Praca osoby niepełnosprawnej w nocy

utworzone przez | 1, 03, 2018 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Praca osoby niepełnosprawnej w nocy, na jakich warunkach jest możliwa, skoro zapisy ustawy o rehabilitacji (Artykuł 15 ust. 3 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny) tego zabraniają? Osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy często się zastanawiają czy istnieje możliwość podjęcia pracy przez pracownika z orzeczeniem w porze nocnej. Istnieją okoliczności, w których zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w nocy jest możliwe i zgodne z przepisami. Opisujemy te okoliczności w tym artykule.

Czytając poniższy artykuł dowiesz się:

 • kiedy osoba niepełnosprawna może pracować w porze nocnej,
 • jakie są oferty pracy w nocy dla osób z orzeczeniem,
 • co dodatkowo przysługuje osobie niepełnosprawnej za pracę w nocy.

Szukasz pracy w nocy? Aplikuj tutaj: oferta pracy w nocy, w Warszawie
Preferujesz kontakt telefoniczny? Dzwoń: 512 479 672Czym jest praca w nocy

Większość prac i zawodów wykonywanych jest w ciągu dnia. Zdarzają się jednak takie, które zlecane są w porze nocnej. Jest to czas, który pracownik powinien przeznaczać na swój odpoczynek, z tego właśnie powodu praca w nocy podlega dodatkowym uregulowaniom prawnym.

Zgodnie z kodeksem pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin w godzinach, które przypadają między 21:00 a 07:00. Co istotne to dany pracodawca określa, które dokładnie godziny będą w danym przedsiębiorstwie uznawane za porę nocną. Przykładowo może być to praca za równo w godzinach od 22:00 do 06:00 jak i od 21:00 do 5:00.

Pracodawca określając godziny nocne ma obowiązek poinformować o tym pracownika:

 • w regulaminie pracy, lub
 • w pisemnej informacji przekazanej pracownikowi w ciągu 7 dni od jego zatrudnienia.

Za wykonywanie pracy w godzinach nocnych przysługuje pracownikowi:

 • dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia,
 • wynagrodzenie ryczałtem, którego wysokość musi odpowiadać przewidzianemu wymiarowi pracy w porze nocnej, dotyczy to pracowników wykonujących stale poza zakładem pracy pracę w porze nocnej.

Jeśli pracownik dodatkowo świadczy pracę w godzinach nadliczbowych to przysługuje mu za równo dodatek za pracę w nocy, jak i za nadgodziny.

Ze względu na to, że praca w ciągu nocy jest uznawana za bardziej obciążającą, istnieją grupy pracowników, w odniesieniu do których ustawa zabrania świadczenia przez nich pracy w tych godzinach. Należą do nich:

 • kobiety w ciąży,
 • pracownicy opiekujący się dzieckiem do lat 4,
 • pracownicy młodociani,
 • pracownicy niepełnosprawni, tj. osoby, które przedstawiły pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pracownik niepełnosprawny może pracować w nocy

Zacznijmy od tego, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 15 wymiar czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekroczyć 8 h w ciągu dnia i 40 h w ciągu tygodnia, natomiast dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 h w ciągu dnia i 35 w ciągu tygodnia.

Ustawa również zakazuje wykonywanie przez nich pracy w godzinach nocnych. Jeśli natomiast chcesz i czujesz, że twój stan zdrowia pozwala ci na pracę w nocy, możesz się jej podjąć. Istnieją pewne wyjątki, które przewidują możliwość ograniczenia ustawowego zakazu:

 • Zakaz pracy w godzinach nocnych nie będzie cię dotyczyć, gdy będziesz zatrudniony do pilnowania mienia lub obiektów. Innymi słowy jest to praca w ochronie popularna dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Mogą być to stanowiska takie jak: stróż, strażnik, portier, dozorca lub ochroniarz.
 • Zakaz pracy w w godzinach nocnych może nie obowiązywać na twoją wyraźną prośbę i wniosek. Warunkiem jest, by lekarz przeprowadzający w zakładzie pracy badania profilaktyczne lub sprawujący nad tobą opiekę wystawił zaświadczenie o tym, że nie posiadasz zdrowotnych przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy. Badania przeprowadzane są na wniosek pracownika, natomiast koszt lekarza medycyny pracy pokrywa pracodawca.

Ważne: jeśli lekarz przeprowadzający badania nie wystawi zaświadczenia i nie wyrazi zgody na pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych to możesz się odwołać. Odwołanie musisz złożyć w terminie 7 dni do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.


Praca w nocy osób niepełnosprawnych – obowiązki pracodawcy

Jeżeli pracodawca chce zlecać wykonywanie pracy w porze nocnej, musi określić dokładnie jej godziny przypadające między 21:00 a 07:00. Będzie to 8 godzin na dobę, za które przysługiwać będzie pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie. Jeśli pracownik będzie pracował w porze nocnej więcej niż 8 godzin, będzie mu przysługiwał dodatek za godziny nocne. Jeśli praca dla niepełnosprawnych w godzinach nocnych będzie odbywała się w godzinach nadliczbowych to pracownik otrzyma dodatek za godziny nadliczbowe.

W sytuacji, gdy pracodawca nie określi godzin nocnych, należy uznać, że godziny nocne obejmuje kodeksowe 10 godzin między 21:00 a 07:00. Zaniedbanie pracodawcy w tym zakresie może skutkować dla niego negatywnymi konsekwencjami np. koniecznością wypłacania pracownikom większych dodatków do ich wynagrodzeń.

O godzinach, które przypadają na porę nocną w danym zakładzie pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika w regulaminie pracy lub w pisemnej informacji w ciągu 7 dni od zatrudnienia, jeśli nie ma on obowiązku wydawania regulaminu pracy.

W kodeksie pracy wyróżniona została szczególna kategoria pracowników pracujących w nocy. Należą do niej:

 • pracownicy, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej,
 • pracownicy, których co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dla pracowników, jeśli ich praca:

 • jest szczególnie niebezpieczna,
 • jest związana z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Co istotne, nie dotyczy to pracowników:

 • którzy zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy (dyrektor, prezes, kierownik, zmianowy, itp)
 • których praca związana jest z prowadzeniem akcji ratunkowej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, pilnowaniu mienia (ochrona, dozór itp.), środowiska lub dotyczy usunięcia awarii.

Pracodawca zatrudniający pracowników świadczących pracę w porze nocnej ma obowiązek poinformować o tym właściwego okręgowego inspektora pracy (PIP). Robi to na pisemny wniosek złożony przez pracownika. Pracodawca naruszający przepisy (uprawnienia pracownicze) odnoszące się do pracy w porze nocnej, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Rekompensata dla pracownika za pracę w nocy

Jeśli chcesz podjąć zatrudnienie, które będzie wiązało się z wykonywaniem pracy w porze nocnej, będzie przysługiwać ci dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Stanowi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Co istotne, dodatek przysługuje tylko za pełne przepracowane godziny. Oznacza to, że przykładowo jeśli w danym dniu przepracujesz w porze nocnej 5 godzin i 25 min, to dodatek w takim przypadku przysługuje tylko za 5 godzin.

Jeśli twoja praca będzie wiązała się z wykonywaniem pracy w nocy stale poza zakładem pracy, np. w pracy zdalnej to omawiany dodatek będziesz mógł otrzymać w formie ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. W sytuacji, gdy owy ryczałt został ustalony na wyraźnie zbyt niskim poziomie, to możesz wystąpić do pracodawcy z roszczeniem o zapłatę różnicy w dodatkowym wynagrodzeniu za pracę w porze nocnej.

Co do zasady za pracę w nocy nie przysługuje dzień wolny. Istnieje jednak taka możliwość. Jeśli wychodzi poza podstawowy wymiar pracy i stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, wtedy przysługuje dzień wolny.

Inaczej wygląda to w przypadku pracy wykonywanej w niedziele czy święta. W takim przypadku przysługuje ci inny dzień wolny, który twój pracodawca powinien wyznaczyć w ciągu 6 dni kalendarzowych. Jeśli tak się nie stanie, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli natomiast nie ma takiej możliwości, wtedy za pracę w niedziele i święta przysługuje również dodatek finansowy. Wynosi on 100% za każdą przepracowaną godzinę. Za wykonywanie pracy w porze nocnej w niedzielę lub w dniu wolnym od pracy przysługuje za równo dodatek za pracę w nocy jak i za nadgodziny.

Oferty pracy w porze nocnej dla osób niepełnosprawnych

Niewątpliwie praca zmianowa nierzadko bywa męcząca i obciążająca organizm. Ma to szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnością. Jeśli szukasz takiej pracy warto, zanim ją podejmiesz, przeanalizować jej plusy i minusy, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia. Oczywiście zanim zostaniesz zatrudniony przejdziesz odpowiednie badania u lekarza medycyny pracy, jednak sam również musisz zdawać sobie sprawę z konsekwencji takiego systemu pracy. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, to przed jej rozpoczęciem zaplanuj sobie to jak będzie wyglądał twój odpoczynek po pracy wykonywanej w porze nocnej.

W zdecydowanej większości oferty pracy w nocy dla osób niepełnosprawnych dotyczą przede wszystkim stanowisk związanych z ochroną lub pilnowaniem mienia. Bywają również oferty pracy na stanowiskach związanych z produkcją, jednak to zdarza się zdecydowanie rzadziej. O wiele częściej jednak można znaleźć oferty w ochronie. Obecnie bardzo często firmy ochroniarskie chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Poniżej przedstawiamy kilka ofert, które mogą cię zainteresować jeżeli chcesz podjąć pracę w nocy.

Popularny portal z ofertami pracy Joble

PILNE! Praca: Noc, Piaseczno, Mazowieckie – 104 oferty pracy

Przykładowo:

 • McDonalds zmiana nocna, 18 zł / stawka godzinowa,
 • sprzątanie w nocy,
 • Sprzątanie w nocy z orzeczeniem, EVER Grupa.

Portal ogłoszeniowy Jobsora

PILNE! Praca: w godzinach nocnych – 32 596 ofert pracy

Przykładowe oferty na tym portalu:

 • Sprzątanie w godzinach nocnych z orzeczeniem – Warszawa,
 • Pracownik magazynu na zmianę nocną / z prawem jazdy C+E,
 • Stróż nocny do dozoru obiektu,
 • Pracownik zmiany nocnej, McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Portal z ogłoszeniami infoPraca

13 ofert pracy dla: Nocna Zmiana

Przykładowe ogłoszenia o pracę:

 • Specjalista ds. obsługi klienta z językiem niemieckim (6000-7000zł brutto),
 • Pracownik inwentaryzacji,
 • Pracownik magazynu przesyłek kurierskich.

Strona pracuj.pl

Praca nocna – Pracuj.pl

Oferty na pracuj.pl:

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w nocy – poradnik kadrowej

Gdzie znaleźć pracę w nocy dla niepełnosprawnych

praca w nocy ogłoszenia

Popularne serwisy z ogłoszeniami o pracę w nocy dla osób niepełnosprawnych:
https://pl.jooble.org
https://dryg.pl
https://pl.jobsora.com
https://www.pracuj.pl

Ile minimalnie zarabia osoba z orzeczeniem

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:
w 2021 roku: 2.800 zł brutto
w 2022 roku: 3.010 zł brutto

4 komentarze
 1. Krystyna

  Szukam pracy pakowacz lub inna dla osoby niepelnosprawnej.Moze byc dodatkowa np w sobote w nocy.Na trenie slaska Gliwice Pyskowice posiadam badania sanepidowskie .

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Na ten moment nie posiadamy oferty z terenu Gliwic. Jeśli mogłaby Pani dojeżdżać w okolice Krakowa, to w tym momencie trwa nabór pracowników porządkowych. Zachęcamy jednak do rejestracji w naszej bazie kandydatów do pracy https://aplikuj.hrappka.pl/oferta/PRACA-DLA-NIEPENOSPRAWNYCH/40504
   W pierwszej kolejności z niej wybieramy osoby do naszych rekrutacji.

   Odpowiedz
 2. Kazimirz

  dlaczego firmy ochraniarskie kielce zgrupami znaczny lub umirkowanymi pracuja po 24godziny nie wolno

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy pełni obok roli komercyjnej, rolę pro bono przekazując swoim czytelnikom wszelkie informacje powiązane z niepełnosprawnością. Nie możemy odpowiadać za postępowanie firm oraz pomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów pracowniczych. Odpowiednie instytucje, w tym Państwowa Inspekcja Pracy zajmują się kontrolą pracodawców, także w zakresie przekraczania prawa pracy zapisanego w Kodeksie Pracy. Jeśli sytuacja w firmie wygląda tak, jak to Pan opisał, proszę się zwrócić do Państwowej Inspekcji Pracy.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *