Inkluzywność w miejscu pracy. Dlaczego inkluzywny pracodawca wygrywa?

utworzone przez | 13, 11, 2023 | Inspiracje

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Współczesny rynek pracownika ewoluuje w niezwykle dynamiczny sposób, a w centrum tej zmiany znajduje się idea inkluzywności. Bycie inkluzywnym pracodawcą już nie jest jedynie “miłym dodatkiem”, ale stanowi fundamentalną wartość, która może znacząco wpłynąć na rozwój organizacji. W obliczu globalizacji i coraz większej świadomości społecznej, oczekiwania zarówno pracowników, jak i klientów, względem firm również uległy zmianie.

Dążenie do zrozumienia i akceptacji różnic, które każdy z nas wnosi do środowiska pracy, stało się kluczowe dla budowania silnych, zrównoważonych i innowacyjnych zespołów.

W tym artykule zgłębimy, co oznacza bycie inkluzywnym pracodawcą i jakie wartości niesie za sobą inkluzywność. Przeanalizujemy, w jaki sposób praktyki inkluzywne wpływają na kulturę w miejscu pracy oraz jak korzyści płynące z zastosowania takiego podejścia mogą przełożyć się na większą wydajność i lojalność pracowników. Odkryjemy także, jak różne aspekty inkluzywności, takie jak reprezentacja różnych grup społecznych, wpływają na konkurencyjność i innowacyjność organizacji.

Zachęcamy do zgłębienia tematu wraz z nami i odkrycia, jak inkluzywność organizacji może stać się kluczem do przyszłości Twojej firmy.inkluzywność
Inkluzywność czy wykluczenie? [klocki w szeregu z napisem “inclusive”, na klockach kolorowe pionki].

Inkluzywny, czyli jaki?

Inkluzywność jest terminem, który zdobył popularność w świecie korporacyjnym w ostatnich latach. Ale co tak naprawdę oznacza?

Inkluzywność w miejscu pracy oznacza stworzenie środowiska otwartego na odmienną perspektywę, w którym każdy pracownik, niezależnie od swojej tożsamości, pochodzenia, orientacji seksualnej, stopnia niepełnosprawności czy zdolności, może czuć się doceniany, wartościowy, szanowany i być w stanie w pełni wykorzystać swoje umiejętności.

Oto kilka cech, które definiują sposób zachowania, działania i cechy inkluzywnego pracodawcy:

 1. Otwartość na różnice
  Inkluzywny pracodawca docenia wyjątkowość, różnorodność perspektyw i doświadczeń, jakie pracownicy wnoszą do zespołu. Zamiast traktować różnorodność jako przeszkody, traktuje je jako ważne atuty, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy.
 2. Komunikacja i współpraca
  Promowanie otwartej komunikacji i współpracy między pracownikami jest istotne dla stworzenia włączającego środowiska. Inkluzywny pracodawca zachęca do dzielenia się opiniami i pomysłami, a także do budowania silnych relacji międzypersonalnych.
 3. Wsparcie i rozwój
  Pracodawcy inkluzywni inwestują w rozwój zawodowy swojej kadry, oferując szkolenia, mentoring i możliwości awansu. Dostarczają również wsparcie dla zatrudnionych osób (np. z niepełnosprawnościami czy cudzoziemcom), którzy napotykają przeszkody, pomagając im osiągnąć zadowolenie z pracy.

Reprezentacja pracowników, krok ku inkluzywności organizacji

Reprezentacja pracowników różnych płci, zestawu cech, pochodzenia i przekonań jest krokiem ku inkluzywności w organizacji, pozwalając na lepsze odzwierciedlenie społeczeństwa. Gdy pracujemy razem, nasze różnorodne perspektywy stają się atutem, prowadząc do innowacji i postępu. Taka reprezentacja potwierdza zaangażowanie firmy w wartości inkluzywne, tworząc środowisko, gdzie wielorakość jest nie tylko doceniana, ale także wspierana na każdym szczeblu organizacji.

Ważne jest, aby kontynuować te starania, pamiętając, że prawdziwa inkluzywność to proces, nie cel sam w sobie.

Inkluzyjny zespół. Odmienna perspektywa jako atut

Rozmaitość w inkluzywnym zespole jest atutem, nie przeszkodą. Grupy, w których odmienne perspektywy są cenione, charakteryzują się większą innowacyjnością i lepszą analizą problemów. Pracownicy, czując akceptację, chętniej dzielą się swoimi pomysłami, co prowadzi do lepszego dostosowania produktów i usług do zróżnicowanych potrzeb klientów.

Inkluzyjność sprzyja otwartej komunikacji, wzajemnemu szacunkowi i zaufaniu, co z kolei przekłada się na większy wkład i satysfakcję z pracy.

Co to znaczy inkluzywny pracodawca?

Bycie inkluzywnym pracodawcą nie jest jedynie modne czy poprawne politycznie, to świadome budowanie silnych fundamentów dla przyszłego rozwoju firmy. Na bazie omawianych wcześniej aspektów inkluzywności, zrozumienia jej definicji oraz cech, które ją charakteryzują, można wyłonić klarowny obraz tego, czym jest inkluzywny pracodawca.

Przeanalizujmy to na konkretnym, obrazowym przykładzie. Wyobraź sobie dwie firmy.

 • Firma A posiada kulturę inkluzywną, gdzie rozmaitość jest doceniana, a pracownicy są zachęcani do dzielenia się swoimi unikalnymi perspektywami i pomysłami. W Firmie A, pracownicy reprezentujący różne grupy społeczne czują się doceniani i są zintegrowani z życiem organizacji. Pracodawca wykorzystuje te różnice jako źródła innowacji i kreatywności, dzięki czemu firma rozwija się i dostosowuje do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Z kolei, Firma B posiada kulturę zamkniętą, gdzie rozmaitość jest ignorowana lub wręcz potępiana. Pracodawca nie prowadzi działań na rzecz inkluzywności, nie wykorzystuje pełnego potencjału swoich pracowników, a atmosfera w firmie jest pełna dyskryminacji i wykluczenia. Brak wsparcia dla różnorodności prowadzi do stagnacji, niskiego morale w zespole i ostatecznie, do słabszych wyników finansowych.

W Firmie A inkluzywny pracodawca prowadzi swoją firmę poprzez otwartość, szacunek i wsparcie, tworząc środowisko, w którym ludzie mogą pracować razem, niezależnie od różnych swoich cech. W Firmie B brak inkluzywności prowadzi do rozłamów, konfliktów i braku współpracy.


Jak wdrażać inkluzywność i łamać stereotypy? Jeśli interesujesz się tematyką różnorodności, przeczytaj nasze inne artykuły:

🔸 Stereotypy o niepełnosprawnych
🔸 Fakty i mity zatrudnienia niepełnosprawnych
🔸 Różnorodność w pracy
🔸 Bariery w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Na blogu My Wspieramy znajdziesz szereg artykułów dotyczących niepełnosprawnych i ich spraw. Zapraszamy!


Jak praktyki inkluzywne kształtują kulturę firmy? Trzy studia przypadku

W świecie biznesu wielorakość perspektyw jest nieocenionym atutem, który prowadzi do innowacji, lepszego rozumienia rynku oraz większej kreatywności. Inkluzyjny zespół, gdzie każdy członek jest doceniany i ma możliwość wyrażenia swoich pomysłów, kreuje środowisko, które sprzyja efektywności działania firmy.

Poniżej przedstawiono trzy przedsiębiorstwa, które doskonale wykorzystały potencjał inkluzywności, umacniając swoją pozycję na rynku.

1. Schneider Electric. Równość płac na światowej arenie

Firma opracowała globalno-lokalną ramę równości płac (GPE), mając na celu eliminację różnic płacowych w swoich oddziałach na całym świecie. Dzięki tej inicjatywie, do 2020 roku 95% globalnej siły roboczej firmy zostało objętych ramą GPE, co miało na celu upewnienie się, że wszyscy pracownicy są sprawiedliwie wynagradzani niezależnie od płci. W 2021 roku firma postawiła sobie za cel, aby różnica płacowa nie przekraczała 1% dla wszystkich pracowników do 2025 roku.

2. Shiseido. Praktyki równości płci w strukturach zarządzania

Marka kosmetyczna postawiła na przyspieszenie parytetu płci na poziomie zarządu i kierownictwa wykonawczego dla kobiet w biurze w Japonii, a także promuje te wartości w swoim lokalnym otoczeniu biznesowym. Dzięki inkluzywnej polityce pracy, projektowaniu procesów i doskonaleniu umiejętności, firma zwiększyła liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych o około 24% od początku 2017 roku do początku 2022 roku.

3. Walmart. Wsparcie awansu zawodowego pracowników

Firma zainicjowała program mający na celu wspieranie awansu zawodowego członków załogi poprzez oferowanie bezpłatnych szkoleń i możliwości rozwoju umiejętności. Inicjatywa ta skoncentrowała się na pracownikach pierwszej linii, z których 39% identyfikuje się jako osoby czarnoskóre lub Latynosi, dając im lepsze możliwości awansu i rozwoju kariery.

Pracownicy z niepełnosprawnościami. Unikatowe atuty dla Twojej firmy

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami nie tylko spełnia kryteria społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także przyczynia się do bogatszej, bardziej zróżnicowanej kultury korporacyjnej. Pracownicy z niepełnosprawnościami często wprowadzają unikatowe perspektywy i rozwiązania, które mogą prowadzić do innowacji i poprawy procesów.

Firmy, które aktywnie wspierają włączanie i rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością, zazwyczaj zyskują na lojalności, zaangażowaniu oraz poprawie wizerunku w społeczności. Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb wszystkich członków załogi, niezależnie od ich fizycznych zdolności, stwarza atmosferę wzajemnego szacunku i akceptacji, co w dłuższej perspektywie korzystnie wpływa na wyniki firmy.

pozytywne strony
Pozytywne strony inkluzywności w biznesie [3 dłonie z kciukami do góry, w tle sylwetki ludzi].

Inkluzywność definicja. Klucz do zrozumienia wartości

Zrozumienie inkluzywności zaczyna się od jej definicji. Choć w poprzedniej sekcji omówiliśmy, co oznacza ona w odniesieniu do miejsca pracy, teraz skupimy się na samym terminie “inkluzywność” i jego głębszym znaczeniu. Inkluzywność jest fundamentem, na którym buduje się otwarte, zrównoważone i innowacyjne miejsce pracy.

Co to jest inkluzywność? Oto kilka podstawowych elementów definicji inkluzywności:

 1. Zakres
  Inkluzywność nie jest ograniczona do pewnych grup osób, działań czy zahowań. Obejmuje wiele wielorakich aspektów, takich jak to kim jesteśmy, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, wiek, zdolności, wyznania religijne, tożsamość płciową, stan zdrowia, niepełnosprawność i wiele innych.
 2. Działanie
  Kultura inkluzywna nie jest pasywna. To aktywne podejście do budowania kultury akceptacji, otwartości i szacunku. Działania, takie jak wdrażanie programów wsparcia dla mniejszości czy inicjatywy na rzecz eliminacji dyskryminacji, są kluczowe dla wcielania inkluzywności w życie.
 3. Korzyści
  Inkluzywność nie jest tylko etycznym wyborem, ale także strategicznym. Organizacje, które wdrażają praktyki inkluzywne, często odnoszą korzyści w postaci lepszych wyników finansowych, większej innowacyjności i wyższego poziomu zadowolenia swojej kadry.

Inkluzywny synonim. Słownictwo związane z inkluzywnością

Termin “inkluzywny” odnosi się do otwartości i akceptacji różnorodności w miejscu pracy lub w społeczeństwie. To podejście, które docenia inność między ludźmi i promuje środowisko, w którym każdy może wyrazić swoją unikalność i przyczynić się do wspólnego celu.

Istnieje kilka synonimów, które mogą pomóc zrozumieć to pojęcie z różnych perspektyw:

 • otwarty,
 • akceptujący,
 • tolerancyjny,
 • wspierający,
 • włączający,
 • integracyjny,
 • niewykluczający.

Podsumowanie – zadbaj o odmienną perspektywę

Inkluzywność przynosi liczne korzyści organizacjom. Inkluzywny pracodawca wygrywa, ponieważ otwiera drzwi do szerokiego spektrum perspektyw, co prowadzi do innowacji, lepszego zrozumienia rynku oraz większej kreatywności.

Inkluzywne praktyki wpływają pozytywnie na satysfakcję i aktywność pracowników. To z kolei przekłada się na lepsze relacje z klientami oraz silniejszą pozycję firmy na rynku.

Inwestycja w inkluzywne praktyki to krok w kierunku budowania pozytywnego wizerunku oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej. W miarę jak świat staje się coraz bardziej zróżnicowany, te organizacje, które celebrują różnorodność i inkluzywność, będą lepiej pozycjonowane, co pozwoli im osiągnąć trwały rynkowy sukces.

Bądź otwarty. Wygraj!


Różnorodność, inkluzywność i sukces w biznesie: praktyki doświadczonych organizacji.

Dlaczego warto inwestować w inkluzywność w organizacjach?

Inwestowanie w inkluzywność jest korzystne zarówno z etycznego, jak i biznesowego punktu widzenia. Organizacje, które posługują się praktykami inkluzywnymi, często doświadczają lepszych wyników finansowych, wyższego poziomu zaangażowania pracowników oraz są lepiej przygotowane do sprostania wyzwaniom rynku.

Jakie zachowania są wspierane w inkluzywnym środowisku?

W inkluzywnym środowisku zachęca się cały zespół do otwartej komunikacji, współpracy, szacunku dla różnorodności oraz gotowości do uczenia się i adaptacji. Postawy te są istotne dla budowania pozytywnej kultury organizacyjnej.

Jakie pytanie powinniśmy zadać sobie jako organizacja, jeśli chodzi o promowanie inkluzywności?

Kluczową kwestią, którą organizacja powinna się zająć, dotyczy gotowości na wdrażanie zmian oraz zaangażowanie w długoterminowe starania. Rozważania, jakie praktyki i strategie najlepiej spełniają potrzeby wszystkich członków załogi, są fundamentalnym krokiem w kierunku promowania otwartości i inkluzywności.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *