Świadczenie rehabilitacyjne. Podstawowe informacje o wsparciu i zasady ubiegania się

utworzone przez | 17, 11, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kiedy osoba ma problemy zdrowotne, które uniemożliwiają jej powrót  do pracy, i jednocześnie kończy się już jej okres pobierania zasiłku chorobowego, może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne. Ten rodzaj wsparcia w długotrwałej chorobie wypłacany jest przez ZUS.

W poniższym artykule opowiadamy o świadczeniu rehabilitacyjnym. Komu i na jakich warunkach przysługuje, jak i kiedy się o nie ubiegać i jak długo jest wypłacane. Co się dzieje w przypadku otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz co w przypadku  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.świadczenie rehabilitacyjne
Świadczenie rehabilitacyjne [dłoń z plikiem banknotów, z prawej logo ZUS].

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne ?

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane osobom, które mimo leczenia nadal nie mogą wrócić do pracy. Przyznawane jest ono, jeśli dalsza rehabilitacja, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, rokuje odzyskanie sił i sprawności, dzięki czemu chory pracownik będzie mógł wrócić na dotychczasowe stanowisko pracy.

Świadczenie to jest wypłacane przez okres 12 miesięcy. Decyzja o jego przyznaniu zależy od badań lekarskich orzecznika ZUS.

Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne wypłaca ZUS bądź płatnik składek, którym jest pracodawca. Obowiązek ma wtedy, gdy zatrudnia w swojej firmie co najmniej 20 pracowników.

Pobieranie zasiłku chorobowego – ile trwa okres pobierania?

Zasiłek chorobowy jest wypłacany maksymalnie przez 182 dni. W przypadku gruźlicy i kobiet w ciąży wynosi maksymalnie 270 dni.

Po tym okresie, jeżeli stan zdrowia nie poprawia się na tyle, by wrócić do pracy, chory pracownik może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego – jakie są warunki?

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie uprawnionej, która spełni poniższe wymagania:

 • osoba pobierała wcześniej zasiłek chorobowy i skończył się okres jego wypłaty,
 • mimo leczenia osoba nie może wrócić do pracy,
 • dalsze leczenie i rehabilitacja pozwolą osobie odzyskać sprawność, która umożliwi powrót do pracy

Dodatkowo osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
 2. pracuje na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie, lub innej umowy o świadczenie usług oraz umowy uaktywniającej przykład praca jako niania,
 3. wykonuje pracę nakładczą, przykład praca przy składaniu długopisów,
 4. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą,
 5. jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź spółdzielni kółek rolniczych,
 6. pracuje na podstawie skierowania do pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu śledczego,
 7. jest osobą duchowną,
 8. odbywa służbę zastępczą,
 9. pobiera zasiłek chorobowy, kończy się jego okres i nadal choruje.

Jak złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna może złożyć osobiście w jednostce ZUS, która jest zgodna z jej miejscem zamieszkania. Pozostałe dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przez pełnomocnika.

Wniosek można złożyć również internetowo przez Platformę Usług elektronicznych PUE ZUS. W tym przypadku należy:

 1. zalogować się na swój profil,
 2. w katalogu usług wybrać usługę: złożenie dokumentu ZNp-7 lub złożenie dokumentu: Z-10, jeżeli osoba nie posiada już ubezpieczenia ZUS,
 3. wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać do ZUS, niezbędny w tym przypadku jest podpis kwalifikowany lub podpis zaufany.

Następnie ZUS wyznaczy termin, w którym lekarz orzecznik przeprowadzi badania.


Choroby dotykają wszystkich pracowników, nie tylko niepełnosprawnych. Poczytaj jak możesz sobie poradzić, gdy dotknie Cię problem zdrowotny:

🔸 Choroby zawodowe
🔸 Zwolnienie lekarskie
🔸 O chorobach psychicznych pracowników
🔸 Choroba oczu – co dalej?

W witrynie naszej agencji znajdziesz szereg innych artykułów, które mogą wzbogacić Twoją wiedzę. Zapraszamy!


Świadczenie rehabilitacyjne — dokumenty, jakie musi złożyć wnioskodawca

Aby osoba mogła ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, musi złożyć następujące dokumenty:

 • formularz ZNp-7 – wniosek o świadczenie rehabilitacyjne – wypełnia go wnioskodawca i płatnik składek ZUS, czyli jego pracodawca,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia – OL-9, które wypełnia lekarz,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy – OL-10, który wystawia płatnik składek ZUS, dokument nie jest wymagany, gdy wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub nie ma już ubezpieczenia chorobowego,
 • oświadczenie w przypadku braku ubezpieczenia chorobowego – Z-10, nie jest ono wymagane, gdy było już składane w przypadku zasiłku chorobowego i okoliczności się nie zmieniły.

Jeżeli świadczenie będzie wypłacane przez ZUS, wymagane jest zaświadczenie płatnika ZUS:

 1. Z-3, gdy wnioskodawca jest pracownikiem,
 2. Z-3B, gdy wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub jest osobą duchowną.
 3. Z-3A w pozostałych przypadkach.

Zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane w sytuacji, gdy ZUS wcześniej wypłacał zasiłek chorobowy  i okoliczności powstania prawa do świadczenia się nie zmieniły.

Jeżeli osoba posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, powinna dołączyć go do wniosku. Posiadanie takiego orzeczenia nie wpływa na wypłatę świadczenia.  Może mieć jednak ono wpływ na decyzję lekarza orzecznika. Należy jednak pamiętać, że orzeczenie o niezdolności do pracy i fakt pobierania renty wyklucza możliwość otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego.

Co się dzieje, gdy jest za późno złożony wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Wniosek należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, w którym wypłacany jest zasiłek chorobowy. Pozwoli to na zachowanie ciągłości wypłaty świadczeń.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie mogła złożyć dokumentów w określonym terminie z przyczyn niezależnych od niej, przykładowo leżała w szpitalu, wniosek może  złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te przyczyny przestały istnieć.

Ostatecznie wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego można złożyć najpóźniej 18 miesięcy po okresie, w którym wypłacane był zasiłek chorobowy.

Świadczenie rehabilitacyjne — ile wynosi?

Podstawą obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego jest wysokość zasiłku chorobowego, którą przyjął ZUS bądź płatnik składek po waloryzacji.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi odpowiednio:

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy oraz dla kobiet w ciąży,
 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze 3 miesiące,
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pozostały okres.

Ile się czeka świadczenie rehabilitacyjne ZUS?

Decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna otrzyma w ciągu 60 dni kalendarzowych od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Będzie w niej zawarte, kto będzie wypłacać świadczenie: ZUS bądź płatnik składek, czyli np. pracodawca.

Z orzeczeniem lekarskim ZUS, jeżeli nie stwierdza występowania niezdolności do pracy, może nie zgodzić się osoba niepełnosprawna. W takiej sytuacji może złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania tego orzeczenia. Wtedy odbędzie się komisja lekarska, a decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni. Sprzeciw można złożyć pisemnie bądź ustnie do protokołu w jednostce ZUS.

dofinansowanie

Kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne, co dalej robić?

Omawiane świadczenie jest przyznawane na okres, który jest niezbędny do powrotu do zdrowia. Nie dłużej jednak niż 12 miesięcy.

Po tym okresie osoba niepełnosprawna nie może pobierać już świadczenia rehabilitacyjnego. Może jednak ubiegać się o orzeczenie o niezdolności do pracy i wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia. Co dalej z jego wypłatą?

Po ustaniu zatrudnienia świadczenie jest wypłacane przez ZUS. To na decyzji o jego przyznaniu zawarta jest informacja o tym, kto będzie wypłacał świadczenie czy ZUS, czy płatnik składek (pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników).

ZUS, świadczenie rehabilitacyjne, przedłużenie. Czy można przedłużyć okres jego wypłaty?

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane maksymalnie przez okres 12 miesięcy, przy czym może być przyznane początkowo na krótszy okres np. 4 miesiące. W takim przypadku, jeżeli chory nadal z przyczyn zdrowotnych nie może wrócić do pracy, powinien złożyć kolejny wniosek o przedłużenie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.

Procedura składania wniosku o świadczenie na rehabilitację nie zmienia się, jeżeli jest to kolejny wniosek. Nie ma również ograniczeń co do tego, ile razy będzie składany. Ograniczeniem jest jedynie okres maksymalnego pobierania świadczenia, czyli 12 miesięcy. Oznacza to, że może być przedłużone raz, jak i dwa razy.

Urlop dla poratowania zdrowia, czyli  kiedy nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Osoba wnioskująca nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego gdy:

 • pobiera już emeryturę lub zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne,
 • ma przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych,
 • pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
 • przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie bezpłatnym lub wychowawczym,
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowana i nie posiada skierowania do pracy.

Podsumowanie. Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia społecznego

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane osobom, które po okresie otrzymywania zasiłku chorobowego nadal chorują i nie są zdolne do powrotu do pracy.

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć 6 tygodni przed upływem okresu tego zasiłku. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość wypłaty świadczeń. Jeżeli występują okoliczności, w których osoba niepełnosprawna nie może złożyć wniosku w określonym terminie, powinna to zrobić do 6 miesięcy po ustaniu tych okoliczności. Najpóźniej można złożyć wniosek 18 miesięcy po upływie okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Omawiane świadczenie jest wypłacane przez ZUS bądź płatnika składek np. pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli lekarz orzecznik wyda decyzję na krótszy okres, osoba niepełnosprawna może złożyć kolejny wniosek o jego przedłużenie, pamiętając o maksymalnym okresie 12 miesięcy.

A czy łatwo dostać świadczenie rehabilitacyjne? Jeżeli lekarz orzecznik wyda decyzję odmowną osoba chora może złożyć sprzeciw. Zrobi to pisemnie lub ustnie w jednostce ZUS. Wtedy odbędzie się komisja lekarska.

ZUS wydaje decyzje w ciągu 60 dni od momentu złożenia wszystkich dokumentów. Jeżeli składany był sprzeciw, decyzja jest wydawana w ciągu 30 dni.


Jak korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego?

Pytania o świadczenie rehabilitacyjne. Forum

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Kwota świadczenia rehabilitacyjnego zależna jest od wysokości zasiłku chorobowego. Przez pierwsze 3 miesiące jest to 90% podstawy jego wymiaru, przez pozostały okres jest to 75% podstawy jego wymiaru. W przypadku, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy lub jest w ciąży, świadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne ile trwa? Jak długo osoba może je pobierać?

Świadczenie celem rehabilitacji jest wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy. Jeżeli zostanie przyznane na krótszy okres, osoba niepełnosprawna może złożyć kolejny wniosek o jego przedłużenie, tak aby okres ten łącznie wynosił 12 miesięcy.

Co korzystniejsze świadczenie rehabilitacyjne czy renta?

Renta to świadczenie stałe i może być wypłacana bezterminowo, natomiast świadczenie z tytułu potrzeby rehabilitacji może być wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy. Dodatkowo oba świadczenia różnią się wysokością. Pobierając rentę przy odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy osoba niepełnosprawna, może podjąć zatrudnienie, natomiast w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie może tego zrobić. Jest to czas przewidziany na rekonwalescencje i powrót do zdrowia.

Czy świadczenie rehabilitacyjne wlicza się do emerytury?

Kwota świadczenia rehabilitacyjnego wlicza się do podstawy wymiaru emerytury, dopóki osoba niepełnosprawna jest zatrudniona. Po ustaniu zatrudnienia wypłata świadczenia rehabilitacyjnego nie wlicza się do emerytury.

Czy świadczenie rehabilitacyjne wlicza się do stażu pracy?

W przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie jest zatrudniona, ten okres wlicza się do jej stażu pracy. Po ustaniu zatrudnienia okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego nie wlicza się do stażu pracy.

Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne po zwolnieniu z pracy?

Po zwolnieniu z pracy świadczenie jest wypłacane przez ZUS.

Kto nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego?

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego po chorobowym świadczenia nie otrzymają uprawnieni do:
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
– zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
– renty i emerytury,
– zasiłku dla bezrobotnych,
– urlopu zdrowotnego, macierzyńskiego i wychowawczego.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *