjonalny osoby i przeprowadzał wywiad celem odpowiedniego opisania w kwestionariuszu jej możliwości i ograniczeń.

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych — wdrożenie i orzecznictwo

W dniu 26 maja 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym skierowaną do dorosłych osób z niepełnosprawnością. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej określiło następujący harmonogram wprowadzania w życie zapisów ustawy.

Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych od 2024 roku

Pierwszy i drugi poziom wsparcia dla osób najbardziej wymagających opieki, wdrażany byłby od 1 stycznia 2024 roku. Świadczenie wspierające otrzymałyby w tym w przypadku osoby posiadający nowe orzeczenie funkcjonalne, które uzyskały od 90 do 100 punktów.

Świadczenie wspierające od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku pomoc finansową związaną z trzecim i czwartym poziomem wsparcia osób niesamodzielnych uzyskaliby wszyscy, którzy na orzeczeniu mają zapis o średniej potrzebie opieki w zakresie 80 do 90 punktów.

Świadczenie dla niepełnosprawnych od 2026 roku

Czwarty i piąty poziom jest dla osób niepełnosprawnych, które mają zapis o najniższej potrzebie wsparcia w orzeczeniu w zakresie 70 do 80 punktów. Świadczenie wspierające planowane jest w tym przypadku do wypłaty od 1 stycznia 2026 roku.

orzeczenie o niepełnosprawności na stronie https://mywspieramy.org
Orzeczenie o niepełnosprawności na stronie https://mywspieramy.org

Jest to pierwszy krok do reformy orzecznictwa o niepełnosprawności w polskim obiegu prawnym, w którym funkcjonuje aż 6 systemów orzekania. Wdrożenie do praktyki orzeczniczej oceny stanu funkcjonalnego osoby niepełnosprawnej to jedno z wielu działań, które muszą być zrealizowane, aby ujednolicić i skonsolidować system orzekania o niepełnosprawności w Polsce.

Jaka jest wysokość świadczenia wspierającego?

Wysokość świadczenia wspierającego jest uzależniona od stopnia wsparcia koniecznego dla danej osoby z niepełnosprawnością. Wyróżnia się 6 progów. Osoby, którym Wojewódzki Zespół Orzekający przyznał:

 • 1 poziom wsparcia, czyli – 95 do 100 punktów, otrzymają kwotę w wysokości 220 % renty socjalnej.
 • 2 poziom wsparcia, czyli – 95 do 100 punktów, otrzymają kwotę w wysokości 180 % renty socjalnej.
 • 3 poziom wsparcia, czyli – 85 do 89 punktów, otrzymają kwotę w wysokości 120 % renty socjalnej.
 • 4 poziom wsparcia, czyli – 80 do 84 punktów, otrzymają kwotę w wysokości 80 % renty socjalnej.
 • 5 poziom wsparcia, czyli – 75 do 79 punktów, otrzymają kwotę w wysokości 60 % renty socjalnej.
 • 6 poziom wsparcia, czyli – 70 do 74 punktów, otrzymają kwotę w wysokości 40 % renty socjalnej.

świadczenie wspierające
Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych.

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Najważniejsze założenia z ustawy o świadczeniu wspierającym

Projekt ustawy zakłada, że świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych będzie opierało się na następujące zasadach.

 1. Świadczenie kierowane jest bezpośrednio do dorosłej osoby wymagającej wsparcia.
 2. Świadczenie przysługuje niezależnie od innych świadczeń – renty, świadczenia uzupełniającego, dodatku pielęgnacyjnego itd.
 3. Wysokość wsparcia uzależniona jest od poziomu potrzeby wsparcia oraz wysokości renty socjalnej w danym roku.
 4. Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia zespół orzeczniczy przeprowadzi na podstawie: wywiadu bezpośredniego, obserwacji oraz oceny za pomocą skali.
 5. Świadczenie nie będzie podlegało egzekucji komorniczej.
 6. Świadczenie wspierające nie będzie podlegało opodatkowaniu od osób fizycznych.
 7. Kwota świadczenia będzie wliczana do dochodu, który warunkuje przyznanie pomocy ze środków publicznych.
 8. Świadczenie będą otrzymywały osoby, które posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu Orzekającego o niepełnosprawności o poziomie potrzeby wsparcia.
 9. Wnioski o orzeczenie poziomu potrzeby wsparcia będą przyjmowane przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub placówki ZUS. Następnie będą przekazywane do Wojewódzkich Zespołów Orzekających.
 10. Wnioski o świadczenie wspierające składa się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym uprawomocniło się orzeczenie o potrzebie wsparcia.
 11. Wniosek złożony do 3 miesięcy od ukończenia 18 r.ż. skutkuje ustaleniem prawa do świadczenia wspierającego od miesiąca, w którym osoba osiągnęła pełnoletniość.
 12. Świadczenie wspierające będzie obsługiwał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną. Wszelkie informacje i korespondencja ze strony ZUS także będą przekazywane przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na konto wnioskodawcy (PUE ZUS).
 13. Orzeczenie ustalające poziom potrzeby wsparcia dla dorosłych będzie wydawane na okres nie dłuższy niż 7 lat i nie dłuższy niż okres, na który wnioskodawcy zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności.
 14. Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności będzie się można odwołać do Wojewódzkiego Zespołu, a następnie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 15. Świadczenie wspierające będą mogli otrzymać obywatele Polski oraz cudzoziemcy legalnie przebywający da terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. O świadczenie będą mogli ubiegać się niepełnosprawni lub ich opiekunowie prawni.
 17. Świadczenia wspierające, które zostały nienależnie pobrane, będą musiały zostać zwrócone z naliczonymi ustawowymi odsetkami.

Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych a świadczenie pielęgnacyjne

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością, na które opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne, w zderzeniu z nowym systemem będą musiały podjąć decyzję, czy decydują się na pobieranie świadczenia wspierającego same, czy też chcą pozostać przy starym systemie.

Decyzja o pozostaniu w starym systemie oznacza, że to opiekun osoby niepełnosprawnej nadal będzie pobierał świadczenie pielęgnacyjne. Zachowa prawa nabyte. Nadal nie będzie jednak mógł dorabiać.

Przejście osoby niepełnosprawnej na nowy system będzie oznaczało zmiany dla dotychczasowego opiekuna. Opiekun, który pobierał wcześniej świadczenie pielęgnacyjne, lecz nadal opiekuje się niepełnosprawnym, będzie miał opłacane składki na ubezpieczenia: emerytalno-rentowe i zdrowotne.


Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik wyjaśnił, że świadczenie pielęgnacyjne będzie dostępne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 18. roku życia. Opiekunowie będą mogli bez ograniczeń podejmować aktywność zawodową. Natomiast gdy osoba z niepełnosprawnością ukończy 18 lat, zmienia się podmiot świadczenia. Świadczenie wspierające przeznaczone będzie dla osób z niepełnosprawnością, po wcześniejszym ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik

Nowa ustawa o osobach niepełnosprawnych a zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Według założeń świadczenie pielęgnacyjne będzie od roku 2024 dedykowane tylko opiekunom dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia. Będzie je pobierał opiekun odrębnie za każde dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie także, wtedy gdy uzyska prawo do emerytury lub renty. Opiekun niepełnosprawnego dziecka zgodnie z nowelizacją ustawy będzie mógł dorabiać bez ograniczeń.

Transformacja systemów a wsparcie osób niepełnosprawnych zależnych

Dotychczasowy system wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych uprzedmiotawiał osoby z niepełnosprawnością. Uwydatniał nierówności w dostępie do świadczeń opiekunów osób dorosłych i dzieci. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku nakazał zrównać pomoc dla obu grup opiekujących się osobami zależnymi.

W toku prac, które przebiegały w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z udziałem wiceministra Pawła Wdowika oraz przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych wypracowano podwaliny pod nowy system orzecznictwa i wsparcia osób zależnych. System ten będzie opierał się na 3 filarach:

 1. orzecznictwo,
 2. świadczenie wspierające,
 3. asystencja.

Realizacja tego spójnego systemu, przewidziana jest na lata. Końcowym efektem ma być konsolidacja i ujednolicenie systemu orzecznictwa.

Świadczenie wspierające a prawo do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Jak informuje minister Marlena Maląg, nadal trwają prace nad programem asystencji osób niepełnosprawnych przy Prezydencie, który jest ich inicjatorem. Chodzi o to, aby program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” nie musiał być wznawiany corocznie, w kolejnych edycjach, lecz aby wpisać go na stałe do ustawy.

Planowana jest także możliwość zamiany świadczenia wspierającego na dodatkowe godziny asystencji. Będzie to dodatkowe wsparcie, obok dotychczasowych gwarantowanych Ustawą godzin pracy asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dowiedz się więcej o dostępnych świadczeniach i wsparciu osoby niesamodzielnej.
Przeczytaj artykuły:

🔸 Świadczenie pielęgnacyjne 2023
🔸 Asystent osoby niepełnosprawnej 2023
🔸 Prawa i obowiązki opiekuna osoby niepełnosprawnej

Inny informacje dotyczące praw, potrzeb i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie znajdziesz na blogu Agencji My Wspieramy. Zapraszamy!


Infolinia w sprawie świadczenia wspierającego. Kontakt dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

W związku z licznymi wątpliwościami i obawami środowiska niepełnosprawnych i ich opiekunów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dotyczącą świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dokładnych informacji na temat nowego świadczenia, mogą skorzystać z numeru telefonu 22 245 61 00. Telefon jest obsługiwany w dni robocze, w godzinach 8.00 do 17.00.

Infolinia jest dostępna dla tych, którzy potrzebują informacji, ale także pomocy i wsparcia w wypełnieniu wniosku o to świadczenie. Szefowa MRiPS, Marlena Maląg, podkreśla, że nowe świadczenie to istotne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

Infolinia zaś ma na celu pomoc w przejściu przez proces ubiegania się o świadczenie wspierające. Niepełnosprawni i ich opiekunowie, dzwoniąc, mają możliwość uzyskać odpowiedzi na pytania i rozwiać swoje wątpliwości związane z jego uzyskaniem.

O świadczeniu wspierającym w pigułce — podsumowanie

Wdrożenie ustawą świadczenia wspierającego dla osób najciężej niepełnosprawnych rewolucjonizuje model postrzegania osób z niepełnosprawnością. Osoby zależne stają się odtąd podmiotem działań, a nie ich przedmiotem.

Świadczenie wspierające ma wesprzeć osoby mające największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Zgodnie z projektem wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, bez względu na jej wiek i dochód. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Pierwszy etap planowany jest od 1 stycznia 2024 r.

Plan realizacji jest następujący. Świadczenie wspierające zostanie przypisane do osoby niepełnosprawnej pełnoletniej, która w nowym systemie orzeczniczym uzyska od 70 do 100 punktów. W zależności od tego, którego z 6 poziomów wsparcia osoba będzie wymagała, otrzyma ona kwotę równą 220%, 180%, 120%, 80%, 60% lub 40% renty socjalnej.

Wdrażanie świadczenia wspierającego będzie się odbywało w kolejnych latach. Od 2024 otrzymają je osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymają od Wojewódzkich Zespołów Orzeczniczych ocenę od 90 do 100 punktów.

Dotychczasowi opiekunowie osób niepełnosprawnych pobierający świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny dodatek opiekuńczy nie będą już uprawnieni do tych świadczeń.

Wyjątek!

Jeśli osoba niepełnosprawna zdecyduje, że nie chce pobierać świadczenia wspierającego, opiekun mający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego może kontynuować jego wypłatę w dotychczasowej formie.

Osoby z niepełnosprawnością, które osiągną pełnoletność w 2024 roku, będą mogły funkcjonować już tylko w nowym systemie. Świadczenie pielęgnacyjne otrzyma tylko opiekun dziecka do 18 roku życia. Po uzyskaniu pełnoletności osoba z niepełnosprawnością będzie mogła otrzymywać świadczenie wspierające.

Jest to oczekiwana alternatywa dotychczasowych rozwiązań i dobry kierunek zmian, gdyż uwzględnia potrzeby osób zależnych oraz nadaje osobom z niepełnosprawnością podmiotowość.


Maląg: Będzie nowe świadczenie wspierające, dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

Wnioski z treści Ustawy o Świadczeniu Wspierającym

 1. Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami
  Weszła w życie Ustawa wprowadzająca nową formę pomocy — świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie ma wynieść do 200% wysokości renty socjalnej i ma trafić do około pół miliona osób. Przewidywany koszt tego wsparcia to 3,5 mld zł.
 2. Wysokość świadczenia
  Świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 40% do 200% renty socjalnej, co wynosi na rok 2023 od 635 zł do 3494 zł brutto. Wysokość ta będzie zależna od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia.
 3. Data wejścia w życie
  Świadczenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku i ma być co roku waloryzowane. Pierwsze świadczenia zostaną wypłacone w 2024 roku.
 4. Kryteria przyznania
  Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobom niepełnosprawnym, które uzyskają ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Świadczenie jest niezależne od dochodów osoby niepełnosprawnej.
 5. Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia
  Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany na podstawie oceny przez Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności niezbędnego zakresu wsparcia osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia, zwiększenia lub utrzymania jej niezależności. Świadczenie będzie przyznawane w związku z brakiem lub utratą autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej, sensorycznej, gdy wymagane jest wsparcie jednej lub więcej osób, lub gdy wymagane jest wsparcie technologii wspomagających.
 6. Wnioski o ustalenie poziomu wsparcia
  Osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia od stycznia 2024. Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać po uzyskaniu oceny w 2024 roku.

Dla kogo jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych wymagających pomocy osoby drugiej, dzieci i dorosłych. Pomoc finansową będą mogły otrzymać osoby, wobec których Wojewódzki Zespół Orzeczniczy wyda decyzje o poziomie potrzeby wsparcia w zakresie 40 do 100 punktów w zmodyfikowanej skali 100-punktowej na wzór skali ICF.

W jakiś sposób będzie ustalana potrzeba poziomu wsparcia?

Wojewódzkie Zespoły Orzecznicze na wniosek będą wydawały opinie dotyczące koniecznego zakresu pomocy, aby niepełnosprawny mógł zwiększyć lub utrzymać niezależność. Ocena będzie dotyczyła każdego aspektu funkcjonowania wnioskodawcy z zakresu autonomii fizycznej, intelektualnej, psychicznej oraz sensorycznej. Będzie oparta o skalę stupunktową.

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wspierające?

Wniosek o świadczenie wspierające osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć po wydaniu decyzji dotyczącej poziomu potrzeby wsparcia, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2024 roku.

Ile będzie wynosić świadczenie wspierające?

W zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia osoba będzie mogła otrzymać: 220% renty socjalnej dla I poziomu, 180% renty socjalnej dla II poziomu, 120% renty socjalnej dla III poziomu, 80% renty socjalnej dla IV poziomu, 60% renty socjalnej dla V poziomu i 40% renty socjalnej dla VI poziomu.

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej może pracować?

Opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne aktualnie nie mogą jeszcze pracować. Według ustawy o nowym świadczeniu wspierającym opiekunowie ci, którzy nadal będą pobierać świadczenie pielęgnacyjne, będą mogli dorobić bez limitu.

Czy po decyzji o potrzebie poziomu wsparcia orzeczenie ostatnio niepełnosprawności może być zmienione i zostanę “uzdrowiony”?

Ocena poziomu potrzeby wsparcia jest niezależna od orzeczeń o niepełnosprawności. Zostają one w mocy do czasu, na jaki zostały wydane. Ustalenie poziomu wsparcia nie ma wpływu orzeczony stopień niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się to ustalenie poziomu potrzeby wsparcia?

O orzeczenie poziomu potrzeby wsparcia mogą ubiegać się wszyscy, którzy potrzebują opieki i wsparcia w funkcjonowaniu. Decyzja zespołu specjalistów będzie wydawana osobie niezależnie, czy posiada ona stopień o niepełnosprawności znaczny, umiarkowany czy lekki, czy też nie posiada go w ogóle.

Czy w jednej rodzinie wszystkie osoby niepełnosprawne mogą pobierać świadczenie wspierające, czy tylko jedna?

Świadczenie wspierające to indywidualna pomoc. Kierowane jest do wszystkich posiadających ustalony poziom potrzeby wsparcia, niezależnie od liczby osób wymagających opieki w rodzinie.

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Według założeń otrzymają świadczenie wszyscy, którzy otrzymają orzeczenie o poziomie potrzeby wsparcia w zakresie od 70 do 100 punktów.

Kiedy powinno się złożyć i gdzie wniosek o świadczenie wspierające?

Osoba potrzebująca wsparcia może złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS, od 1 stycznia 2024 roku, jeżeli będzie posiadała orzeczenie o poziomie potrzeby wsparcia w zakresie od 90 do 100 punktów.

Czy będą nowe świadczenia dla niepełnosprawnych?

Według zapowiedzi strony rządowej prace toczą się aktualnie tylko wokół świadczenia wspierającego i zmianach świadczeniu pielęgnacyjnym.

6 komentarzy
 1. Zapytanie

  Napiszcie o kolejności składania dokumentów z nazwami firm i terminami z uwzględnieniem mojej sytuacji .
  Od 14 lat mam niepełnosprawność znaczną na stałe , mam 80 lat .
  Proszę napisać o potrzebie złożenia kwestionariusza samooceny .

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   O szczegółach dotyczących świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych będziemy informować, kiedy ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta.

   Odpowiedz
 2. Mama

  A czy zauważył ktoś pewna lukę w tym systemie? osoba pełnoletnia ulega np. wypadkowi. Wymaga opieki. Opiekunowi nie należy się świadczenie pielęgnacyjne, bo nowa ustawa wyklucza tego opiekuna. Niepełnosprawny otrzymuje ocenę potrzeby wsparcia na poziomie IV lub niższym. I czeka na wypłatę rok lub 2 lata. Absurd. Opiekun opiekuje się, bo nie ma asystencji. Nie może iść do pracy, a i nie dostaje świadczenia pielęgnacyjnego. A podopieczny nie dostaje świadczenia wspierającego.

  Odpowiedz
  • Mariusz Tomczak

   Dziękujemy za Pani spostrzeżenie. Mamy nadzieję, że Pani głos w tej sprawie zostanie zauważony.

   Odpowiedz
 3. Wojciech

  Mieszkamy pod jednym adresem prowadząc wspólne gospodarstwo domowe.

  Brat opiekuje się rodzicami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (oboje rodzice mają taki stopień) oraz mną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na dzień dzisiejszy brat pobiera na mamę świadczenie pielęgnacyjne. Opieka uniemożliwia bratu podjęcie jakiejkolwiek pracy, ponieważ codziennie opieka jest czasochłonna.

  Mam pytanie: czy trzeba będzie złożyć gdzieś jakieś oświadczenie w przypadku chęci zostania w starym systemie, aby brat zachował dotychczasowe prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i czy nadal co roku od stycznia byłoby waloryzowane na dotychczasowych zasadach?

  Mam też drugie pytanie co do mojej osoby: posiadam prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Przypuszczam, że ja mógłbym najwcześniej ubiegać się o świadczenie wspomagające dopiero od 1-stycznia-2025 (umiarkowany stopień niepełnosprawności) po uprzednim zakwalifikowaniu mnie wg skali punktowej przez Orzecznictwo o Niepełnosprawności.
  Czy posiadając rentę ZUS-owską (przelew na konto) niezależnie przysługiwałoby mi i to świadczenie wspierające?

  Odpowiedz
  • Mariusz Tomczak

   Szanowny Panie,
   Agencja pracy, My Wspieramy Sp. z o.o., specjalizuje się w pośrednictwie pracy dla osób niepełnosprawnych. Nie jesteśmy w stanie udzielić szczegółowych porad prawnych dotyczących konkretnych sytuacji, takich jak ta, którą Pana opisuje. Zagadnienia związane z prawnymi aspektami niepełnosprawności są skomplikowane i wymagają dokładnej analizy aktualnych przepisów prawnych, które często ulegają zmianom.

   Jeśli poszukuje Pan bezpłatnych porad, sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki wpisując “bezpłatne porady prawne” lub “porady prawne dla niepełnosprawnych”

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *