500 plus dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności 2023

utworzone przez | 13, 08, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Świadczenie 500 plus dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności jest formą wsparcia dla rodzin, które zmagają się z opieką nad dzieckiem niesamodzielnym. Rodzice — opiekunowie dzieci, które ukończyły 18 rok życia — mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające w imieniu swojego dziecka. Nie dla wszystkich opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych jest jasne, jakie są wymagania i jak wystąpić o świadczenie 500 plus.

Celem naszego artykułu jest wyjaśnienie kwestii związanych z otrzymaniem świadczenia uzupełniającego 500+ dla dzieci niepełnosprawnych. Znajdziesz tu informacje na temat kryteriów niepełnosprawności, wymagań dochodowych oraz samej procedury wystąpienia o świadczenie. Podamy także wiążącą odpowiedź na pytanie, czy i kiedy możesz ubiegać się o dodatkowe 500 plus na niepełnosprawne dziecko.ustawa 500 plus dla niepełnosprawnych
Ustawa 500 plus dla niepełnosprawnych. Obrazek na blogu

500 plus na dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Prawo do 500 plus na dorosłe dziecko z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji przyznaje się, jeśli ono zamieszkuje w kraju, ma obywatelstwo polskie lub prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem nawet jeżeli jesteście rodzicami, cudzoziemcami legalnie przebywającymi w Polsce, możecie ubiegać się o omawiany dodatek dla swojego dziecka.

Na jakich zasadach przysługuje 500 plus na dziecko niepełnosprawne?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 18 lat i jednocześnie ma ono orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji z ZUS.

Wyjątkowo lub wcale, zdarzają się sytuacje, gdy dorosłe dzieci legitymują się orzeczeniem o całkowitej niezdolności pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji lub dokumentem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Niemniej taki dokument także uprawnia do wnioskowania o 500 plus.

Innym ważnym elementem, który uprawnia do dodatku 500+, jest spełnienie kryterium dochodowego. Jest ono zmienne, dotyczy wszelkich dochodów wypłacanych ze środków publicznych.

Ważna informacja dla dorosłych dzieci z niepełnosprawnością, które nabyły ją do 18 roku życia lub 25 roku życia, jeśli się uczyły!
Renty rodzinnej, takiego niepełnosprawnego, kryterium dochodowe nie dotyczy. Renta rodzinna znajduje się poza łączną kwotą przysługujących dziecku świadczeń ze środków publicznych mających wpływ na uprawnienie do 500 plus.


500 plus dla dzieci niepełnosprawnych. Ile wynosi?

Świadczenie udzielane przez państwo w ramach pomocy osobom zależnym wypłacane jest z organu rentowo-emerytalnego. Wysokość świadczenia uzupełniającego wynosi 500 zł. W ustawie istnieją jednak wytyczne wskazujące na możliwość obniżenia dodatku lub jego zawieszenia. Decyduje o tym próg dochodowy powiązany z katalogiem świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

500 plus na dziecko niepełnosprawne 2023

Kryterium dochodowe dla świadczenia uzupełniającego powiązane jest z coroczną decyzją ustawodawcy dotyczącą wyznaczenia konkretnych kwot progu dochodowego.

Od 1 marca 2023 roku — jak wskazała minister Marlena Maląg — dorosłe dziecko niepełnosprawne będzie pobierało świadczenie w pełnej wysokości 500 zł, o ile łączna kwota brutto jego dochodów ze środków publicznych nie przekroczy kwoty 1657,80 zł. Kwota 500 zł będzie odpowiednio pomniejszana, aż do osiągnięcia górnego limitu 21157,80 zł. Dochody powyżej tej kwoty skutkują odebrania prawa do pobierania dodatku 500+.

jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych
Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych dzieci?

Jak złożyć wniosek o 500 plus na niepełnosprawne dziecko?

Ustalenie prawa do 500 plus dla niepełnosprawnych dzieci należy zacząć od złożenia wniosku. Może to zrobić opiekun faktyczny niepełnosprawnego, opiekun ustawowy lub osoba upoważniona. Oczywiście, jeśli to tylko możliwe może zrobić to w swoim imieniu samo dorosłe dziecko z niepełnosprawnością.

Uzupełniony druk wniosku złożysz w każdej placówce ZUS. Wraz z koniecznymi załącznikami możesz go wysłać pocztą do najbliższego oddziału ZUS lub przesłać elektronicznie.

Co dołączyć do wniosku o 500 plus dla niepełnosprawnych?

Dołącz, jeśli Twoje dziecko ma jedno z orzeczeń:

  • o braku zdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o zaliczeniu do grupy inwalidów pierwszej przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. Orzeczenie musi być aktualne i wydane nie później jak przed 1.09.1997 r.

Interesuje Cię temat związany ze świadczeniami 500 plus dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci?

Mamy dla Ciebie cykl artykułów:

Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych
500 plus dla seniora. Świadczenie uzupełniające dla starszych
Pułapki w programie 500 plus dla niepełnosprawnych
800 plus dla niepełnosprawnych?

Zachęcamy do lektury. Dzięki naszym artykułom uzyskasz wyczerpującą wiedzę i dokładne informacje na temat świadczenia 500 plus.


Brak orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji a 500 plus dla niepełnosprawnych

Być może Twoje dziecko posiada tylko jeden dokument — orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nie uprawnia ono jednak do przyznania dodatku uzupełniającego.

Ustawodawca przewidział taką sytuację. W imieniu dorosłego dziecka z niepełnosprawnością w stopniu znacznym powinieneś wystąpić do ZUS-u o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zrób to, jednocześnie występując o świadczenie 500 plus. To przyspieszy procedurę. Do wniosku ESUN dołącz:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka od lekarza opieki podstawowej (ważne 30 dni od chwili wydania),
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • karty badań profilaktycznych,
  • wszelkie inne dokumenty, w tym: dokumentację z odbywanej rehabilitacji zawodowej lub leczniczej oraz obowiązkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na naszym blogu zapoznasz się także z tematyką dotyczącą orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Polecamy zajrzeć do serii artykułów o orzeczeniach:

Orzeczenie o niepełnosprawności bez tajemnic
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?
Co i kiedy robić, gdy kończy się orzeczenie o niepełnosprawności?
Orzeczenie o niepełnosprawności dla Ukraińca

Zapraszamy!


Jak długo się czeka na przyznanie świadczenia 500+ dla dziecka niepełnosprawnego?

Od chwili, gdy złożysz wniosek i wyjaśnią się wszelkie wątpliwości, ZUS ma 30 dni na decyzję. Po wydaniu pozytywniej decyzji dodatek 500 plus będzie wypłacony wstecz od dnia złożenia wniosku.

Jeśli jednak otrzymasz negatywną decyzję, za pośrednictwem ZUS, złóż odwołanie do Okręgowego Sądu, Wydziału Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Możesz zrobić to do 30 dni w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w placówce ZUS.

Do którego dnia miesiąca będzie wypłacane 500 plus dla niepełnosprawnych?

Termin wypłaty dodatku 500 plus dla niepełnosprawnego dziecka zależy od tego, czy jest ono uprawnione do innych świadczeń z ZUS, np. renty socjalnej. Jeśli tak, to wszystkie świadczenia wypłacone będą w jednym terminie. W innej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych 500 plus dla niepełnosprawnych wypłaci w dniu miesiąca wskazanym w decyzji.

500 plus dla dziecka z orzeczeniem
500 plus dla dziecka z orzeczeniem — kryterium dochodowe.

500 plus dla niepełnosprawnych dzieci a prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych z pomocy społecznej

Każde dziecko niepełnosprawne, które ukończy 18 lat i jest nadal osobą, która bez opieki innych nie jest w stanie funkcjonować w codzienności, może otrzymać świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych. Zazwyczaj takie dziecko z dysfunkcją, kiedy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jest już beneficjentem świadczeń wypłacanych z budżetu państwa. Najczęściej jest to renta socjalna i zasiłek pielęgnacyjny. Ewentualnie alimenty z funduszu alimentacyjnego.

Suma dwóch pierwszych świadczeń wynosi zazwyczaj mniej niż wyznaczone kryterium dochodowe ustalone dla dodatku 500+. Pozostałe dochody, także z wynagrodzenia za pracę, nie zawierają się w kryterium dochodowym uprawniającym do dodatku 500+ dla osób niesamodzielnych.

W przypadku starania się o 500 plus z racji opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe dotyczy tylko osoby, na którą jest składany wniosek. Na potrzeby ZUS musisz przekazać tylko informację, czy dziecko pobiera jakiekolwiek inne świadczenie finansowane ze środków publicznych.

Zgodnie z prawem o świadczeniu uzupełniającym 500+, nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny. Nawet jeśli Ty pobierasz świadczenie finansowane przez państwo: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, czy masz prawo do zasiłku rodzinnego, nie ma to wpływu na staranie się o dodatek 500 plus dla Twojego dorosłego dziecka z orzeczeniem.

Jakie wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych nieletnich?

W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeśli masz nieletnie dziecko niepełnosprawne, możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.

Świadczenie otrzyma każda rodzina, która złoży w terminie wniosek. W myśl Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej świadczenie wychowawcze możesz uzyskać, gdy masz na utrzymaniu dzieci zarówno niepełnosprawne, jak i zdrowe. Wnioskować o nie mogą samotni rodzice, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, rodziny niepełne, rodzinne domy dziecka, czy rodziny zastępcze.

Podsumowanie

Świadczenie 500 plus dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności — dorosłych, jest bardzo ważne dla rodzin, które zmagają się z trudnymi sytuacjami związanymi z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym niesamodzielnym. Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić określone kryteria wymienione w ustawie, w tym kryteria dochodowe. Proces wystąpienia o świadczenie może wydawać się skomplikowany. W rzeczywistości to prosta procedura.

Państwo pomaga rodzinom borykającym się z różnymi problemami. Zatem, gdy opiekujesz się dorosłym dzieckiem o stopniu znacznym stopniu niepełnosprawności, aby otrzymać dodatkową pomoc dla swojego dziecka, powinieneś złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.500 zł świadczenia dla osób niepełnosprawnych.

Kiedy 500 plus dla niepełnosprawnych dorosłych dzieci?

Świadczenie uzupełniające 500+ dla niepełnosprawnych dzieci przysługuje, jeśli legitymują się one znacznym stopniem niepełnosprawności i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Muszą one dysponować orzeczeniem ZUS w tym zakresie.

Czy 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Świadczenie uzupełniające 500+ nie jest wliczane do dochodów. Jest ono zgodnie z ustawą zwolnione z podatku.

Komu przysługuje dodatek 500 plus dla dzieci niepełnosprawnych?

500 plus dla dzieci niepełnosprawnych to inaczej świadczenie uzupełniające. Prawo do niego mają dorosłe dzieci, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki. Mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Na wypłacanie dodatku nie ma wpływu, czy niepełnosprawne dziecko żyje w związku nieformalnym, związku małżeńskim, czy jest samo. Na prawo do 500 plus wpływ ma jedynie kryterium dochodowe, zamieszkanie na terenie Polski oraz posiadane orzeczenie.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *