Refundacja ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

utworzone przez | 9, 11, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych, Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od wielkości swojej firmy zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ZUS. Jest to istotne comiesięczne obciążenie budżetu firmy, którego nie da się uniknąć. Osoby z niepełnosprawnością, które oficjalnie prowadzą działalność, mogą skorzystać ze wsparcia PFRON-u w zakresie refundacji składek ZUS.

Sprawdź, czym jest refundacja ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, jakie warunki trzeba spełnić i jakich terminów dochować, aby otrzymać zwrot opłaconych wcześniej składek na ubezpieczenia społeczne?refundacja zus dla niepełnosprawnych
Refundacja ZUS dla niepełnosprawnych [widoczny fragment kalkulatora, banknotów, monety i legitymacji rencisty].

O refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach swoich zadań przewiduje wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z publicznych środków PFRON opłaca obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niepełnosprawnych pozostających na działalności gospodarczej.

Niezależnie od tego, czy masz dużą firmę, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli jesteś niepełnosprawny, PFRON zrefunduje Twoje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kto może ubiegać się o refundację ZUS wg Ustawy o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych?

Zgodnie z Ustawą ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne musi wykazać swój status niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą powinna zatem posiadać orzeczenie o:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • lub lekkim stopniu niepełnosprawności.

Aby skorzystać z refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe trzeba, abyś terminowo realizował zobowiązania wobec PFRON-u oraz dokonywał opłaty składek najpóźniej w dniu złożenia wniosku do Funduszu.

Warunki ubiegania się o refundację składek ZUS

Osoba z niepełnosprawnością, która ubiega się o zwrot poniesionych kosztów obowiązkowych składek ZUS, musi spełnić kilka podstawowych warunków, aby refundacja ze środków PFRON była możliwa.

 1. Dokonać rejestracji w PFRON i w SODiR.
 2. Dostarczyć do Funduszu kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Przedstawić kopie aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z wymaganymi formularzami.
 4. Opłacać terminowo składki ZUS emerytalne i rentowe w całości.
 5. Nie posiadać zaległości w PFRON.
 6. Dokonać złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku Wn-U-G wraz z załącznikami, o ile są wymagane, w wyznaczonych terminach.

Każdy powinien mieć wiedzę niezbędną w obszarze zatrudnienia i refundacji. Zapraszamy do serii naszych wpisów powiązanych z tematyką:

🔸 SODiR co to jest?
🔸 Wniosek o dofinansowanie od A do Z
🔸 Koszty płacy w rozliczeniach PFRON
🔸 Jak znaleźć pracę z orzeczeniem?

Polecamy inne artykuły w naszej witrynie. Zyskaj bezcenną wiedzę i wracaj do naszej biblioteczki po kolejne informacje!


Wysokość refundacji składek ZUS 2023 wg Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest kwota ujęta w Ustawie o Systemie Ubezpieczeń Społecznych z 13.10.1998 roku. PFRON refunduje tylko powyżej wskazane składki: emerytalną i rentową.

Obowiązkowe składki emerytalne i rentowe podlegające refundacji PFRON finansuje w wysokości zależnej od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy. Otrzymasz:

 • 100% kwoty składki emerytalno rentowej w przypadku stopnia znacznego,
 • 60% kwoty składki emerytalno rentowej w przypadku stopnia umiarkowanego,
 • 30% kwoty składki emerytalno rentowej w przypadku stopnia lekkiego.

Refundacja składek ZUS PFRON — kwoty

Refundacja składek ZUS jest możliwa ze środków PFRON pod warunkiem opłacenia składek najpóźniej w dniu złożenia wniosku Wn-U-G. Zróżnicowanie faktycznych kwot refundacji wiąże się z podstawą wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Kwotę refundacji składek ZUS ustanawia się procentowo od podanych poniżej kwot.

Duży ZUS — ogólne składki wyliczone w roku 2023, wg art. 18 ust. 8 obejmują kwoty:

 • 812,23 zł dla składki emerytalnej,
 • 332,88 zł dla składki rentowej.

Początkujący przedsiębiorcy, którzy niedawno rozpoczęli działalność gospodarczą, zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej, są zobowiązani do opłacania tak zwanego małego ZUS-u. Mogą oni skorzystać z preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wg art. 18a ust. 1 Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych kwoty wynoszą:

 1. w pierwszym półroczu 2023 roku:
  204,37 zł składka emerytalna,
  83,76 zł składka rentowa.
 2. w drugim półroczu 2023 roku:
  210,82 zł składka emerytalna,
  86,40 zł składka rentowa.

Jeżeli opłacasz składki ZUS na emeryturę i rentę w innej wysokości, musisz samodzielnie wyliczyć należną Ci refundację. Zrobisz to wpisując odpowiednią kwotę w polu 48 wniosku Wn-U-G.


Refundacja PFRON stopień znacznyRefundacja PFRON stopień umiarkowanyRefundacja PFRON stopień lekki
Duży ZUS 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 2023 — łączna suma składek 1145,11 zł1145,11 zł687,07 zł343,53 zł
Mały ZUS 30% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 2023 I półrocze — suma składek 288,13 zł288,13 zł172,88 zł86,44 zł
Mały ZUS 30% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 2023 II półrocze — suma składek 297,22 zł297,22 zł178,33 zł89,17 zł
tab. Stopień niepełnosprawności, składka ZUS i refundacja PFRON.

Wstrzymanie refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne

Prezes Zarządu Funduszu Rehabilitacji może zdecydować o wstrzymaniu refundacji składek. Zrobi to, gdy wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON oraz gdy składki nie zostaną opłacone terminowo. Decyzja o odmowie wypłaty refundacji składek obowiązuje do czasu uregulowania zaległości.

Z refundacji PFRON wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

pfron
Na pomocy PFRON w opłacaniu składek skorzysta niepełnosprawny przedsiębiorca.

Jak ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne?

Przedsiębiorca z niepełnosprawnością, który chce ubiegać się o zwrot kwot przeznaczonych na obowiązkowe składki ZUS, powinien być zarejestrowany w PFRON. Prowadząc bieżącą działalność gospodarczą raz na miesiąc składasz do PFRON wniosek na druku Wn-U-G.

Swój wniosek o wypłatę możesz przekazać do PFRON-u na 3 sposoby:

 1. w formie dokumentu pisemnego pocztą,
 2. w formie dokumentu elektronicznego w systemie SODiR,
 3. w formie wydruku z oprogramowania informatycznego ZUS (sporządzisz w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS).

Wnioski o refundację Wn-U-G musisz złożyć do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłaciłeś terminowo składkę ZUS. Wyjątkowo możesz wystąpić o przywrócenie terminu, jeśli wykażesz, że niezachowanie terminu nastąpiło bez Twojej winy.

Terminy wypłaty składek

Wypłatę refundacji składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe reguluje Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 27.08.1997 roku. PFRON jest zobowiązany do wypłaty należnej kwoty refundacji w ciągu 14 dni od złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku Wn-U-G.

Wypłata refundacji z opóźnieniem skutkuje naliczeniem odsetek. W tym przypadku odsetki liczy się tak, jak dla zaległości podatkowych.

Zgodnie z ustawą w sprawie refundacji składek ZUS, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje wnioskowaną kwotę obejmującą całość lub część kwoty składek tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Refundacja ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Podsumowanie

Refundacja z PFRON składek na ubezpieczenia społeczne: ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe przysługuje dla osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Procent kwoty refundacji z tytułu opłaty obowiązkowych składek na ubezpieczenia reguluje Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych. Ustawa uzależnia go od stopnia niepełnosprawności. W przypadku osób zaliczonych do:

 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności refundacja wynosi 60% opłaconej składki,
 • lekkiego stopnia niepełnosprawności refundacja wynosi 30% opłaconej składki,
 • znacznego stopnia niepełnosprawności refundacja wynosi 100% opłaconej składki.

Z refundacji wyłączone są składki opłacane z publicznych środków, składki opłacane nieterminowo oraz wnioski złożone po terminie i wnioski złożone przez osoby mające zaległości wobec PFRON-u.


Pamiętaj!
Dokumenty związane z refundacją składek z Funduszu przechowuj przez 10 lat. W tym okresie PFRON może przeprowadzić kontrolę. Wykazanie jakichkolwiek uchybień może skutkować nakazem zwrotu wypłaconej refundacji.


Refundacja składek i dofinansowanie do wynagrodzeń.

Kto otrzyma refundację składek ZUS?

Refundację składek ZUS otrzymają niepełnosprawni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy zobowiązani są do opłacania składek emerytalnych i rentowych.

Ile wynosi refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnych?

Refundacja obowiązkowych składek ZUS — emerytalnej i rentowej — wynosi:
– 100% przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
– 60% przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– 30% przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Kiedy może być wstrzymana refundacja składek na ubezpieczenia społeczne?

Prezes Zarządu Funduszu Rehabilitacji może wstrzymać wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji, gdy wnioskodawca ma jakiekolwiek zaległości wobec PFRON-u, które przekraczają kwotę 100 zł. Ponadto refundacja nie będzie przysługiwać, jeśli składki ZUS opłacono z uchybieniem terminów określonych w art. 47 Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych.

Czy PFRON zwraca składki ZUS?

Tak, niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację z Funduszu składek emerytalnych i rentowych, które są obowiązkowe. PFRON dokonuje refundacji składek na ubezpieczenia społeczne na wniosek.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *