Ulgi PFRON dla pracodawców. Zasady udzielania ulg i odpisów PFRON

utworzone przez | 7, 09, 2018 | Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ulgi PFRON jest jednym ze sposobów na obniżenie wpłaty na PFRON. Obowiązek wpłat na PFRON dotyczy firm, w których stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

Ustawa o rehabilitacji wprowadza możliwość uzyskania obniżenia wpłaty PFRON dla pracodawców. Podstawą prawną jest art. 22 ustawy o rehabilitacji. Ulg mogą udzielać podmioty do tego uprawnione, czyli firmy osiągające wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Czytając nasz artykuł dowiesz się:

 • jakie są sposoby obniżenia wpłaty PFRON,
 • kto ma obowiązek wpłaty PFRON a kto jest z niej zwolniony,
 • jakie firmy udzielają odpisów we wpłacie na PFRON,
 • jak obliczyć PFRON ulga dla pracodawców.

Ulgi PFRON to popularny sposób na obniżenie wpłaty PFRON

Śledząc dane statystyczne dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można stwierdzić, że obniżenie wpłat na PFRON są szeroko stosowanym rozwiązaniem na obniżenie kosztów w firmie.

 • w 2016 roku kwota wykorzystanego obniżenia wpłaty na PFRON wyniosła łącznie: 736.825.282,58 zł
 • w 2017 roku kwota wykorzystanego obniżenia wpłaty na PFRON wyniosła łącznie: 712.542.417,57 zł
 • w 2018 roku kwota wykorzystanego obniżenia wpłaty na PFRON wyniosła łącznie: 759.328.109,48 zł
 • w 2019 roku kwota wykorzystanego obniżenia wpłaty na PFRON wyniosła łącznie: 755.151.409,67 zł
 • w 2020 roku kwota wykorzystanego obniżenia wpłaty na PFRON wyniosła łącznie: 760.372.885,61 zł

Średnia miesięczna liczba podmiotów wykorzystujących ulgi PFRON jako sposób na obniżenie wpłaty to 7.620 firm.

Kogo dotyczą obowiązkowe wpłaty na PFRON

W myśl ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wpłatę na PFRON dokonuje pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% w przeliczeniu na etaty.

Niektóre podmioty mają obniżony próg zatrudnienia osób z orzeczeniem do 2%. Należą do nich:

 • publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe,
 • szkoły,
 • publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego np. punkty przedszkolne czy kluby dziecięce,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 • zakłady resocjalizacyjne,
 • publiczne i niepubliczne żłobki.

Jakie firmy są zwolnione z obowiązkowych wpłat na PFRON

Istnieje grupa podmiotów, która jest całkowicie zwolniona z wpłat na PFRON:

 • pracodawcy, u których stan zatrudnienia nie przekracza 25 etatów lub osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
 • pracodawcy, którzy prowadzą działalność będącą w trakcie likwidacji lub firmy w trudnej sytuacji ekonomicznej i co do których ogłoszono upadłość,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • jednostki, których działalność nie jest skierowana na osiągnięcie zysków tj. domy pomocy społecznej, hospicja lub zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne.

Jaka jest wysokość wpłaty na PFRON

Obliczając wysokość wpłaty PFRON musisz uwzględnić takie czynniki jak: wielkość aktualnego zatrudnienia, liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych oraz wartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ostatnim kwartale.

Jeżeli nie osiągasz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% to twoja wpłata będzie stanowić iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem ich zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że przy obliczaniu wysokości składki PFRON do ogólnego stanu zatrudnienia nie wlicza się pracowników:

 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach rodzicielskich lub wychowawczych,
 • nieświadczących pracy z tytułu odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej,
 • nieświadczących pracy z tytułu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Najprostszym i najszybszym sposobem na obliczenie wysokości wpłaty na PFRON jest skorzystanie z naszego kalkulatora PFRON.

Jaka firma może udzielać ulg we wpłacie PFRON

Sposobem na obniżenie wysokości wpłaty PFRON jest uzyskanie przez pracodawcę odpisu na PFRON. Umożliwia to zakup usługi od podmiotu uprawnionego, który swoim klientom wystawia informacje o kwocie obniżenia na druku INF-U po każdej terminowo opłaconej fakturze.

Niektóre podmioty są uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na PFRON dla pracodawców. Wówczas firmy te wystawiają tzw. odpisy na PFRON. Odpisy mogą udzielać firmy, które spełnią następujące warunki:

 • sprzedają wykonane przez siebie usługi (z wyłączeniem handlu) lub wytworzone przez siebie towary,
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat,
 • zatrudniają pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, a 30% załogi stanowią osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują przepisy, które określają szczegółowo sposób dokumentowania tych schorzeń dla celów ustalania struktury zatrudnienia uprawniającej do wystawiania ulgi i odpisów PFRON.

Wyłącznym dokumentem potwierdzającym występowanie u pracownika schorzenia specjalnego jest orzeczenie o niepełnosprawności, na którym musi być zawarty wprost symbol niepełnosprawności tych schorzeń a nie jedynie zaświadczenie od lekarza. Są to symbole:

 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwoju,
 • 01-U – upośledzenie umysłowe,
 • 02-P – choroby psychiczne,
 • 05-E – epilepsja,
 • 04-O – osoby niewidome.

Od czego zależy wysokość ulgi PFRON

Wysokość ulgi PFRON nie jest zależna wyłącznie od kwoty ujętej na fakturze. Wpływ na jej wartość mają również wymiar i struktura zatrudnienia oraz przychody firmy, która udziela ulgi. Jej kwotę stanowi iloczyn wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i wskaźnika udziału przychodów.

Co istotne, wartość ulgi nie może przekroczyć 50% wartości wpłaty PFRON, do której jesteś zobowiązany w danym miesiącu. Jeśli uzyskana kwota ulgi jest wyższa, możesz ją wykorzystać w ciągu kolejnych 6 miesięcy licząc od daty otrzymania informacji o kwocie obniżenia. Łączna suma ulgi na pefron nie może przekroczyć 50% kwoty netto ujętej na fakturze.

Jakie są warunki otrzymania ulgi PFRON

Jeżeli jesteś pracodawcą, który dokonuje wpłaty na PFRON możesz obniżyć jej wysokość przy zakupie usług od firmy, która osiąga wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. O tym, że kontrahent jest uprawniony do udzielania ulg informuje na podstawie informacji załączanej do pierwszej faktury wydanej w danym roku, do której jest zobowiązany zgodnie z przepisami. Nie mniej jednak najczęściej taką informację możesz już znaleźć w ofercie firmy.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi PFRON jest terminowe uregulowanie zobowiązania, które wynika z faktury potwierdzającej zakup danych usług. Jeżeli płatności dokonujesz za pośrednictwem banku, za datę uregulowania zobowiązania uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu. Mając to na uwadze, z obniżenia wpłaty PFRON możesz skorzystać wówczas, gdy otrzymasz informacje o kwocie obniżenia czyli druk INF-U. Należy ją uwzględnić w deklaracji DEK-I-0. Wiesz już, jak otrzymasz inf-u co z tym zrobić.

Sprzedający ma także obowiązek przekazywać swojemu kontrahentowi 1 raz w roku informacje o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłaty PFRON. Natomiast nabywca musi w ciągu 7 dni złożyć oświadczenie czy rezygnuje z otrzymywania informacji o kwocie obniżenia, czy też będzie korzystał z odpisu PFRON. Oznacza to, że jeżeli nie złożysz rezygnacji, to będziesz otrzymywać po każdej terminowo opłaconej fakturze druk INF-U z przysługującą kwotą obniżenia składki PFRON. Co ważne, taką informację podmiot uprawniony musi wysłać co roku, a klient musi ponownie wysłać nowe oświadczenie, gdyż wydane w poprzednim traci swoją ważność.

Podsumowując, abyś mógł skorzystać z uzyskanej ulgi PFRON musisz:

 • udokumentować przeprowadzoną transakcję na podstawie faktury dotyczącej zakupu usług czy towarów (z wyłączeniem handlu),
 • uregulować należności w określonym terminie,
 • udokumentować uzyskaną kwotę obniżenia wpłaty przedstawiając informację o kwocie obniżenia (druk INF-U), którą ma obowiązek wystawić usługodawca.

Informacja o uldze może być wysłana także drogą elektroniczną, np. jako załącznik w formacie PDF

Jak całkowicie obniżyć wpłatę na PFRON

Wpłata na PFRON rośnie wraz ze wzrostem zatrudnienia w danej firmie. Zobowiązania wobec PFRON są w każdym miesiącu coraz większe, a dla wielu pracodawców obowiązek wpłaty okazuje się dotkliwy finansowo.

Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą obniżyć wpłatę na PFRON lub nawet całkowicie ją zlikwidować. Jak to zrobić? Można tego uniknąć dzięki zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnością. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest obniżenie wpłaty na PFRON nawet do zera.
Jak już wspomnieliśmy, wysokość wpłaty do funduszu uzależniona jest od różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% a rzeczywistym stanem ich zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że wysokość składki maleje wraz ze wzrostem zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Przykładowo, jeśli zatrudniasz w swojej firmie 100 osób, to zatrudnienie 6 pracowników niepełnosprawnych, nawet z schorzeniem występującym w lekkim stopniu, pozwoli zniwelować wpłatę PFRON do zera.

Dodatkowo, zatrudniając osoby niepełnosprawne zyskujesz możliwość otrzymania dofinansowania na wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych. O warunkach otrzymania dofinansowania z PFRON na wynagrodzenie pisaliśmy już na naszym blogu.

Zatrudnienie osób z orzeczeniem i schorzeniem szczególnym

Możliwość obniżenia wpłaty daje również zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi, które jednocześnie pozwalają na obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Schorzenia szczególne to choroby występujące u zatrudnionego pracownika i które szczególnie utrudniają wykonywanie pracy. Listę schorzeń szczególnych wyszczególniona jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne. Do schorzeń szczególnych należą:

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia,
 • tetraplegia,
 • hemiplegia,
 • ślepota lub niedowidzenie,
 • głuchota, głuchoniemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV,
 • epilepsja,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenia
 • późne powikłania cukrzycy.

Należy zaznaczyć że orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P, tj. choroba psychiczna nie potwierdza występowania schorzenia szczególnego jakim jest przewlekła choroba psychiczna. Występowanie tego schorzenia szczególnego należy potwierdzić zaświadczeniem lekarza specjalisty. 


Film jak wyliczyć wysokość wpłaty PFRON, poradnik


Kto może udzielać ulg we wpłacie PFRON?

Od 2018 roku, ulgi we wpłatach na PFRON może udzielać każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym co najmniej 30% pracowników posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – z tym że umiarkowany stopień niepełnosprawności musi być spowodowany chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwoju, epilepsją lub dotyczyć osób niewidomych.

Jaka jest maksymalna wysokość ulgi we wpłacie PFRON?

Kwota ulgi obliczona przez sprzedawcę nie będzie mogła być większa niż 50% kwoty netto na fakturze dokumentującej zakup z uwzględnieniem faktur korygujących.

Jaka jest maksymalna wysokość pomniejszenia wpłaty PFRON?

Kontrahenci, którzy dokonali zamówienia towarów lub usług i terminowo je opłacają, mają prawo do obniżenia swoich wpłat na PFRON. Jednak suma obniżenia nie może przekroczyć 50% kwoty należnej wpłaty na fundusz w danym miesiącu.

2 komentarze
 1. TECH tranport

  Nie chce płacić do Pefronu . Co mogę kupić aby nie płacić ? Robię transportowe usługi . Co mogę kupować i dostać ulgę ? Szukam dostawcy . Prześlijcie mi ofertę

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Wszelkie informacje na temat ulg, dotyczących konkretnego pracodawcy trzeba rozpatrywać indywidualnie. Możemy pomóc w znalezieniu optymalnego rozwiązania. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego https://mywspieramy.org/kontakt/ i podania informacji kontaktowych oraz zasygnalizowanie czego firma potrzebuje. Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązania.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *