Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

utworzone przez | 8, 03, 2023 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych to temat, który od lat wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Mimo że w Polsce istnieją liczne przepisy i programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy, wciąż jest to grupa społeczna, która napotyka na wiele barier.

W artykule poruszymy najważniejsze problemy, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami w kontekście zatrudnienia oraz postaramy się znaleźć sposoby na ich przełamanie. Będziemy analizować niedostosowanie miejsca pracy, brak wiedzy pracodawców na temat możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz pozytywne przykłady firm, które podejmują działania na rzecz inkluzywności.

Celem naszego artykułu “Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” jest zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Chcemy jednocześnie zachęcić Pracodawców do działań na rzecz ich aktywizacji zawodowej.Bariery społeczne osób niepełnosprawnych — uprzedzenie w stosunku do osób niepełnosprawnych

Uprzedzenia i stereotypy są częstym problemem, z jakim spotykają się osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Niestety, wciąż wiele osób ma trudności z zaakceptowaniem i zrozumieniem, że niepełnosprawność nie oznacza braku umiejętności, kompetencji czy zdolności do pracy. Uprzedzenia te wynikają często z braku wiedzy na temat niepełnosprawności oraz z negatywnych stereotypów, które zostały narzucone przez społeczeństwo.

Zdaniem ekspertów, niepełnosprawność jest często traktowana, jako niepełna zdolność do pracy, co nie tylko utrudnia zatrudnienie, ale także wpływa na postrzeganie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. To, co powinno być traktowane jako cecha odbiegająca od normy, staje się przyczyną wykluczenia i dyskryminacji.

Sposoby na przełamanie barier społecznych wobec niepełnosprawnych

W związku z tym konieczne jest edukowanie społeczeństwa na temat niepełnosprawności oraz promowanie akceptacji i integracji osób niepełnosprawnych. Tylko wtedy będziemy w stanie przełamać bariery i umożliwić osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Bariery edukacyjne osób niepełnosprawnych a problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Bariery edukacyjne obejmują dwa obszary. Pierwszy to brak wiedzy Pracodawców w zakresie możliwości zatrudniania pracowników z orzeczeniem. Brak wiedzy o niepełnosprawności jako takiej, przepisach i wsparciu PFRON. Drugi obszar dotyczy kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Tu dużą rolę odgrywają błędne przekonania o wykształceniu i możliwościach osób z dysfunkcją.

Brak wiedzy na temat, jak zatrudniać osoby niepełnosprawne

Nie wiedza, jak zatrudniać osoby niepełnosprawne, to częsty problem, z jakim borykają się pracodawcy. Często wydaje im się, że ta kwestia jest skomplikowana i wymaga specjalnej wiedzy. Jednak takie podejście jest mylne.

Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością nie musi być trudne, a dodatkowo może przynieść wiele korzyści dla firmy. Każdy kandydat do pracy ma swoje specyficzne wymagania lub ograniczenia, ale w przypadku osób niepełnosprawnych te ograniczenia są bardziej widoczne.

Edukacja Pracodawców i pracowników działu HR a przełamanie barier zatrudnienia osób z orzeczeniem

Dlatego warto wziąć udział w szkoleniach z zakresu zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami lub zlecić to zadanie specjalistom z działu HR. Taka wiedza jest bardzo cenna i pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb takiego pracownika, co przekłada się na łatwiejszą i efektywniejszą współpracę.

Ważne jest też zwrócenie uwagi na swoje uprzedzenia i nieracjonalne obawy dotyczące zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. Każdy z nas może w końcu doświadczyć niepełnosprawności w swoim życiu lub w życiu bliskiej osoby. Dlatego warto stawiać na otwartość, empatię i chęć do nauki, aby pomagać innym i tworzyć bardziej zrównoważone i przyjazne środowisko pracy dla wszystkich.

Błędne przekonanie, że osoby niepełnosprawne mają niskie kwalifikacje

Wiele firm nadal żywi błędne przekonanie, że osoby z niepełnosprawnościami mają niskie kwalifikacje i są w stanie wykonywać tylko proste, powtarzalne zadania. Jest to jednak mit, który się rozprzestrzenia.

Osoby z niepełnosprawnościami zdają sobie sprawę z tego, że ich umiejętności są porównywalne z umiejętnościami pełnosprawnych. Są to osoby, które potrafią dobrze organizować swoją pracę, posiadają umiejętności analityczne, kreatywność, a także doskonale radzą sobie z presją czasu. Należy pamiętać, że zatrudnienie takiej osoby może przynieść korzyści nie tylko firmie, ale także całemu zespołowi.

Kwalifikacje osób niepełnosprawnych — fakty

Niepełnosprawność nie jest barierą dla zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. Współczesne technologie oraz dostępność informacji umożliwiają zdobywanie wiedzy w sposób niezależny od miejsca i czasu. Dlatego też wiele osób z niepełnosprawnościami decyduje się na zdobywanie wykształcenia na studiach wyższych. Ponadto wiele osób z niepełnosprawnościami decyduje się na rozwijanie swoich umiejętności w ramach samokształcenia. Dzięki temu posiadają nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Warto podkreślić, że osoby z niepełnosprawnościami posiadają szereg umiejętności, które można wykorzystać w pracy. Ich wykształcenie, doświadczenie oraz specyficzne umiejętności pozwalają na osiąganie wysokich wyników w wykonywanych zadaniach. Warto pamiętać, że ich niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji zadań, a często staje się dodatkowym atutem. Właśnie dlatego, jako pracodawcy, powinniśmy skupić się na indywidualnych potrzebach i umiejętnościach każdej osoby, niezależnie od tego, czy jest ona pełnosprawna, czy nie.

Bariery ekonomiczne osób niepełnosprawnych

Bariery ekonomiczne wiążą się z przekonaniem, iż nie ma w firmie odpowiednich stanowisk dla niepełnosprawnych, że są mało wydajni i często chorują.

Pozorny brak stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Często słyszy się, że w firmie nie ma stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Tymczasem takie myślenie to przestarzały anachronizm. Osoby z niepełnosprawnościami są w stanie wykonywać większość zadań, wymaga to jednak od pracodawcy pewnych dostosowań.

Warto zwrócić uwagę na to, że już samo określenie “niepełnosprawny” zawiera w sobie pewien brak, ułomność. Ciągle pokutuje myślenie, że osoby z niepełnosprawnościami nadają się tylko do prostych i niewymagających prac. Takie podejście jest krzywdzące i nieodpowiednie. Każdy pracownik, niezależnie od swoich cech i ograniczeń, może wykonywać swoje obowiązki na odpowiednim stanowisku.

Technologie a przełamywanie barier w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Współczesne technologie ułatwiają przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością i pozwalają na równą rywalizację na rynku pracy. Należy rozprawić się z mitami, że pracownik z niepełnosprawnością jest mniej wydajny czy też mniej odpowiedzialny.

To błędne przekonania, które utrzymują się w naszej świadomości od lat. Warto zaznaczyć, że osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej korzystają z nowoczesnej technologii, dzięki której mogą wyrównać szanse na rynku pracy. Dlatego rozwój zawodowy osoby z niepełnosprawnością powinien być traktowany na równi z innymi pracownikami.

Błędne przekonanie, o wyższych absencjach pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Jednym z błędnych przekonań na temat zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest przekonanie, że będą oni częściej korzystać ze zwolnień lekarskich i w efekcie częściej nieobecni w pracy. Jednakże badania potwierdzają, że takie obawy są na wyrost. Wiele schorzeń nie wymaga częstych hospitalizacji. Osoby z orzeczeniem często są bardzo zmotywowane do pracy i starają się nie wyróżniać pod względem absencji w porównaniu z innymi pracownikami. Dodatkowe 15-minutowe przerwy oraz dni urlopu, do których mają prawo, wykorzystują zazwyczaj tak, by nie komplikować pracy innym.

bariery architektoniczne
Bariery architektoniczne a zatrudnienie niepełnosprawnych.

Bariery architektoniczne osób niepełnosprawnych

Pracodawcy, myśląc o zatrudnieniu niepełnosprawnych w pierwszym odruchu, wskazują na bariery architektoniczne, jako podstawową przeszkodę.

Pozorne niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dostępność budynków to ciągle jeden z największych problemów osób z niepełnosprawnościami, ale czy rzeczywiście jest to bariera nie do pokonania?

Choć w Polsce nadal wiele miejsc pracy nie spełnia wymogów dostępności, warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebą specjalnego przystosowania stanowią mniejszość. Co oznacza, że wiele niepełnosprawności nie wymaga specjalnych przystosowań miejsca pracy. Czasami wystarczy niewielka modyfikacja i życzliwość ze strony współpracowników, by osoba z niepełnosprawnością mogła wykonywać swoje obowiązki w sposób efektywny i bezpieczny.

Likwidacja barier architektonicznych w firmach z dofinansowaniem PFRON i praca zdalna

Warto też pamiętać o możliwościach finansowych i programach PFRON, które mogą pomóc w pokryciu kosztów ewentualnych zmian oraz likwidacji barier architektonicznych i technicznych. Oczywiście, dostępność budynków to nie tylko kwestia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Pewne dostosowania służą także sprawnym pracownikom. To także kwestia ich pełnej integracji ze społeczeństwem i uczestnictwa w życiu publicznym.

Ponadto, w dobie pracy zdalnej, wiele firm zaczyna zatrudniać pracowników bez konieczności pojawiania się w siedzibie firmy. To kolejna możliwość dla Pracodawców i osób z niepełnosprawnościami, które dzięki temu mogą w pełni wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe.

Bariery prawne osób niepełnosprawnych w procesie zatrudnienia

Nieznajomość przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych to częsty powód, dla którego pracodawcy nie decydują się na zatrudnienie takich osób. Właściciele firm obawiają się, że nie będą w stanie poradzić sobie z całą biurokracją i ciągłymi zmianami w prawie.

Jest to zrozumiałe, jednak warto zauważyć, że przepisy prawne w Polsce w ostatnich latach ulegają coraz częstszym zmianom, które zazwyczaj zmierzają w kierunku ułatwienia zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Nieznajomość przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych a dostęp do informacji

Dostęp do informacji na temat zmian w prawie jest coraz łatwiejszy. Organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką niepełnosprawności oferują wiele szkoleń i konferencji, które pozwalają na zdobycie wiedzy w tym zakresie. Ponadto, sami zainteresowani, czyli osoby z niepełnosprawnością, zazwyczaj są doskonale zorientowani w zmianach ustaw i mogą stanowić cenne źródło informacji dla pracodawców.

Ogromnym wsparciem dla Pracodawców są także agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które oferują przejęcie zadań związanych z zatrudnieniem. Od rekrutacji i doboru pracownika z orzeczeniem, przez szkolenia oraz optymalizację i dofinansowania PFRON.

bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy a bariery psychologiczne osób niepełnosprawnych

Praca z osobami niepełnosprawnymi może wywoływać lęki i obawy, szczególnie w kontekście komunikacji. Niepotrzebnie. Współczesna technologia pozwala na łatwą i skuteczną komunikację z osobami niewidomymi czy głuchymi, a proste zasady savoir-vivre’u pozwalają uniknąć nieporozumień i popełnienia gaf.

Trudności w komunikacji z osobami niepełnosprawnymi — czego unikać?

Bariery psychologiczne ściśle wiążą się z barierami społecznymi. Pracodawcy wobec nieznajomości realiów życia i codziennych problemów osób z niepełnosprawnością obawiają się trudności komunikacyjnych, stosowania wymagań, dyscyplinowania i negatywnego postrzegania pracownika z dysfunkcją przez załogę.

Jednym z największych błędów, jakie możemy popełnić, jest traktowanie osób z niepełnosprawnościami inaczej niż innych ludzi. Nie ma potrzeby „mówienia głośniej”, gestykulowania czy stosowania skomplikowanego języka. Osoby z niepełnosprawnościami zazwyczaj mają doświadczenie w radzeniu sobie z trudnościami komunikacyjnymi i poradzą sobie w sytuacjach, w których potrzebna jest szczególna uwaga.

Warto też pamiętać, że osoby z niepełnosprawnościami nie są wrażliwe na konstruktywną krytykę. Wręcz przeciwnie — badania wskazują, że jednym z priorytetów osób niepełnosprawnych jest otrzymywanie jasnych wytycznych i informacji zwrotnych.

Błędne przekonanie, że osoby niepełnosprawne będą źle wpływały na zespół pozostałych pracowników — jak je przełamać?

Wielu pracodawców żywi przekonanie, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością wpłynie negatywnie na zespół i organizację. Jest to poważne błędne przekonanie, które może prowadzić do straty szansy na zatrudnienie wyjątkowego pracownika oraz do utraty wielu korzyści związanych z włączeniem do zespołu osoby z niepełnosprawnością.

W rzeczywistości badania wykazują, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wpływa na pozytywną zmianę kultury organizacyjnej. Dzięki temu pozostali pracownicy zyskują szansę na poszerzenie swojego horyzontu i nabycie nowych umiejętności, co w efekcie wpływa na rozwój całej firmy. Ponadto, zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością może stać się okazją do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które wpłyną na poprawę wydajności całego zespołu.

Współpraca z osobą z niepełnosprawnością może wymagać od pracodawcy pewnych zmian i dostosowań, ale pozytywne skutki w dłuższej perspektywie są zdecydowanie większe.

Warto również podkreślić, że osoby z niepełnosprawnościami posiadają wiele cennych umiejętności, które mogą być nieocenionym atutem dla każdej organizacji. Są to m.in. zdolność do kreatywnego myślenia, umiejętność szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów oraz doświadczenie w pracy w zespołach.

Wiedza przełamuje bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przełamanie barier w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami zaczyna się od rzetelnej, ciągłej wiedzy i edukacji. Jest to możliwe dzięki szkoleniom oraz specjalnym programom włączającym. Jednakże najnowsze badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadzone w 2022 roku pokazują, że aż 49% firm nie prowadzi żadnych programów ukierunkowanych na aktywizację osób z niepełnosprawnościami. To znak, że nadszedł czas na zmianę.

Włączanie i inkluzywność nie mają tylko wymiaru biznesowego. Różnorodność w naszym środowisku pracy wzbogaca nas i otwiera umysły. Od dawna wiadomo, że ludzie najbardziej boją się tego, czego nie znają.

Dodatkowo świadomość dotycząca różnych typów niepełnosprawności oraz ich specyficznych potrzeb może pomóc w znalezieniu najbardziej odpowiednich rozwiązań dla danej osoby. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorstwa inwestowały w edukację pracowników oraz prowadziły programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami. W ten sposób nie tylko przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, ale także do budowania bardziej inkluzywnego i różnorodnego środowiska pracy.

praca zdalna niepełnosprawnych
Praca zdalna niepełnosprawnych a przełamywanie barier w zatrudnieniu.

Barierowe myślenie wśród pracodawców a zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Barierowe myślenie wśród pracodawców jest jednym z głównych powodów, dla których osoby z niepełnosprawnościami napotykają trudności w znalezieniu pracy. Przedsiębiorcy boją się, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie wymagało od nich specjalistycznego wyposażenia, przystosowania miejsca pracy czy nadmiernych kosztów. Wiele z tych obaw jest zupełnie nieuzasadnionych.

Dzięki różnym dostępnym rozwiązaniom technicznym i wsparciu finansowemu PFRON-u włączenie pracownika z niepełnosprawnością do zespołu jest znacznie łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Kluczowym jest więc, aby pracodawcy zdali sobie sprawę z faktu, że osoby z niepełnosprawnościami mają wiele do zaoferowania i mogą stanowić wartościowy zasób dla ich firmy.

Niedostosowanie miejsca pracy a dyskryminacja osób niepełnosprawnych

Brak dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb skutkuje dyskryminacją. Ogranicza możliwości wykonywania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami.

Pracodawcy powinni pamiętać, że zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami i przepisami BHP, są zobowiązani do dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dostosowanie to może obejmować np. odpowiednie meble, urządzenia, oprogramowanie czy narzędzia, które ułatwią wykonywanie pracy przez pracownika z niepełnosprawnością.

Jeśli pracodawca nie spełnia tych wymagań, może to prowadzić do sytuacji, w której osoby z niepełnosprawnościami są dyskryminowane w procesie rekrutacji, a także w trakcie wykonywania pracy.

Wiedza — narzędzie do przełamywania barier w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami

Wiedza i świadomość pracodawców w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami są kluczowe w procesie ich zatrudnienia. Dlatego tak ważne jest organizowanie szkoleń, warsztatów i innych form edukacji dla pracowników. Tylko dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, pracodawcy są w stanie zapewnić właściwe warunki pracy i adaptacje, które są niezbędne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wiedza pracodawców o potrzebach osób z niepełnosprawnościami pozwala na tworzenie bardziej elastycznych i przyjaznych środowisk pracy, które sprzyjają zarówno rozwojowi pracowników, jak i całej organizacji.

Pozytywne przykłady firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

W Polsce istnieje wiele firm, które niwelują bariery w życiu osób niepełnosprawnych. Przykładają one dużą wagę do włączania osób z niepełnosprawnościami w swoje zespoły. Przykładem takiej firmy jest sieć supermarketów Carrefour, która już od wielu lat prowadzi programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Firma ta nie tylko włącza osoby z niepełnosprawnościami do swojego zespołu, ale także zapewnia im odpowiednie warunki pracy i szkolenia.

Kolejnym pozytywnym przykładem jest firma Microsoft, która stawia na różnorodność w swoim zespole. Firma ta angażuje się w projekty związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami i zapewnia im odpowiednie narzędzia do pracy. W ten sposób osoby te mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technologii, a także uczestniczenia w projektach mających na celu rozwój społeczny i ekologiczny. Działania takie wpisują się w strategię firmy, która stawia na rozwój i innowacyjność, ale także na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność.

Podsumowanie — Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Podsumowując, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami wciąż jest trudnym tematem dla wielu pracodawców. Barierowe myślenie, niedostosowanie miejsca pracy oraz brak wiedzy na temat korzyści z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami to tylko niektóre z wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. Jednakże, korzyści płynące z włączenia tych osób do rynku pracy są ogromne i warto zainwestować czas i środki w przełamywanie barier.

Warto zwrócić uwagę na pozytywne przykłady firm, które z sukcesem zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, dzięki czemu korzystają ze zdolności i umiejętności wykwalifikowanych pracowników. Wymienione wcześniej programy włączające, szkolenia i wsparcie dla pracowników z niepełnosprawnościami to tylko niektóre z działań, które warto podjąć w celu poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Dzięki temu będziemy budować bardziej zrównoważoną, inkludującą i zintegrowaną społeczność, w której każdy pracownik ma szansę na rozwój i spełnienie zawodowe.


Bez barier — o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *