Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne. Czym się różnią te świadczenia i dla kogo są przeznaczone?

utworzone przez | 18, 10, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Nazwy: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne są bardzo podobne. Dla wielu ludzi jednocześnie mylące. Te świadczenia to dwa zupełnie różne rodzaje pomocy finansowej, dedykowane całkowicie innym odbiorcom.

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne, czyli co różni oba te świadczenia oraz  jakie są ich wspólne cechy? Odpowiadamy w poniższym artykule.zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne [splecione dłonie młodej osoby z dłońmi osoby starszej].

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Co to za świadczenia?

Obydwa świadczenia są związane z niepełnosprawnością. Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne to świadczenia opiekuńcze. Są przyznawane na podstawie tych samych przepisów, ujętych w Ustawie o Świadczeniach Rodzinnych. Jest to pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Świadczenia te różnią się kręgiem odbiorców oraz oczywiście wysokością.

Zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnych a świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Zasiłek pielęgnacyjny to rodzaj świadczenia finansowego dla osoby niepełnosprawnej. Jest przyznawany w celu częściowego pokrycia kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy ze strony innych osób, która wynika z niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie pielęgnacyjne to rodzaj pomocy finansowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Przysługuje w sytuacji rezygnacji z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłą osobą, której niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia (lub gdy się uczyła do 25 roku życia).

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny, a dla kogo świadczenie pielęgnacyjne?

Zasiłek pielęgnacyjny jest przeznaczony dla:

 • dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
 • osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem,
 • osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem (jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia),
 • osoby powyżej 75 roku życia.

Świadczenie dla opiekuna przysługuje:

 • rodzicom dziecka niepełnosprawnego,
 • faktycznym opiekunom dziecka niepełnosprawnego,
 • rodzinie zastępczej spokrewnionej.
 • osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (nie dotyczy to osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Kto wypłaca świadczenie pielęgnacyjne a kto zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie pielęgnacyjne, podobnie jak i zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (lub GOPS, MOPR).

Przyznanie omawianych form wsparcia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Jak starać się o zasiłek pielęgnacyjny a jak starać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek w jednostce, która realizuje program świadczeń rodzinnych. Najczęściej jest to Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadku dzieci wniosek składa rodzic. Dołączyć należy orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne natomiast składa osoba, która będzie sprawować opiekę nad niepełnosprawnym. Zrobi to w lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


Dowiedz się więcej o świadczeniach i wsparciu finansowym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Przeczytaj nasze artykuły:

🔸 Świadczenie pielęgnacyjne 2023
🔸 O świadczeniu wspierającym
🔸 Prawa i obowiązki opiekuna osoby niepełnosprawnej

Inne artykuły dotyczące spraw i funkcjonowania niepełnosprawnych znajdziesz na blogu Agencji My Wspieramy. Zapraszamy!


Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny, a jaka jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny to kwota 215,84 zł. Jest wypłacana co miesiąc na konto osoby niepełnosprawnej, natomiast w przypadku dziecka na konto jego rodzica.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest waloryzowana co roku 1 stycznia i zależy od wysokości płacy minimalnej. Jest wypłacane co miesiąc. Od 1 stycznia 2023 wynosi 2458 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny. Różnice i podobieństwa

Po analizie istotnych informacji dotyczących każdego ze świadczeń łatwo wykazać różnice i podobieństwa wsparcia.

Podobieństwa – zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

 1. Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjny to świadczenia opiekuńcze.
 2. Łączy je również ten sam akt prawny: Ustawa o Świadczeniach Rodzinnych.
 3. Brak kryterium dochodowego.

Na tym kończą się podobieństwa obu form wsparcia.

Różnice – zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

 1. Wysokość świadczenia.
 2. Krąg odbiorców.
 3. Kryterium otrzymywania.
RóżniceZasiłek pielęgnacyjnyŚwiadczenie pielęgnacyjne
Wysokość świadczenia215,84 zł2458 zł
Krąg odbiorców– osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
– osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeżeli ich niepełnosprawność powstała do 21 roku życia),
– osoby powyżej 75 roku życia
– dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia
– rodzic dziecka niepełnosprawnego,
– opiekun faktyczny dziecka niepełnosprawnego
– rodzina zastępcza spokrewniona,
– osoba na której ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
Kryterium otrzymywaniaprzysługuje z tytułu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy ze strony innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencjiprzysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej formy  pracy zarobkowej w celu opieki nad osobą niepełnosprawną
Tabela: Różnice pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a zasiłkiem pielęgnacyjnym

Podsumowanie. Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny to świadczenia opiekuńcze. Różni ich kwota, tytuł przyznania oraz grupa odbiorców. Wypłacane są przez jedną instytucję, zwykle MOPS lub GOPS, ewentualnie inną jednostkę samorządową, która ma obsługę tych świadczeń w zadaniach.

Mimo podobnych nazw są to odrębne formy pomocy finansowej, kierowane do osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.


zasiłek pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Komu należy się zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym, gdy jego niepełnosprawność powstała do 21 roku życia oraz osobą po 75 roku  życia.

Czy można dostać zasiłek na dziecko niepełnosprawne?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego, do ukończenia przez nie 16 lat, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, rodzic może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł.

Czy można dostać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?

Rodzic dziecka niepełnosprawnego lub jego opiekun faktyczny może ubiegać się o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego z MOPS. Warunkiem jest niepodejmowanie pracy zarobkowej w celu pełnienia nad nim opieki.

MOPS świadczenie pielęgnacyjne – ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych w 2023 roku wynosi 2458 zł.

Kto wypłaca świadczenie pielęgnacyjne i gdzie złożyć wniosek?

Świadczenie pielęgnacyjne wypłaca MOPS i tam składa wniosek osoba, która będzie sprawować opiekę nad niepełnosprawnym.

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne i kiedy przestaje przysługiwać?

Osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną może pobierać świadczenie do momentu uzyskania przez nią prawa do emerytury, renty, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub gdy pobiera już specjalny zasiłek opiekuńczy.  świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdy osoba niepełnosprawna zawrze związek małżeński (chyba, że małżonek posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub to małżonek sprawuje opiekę), została umieszczona w zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę (w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) i korzysta z jego opieki przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest wypłacany gdy:
– osoba niepełnosprawna pobiera już dodatek pielęgnacyjny,
– osoba niepełnosprawna jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
– członkowi rodzinie przysługuje już prawo do zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków na pielęgnacje osoby niepełnosprawnej.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *