Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON od 2020. Obowiązujące w 2021, 2022 i na pewno, na początku 2023 roku

utworzone przez | 4, 04, 2020 | Dofinansowania PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON od 2020 jest wyższe. To bardzo dobra wiadomość dla pracodawców, którzy mają prawo pobierać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Budżet PFRON na 2020 r. był wyższy niż w ubiegłych latach, od dawna wyczekiwano też zmian związanych z wysokością dofinansowań PFRON. Ostatecznie 2020 rok przyniósł znaczne zmiany dla pracodawców. Wcześniej mówiło się o planach zwiększenia dofinansowań, teraz mówimy już o konkretnych wprowadzonych decyzjach.

18 marca 2020. rząd ogłosił pakiet działań wspierających przedsiębiorców i pracowników w obliczu ryzyka kryzysu wywołanego przez koronawirusa tzw. Tarcza antykryzysowa. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła działania, jakie podejmie rząd i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Podała oficjalne kwoty podwyższonego miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń dla pracodawców.

„Będzie duży pakiet, około 600 mln złotych, na wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – poprzez podniesienie dofinansowań do pensji tych osób”

Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W 2019 r. budżet PFRON wyniósł 5,5 mld zł, z tego około 3 mld zł trafiło na miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które otrzymują pracodawcy zatrudniający te osoby.


Wyższe dofinansowanie PFRON. O ile zwiększyły się kwoty dofinansowań dla pracodawców?

3.150 zł – maksymalne miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia PFRON 2020, 2021, 2022 i na pewno, na początku 2023

Zgodnie z Ustawą kwoty dofinansowań dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych zostają zwiększone.

Ile wyniesie miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem?

 • Dla pracownika niepełnosprawnego ze znacznym stopniem kwota dofinansowania zwiększyło się o 150 zł. Wcześniej było to 1800 zł, więc po zwiększeniu łącznie wyniesie 1950 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy.
 • Dla osoby z orzeczeniem z umiarkowanym stopniem kwota dofinansowania zwiększyło się o 75 zł. Wcześniej było to 1125 zł, więc po zwiększeniu łącznie wyniesie 1200 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy.
 • Dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności kwota dofinansowania pozostało na tym samym poziomie czyli 450 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Jak już wspomnieliśmy, zwiększone zostały również kwoty dofinansowania przysługujące, gdy niepełnosprawność pracownika wynika ze schorzeń specjalnych. Do kwietnia 2020 było to 600 zł niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Po zwiększeniu będzie on już brany pod uwagę i będą to kwoty:

 • 1200 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł.
 • 900 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego miesięcznego dofinansowania po zwiększeniu wynosi 2100 zł.
 • 600 zł czyli bez zmian dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego miesięcznego dofinansowania to 1050 zł.

Teraz już wiesz ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą. Należy jednak podkreślić, że wymienione wartości wsparcia finansowego są to kwoty maksymalnego dofinansowania, jakie pracodawca ma możliwość uzyskać.

Zgodnie z art. 26. a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i 90% dla pracodawców którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – infografika

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - infografika
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – infografika nr 1
zwiększenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników - infografika
Zwiększenie dopłat do pensji pracowników – infografika nr 2
łączne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - infografika
maksymalne kwoty dofinansowania wynagrodzeń pracowników – infografika nr 3

To prawie pewne. Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych w 2023 roku


Wyższe dofinansowanie do pracownika

wyższe dofinansowanie pfron
Wyższe dofinansowanie PFRON 2020 i dofinansowanie PFRON 2021

Kto może dostać dopłatę do pensji pracowników?

Każdy pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych może otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Jest to ogromna forma wsparcia dla przedsiębiorców, która może im pomóc w utrzymaniu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, szczególnie w tym trudnym okresie związanym z kryzysem gospodarczym wywołanym przez epidemię koronawirusa.

Należy jednak spełnić określone warunki, aby pracodawca mógł skorzystać z takiej pomocy. Co należy zrobić, by otrzymać dofinansowanie z PFRON? Jakie warunki na dotacje na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej?

 1. Przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie minimum 6%.
 2. Pracownik z orzeczeniem powinien zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę. W momencie, gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenie, umowy o dzieło, to dofinansowanie pracodawcy nie przysługuje.
 3. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie z PeFRONu wyłącznie do wynagrodzenia pracownika, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Pracownik powinien przedstawić aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jeśli dokument straci swoją ważność w trakcie trwania zatrudnienia, a pracownik nie dostarczy kolejnego orzeczenia to pracodawca nie może już ubiegać się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia od miesiąca, w którym to orzeczenie straciło ważność. Jeśli natomiast niepełnosprawność pracownika wystąpi już w trakcie trwania jego zatrudnienia, to pracodawcy przysługuje dofinansowanie pefron od miesiąca, w którym ten pracownik przedstawił mu swoje orzeczenie, wydane przez powołane do tego instytucje. Należą do nich np. ZUS, KRUS, czy zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
 4. Obowiązkowy efekt zachęty. Pracodawca może wykazać efekt zachęty dwa sposoby: metodą ilościową lub jakościową.
  • Stosując metodę ilościową pracodawca wykazuje, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością spowodowało w danym miesiącu ogólny wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został zatrudniony pracownik z orzeczeniem.
  • Metoda jakościowa pozwala natomiast na wykazanie efektu zachęty mimo braku ogólnego wzrostu zatrudnienia. Polega na tym, że osoba z niepełnosprawnością zastępuje wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem z wymienionych przyczyn:
   • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
   • na mocy porozumienia stron, z przyczyny odejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
   • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
   • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracownika na jego wniosek.
 5. Terminowe opłacanie składek. Pracodawca ma obowiązek zgodnie z wyznaczonym terminem wypłacić wszelkie koszty płacy pracownika z orzeczeniem. Nie może ona przekroczyć opóźnienia 14 dni od wyznaczonego terminu, natomiast w przypadku składek ZUS dopuszczalne jest opóźnienie powyżej 14 dni, o ile wartość zaległości nie przekracza 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy. Dopiero po opłaceniu wszystkich kosztów pracodawca może złożyć wniosek o pefron dofinansowanie wynagrodzenia.
 6. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności na jego rachunek bankowy lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Może też przesyłać wynagrodzenie przekazem pocztowym na adres domowy pracownika. Warto wspomnieć, że wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie może pochodzić ze środków publicznych.
 7. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON  w kwocie wyższej niż 100 zł. Jeśli zaległości przekraczają wspomnianą kwotę, to fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych wstrzyma wypłatę dofinansowania do czasu uregulowania zadłużenia.

Kto może otrzymać większe dofinansowanie wynagrodzeń?

Kwota miesięcznego dofinansowania zależna jest od stopnia niepełnosprawności pracownika i od tego, czy jego niepełnosprawność wiąże się z występowaniem schorzeń specjalnych. W takim przypadku wartość dotacji jest dodatkowo zwiększana. Co to są schorzenia specjalne?

Do schorzeń specjalnych, których występowanie podwyższa kwotę miesięcznego dofinansowania dla pracodawców zalicza się:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • chorobę psychiczną,
 • upośledzenie umysłowe,
 • epilepsję,
 • oraz osoby niewidome.

Co istotne, występowanie jednego z wymienionych schorzeń specjalnych u zatrudnionego pracownika, aby pracodawca mógł otrzymać wyższe dofinansowanie, musi zostać potwierdzone na podstawie przedstawionego aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Brane pod uwagę są kody, wynikające z sentencji symbolu przyczyny niepełnosprawności. Należą do nich: (12-C), (02-P), (01-U), (05-E) oraz (04-O).

W przypadku wymienionych schorzeń specjalnych pracodawcy przysługuje wyższa kwota dofinansowania, która dodatkowo została zwiększona od 2020 roku.

Dofinansowanie PFRON kiedy nie przysługuje?

Istnieją sytuacje, kiedy pracodawca nie może liczyć na wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 • pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej określonej przepisami prawa Unii Europejskiej, które dotyczą udzielania pomocy publicznej;
 • pracodawca otrzymał wezwanie do zwrotu wcześniejszych pomocy finansowych, które zostały uznane decyzją Komisji Europejskiej za niezgodne z prawem i wspólnym rynkiem;
 • udzielenie dofinansowania pracodawcy na miesięczne wynagrodzenie pracownika oznaczałoby przekroczenie 10 mln euro rocznej pomocy na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ponadto pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie z PFRON jeśli zatrudnia w swojej firmie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. Taki pracodawcy jest zobowiązany do obowiązkowych wpłat na PFRON. W takim przypadku nie ma znaczenia fakt ile czasu ma pfron na wypłatę dofinansowania.

W przypadku pracowników z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i jednocześnie ustalonym prawem do emerytury pracodawcy nie przysługuje prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. Nie dotyczy to jednak pracowników z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.Ile czasu ma PFRON na wypłatę dofinansowania?

Fundusz realizuje płatność najpóźniej w ciągu 21 dni od złożenia wniosku do dofinansowanie .

Komu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika.

Komu należy się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne i spełniającemu określone kryteria przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i rodzaju pracodawcy.

Jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Jesteś pracodawcą i chcesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego? Musisz spełnić warunki:
1) zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy;
2) posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia;
3) wykazać efekt zachęty;
4) wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni (dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy);
5) wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne;
6) wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
7) nie mieć zaległości wobec PeFRONu na więcej niż 100 zł.

Kiedy nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

1) znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
2) ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
3) udzielenie Tobie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

1 komentarz
 1. Krzysztof

  Dzień dobry, poprawcie proszę tabelkę, bo dane są podane odwrotnie i wynika z niej, że przy lekkim stopniu dofinansowanie jest największe

  Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *