Zasiłek dla bezrobotnych od A do Z.  Ogólne warunki, wysokość i komu świadczenie przysługuje

utworzone przez | 13, 11, 2023 | porady dla poszukujących pracy

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Bezrobocie może dotknąć każdego z nas w najmniej oczekiwanym momencie. Dla wielu osób utrata pracy stanowi ogromne wyzwanie zarówno finansowe, jak i emocjonalne. Na szczęście państwo oferuje formę wsparcia finansowego dla tych, którzy znaleźli się bez pracy. Jest to zasiłek dla bezrobotnych.

W tym artykule przybliżymy istotne informacje na temat zasiłku dla bezrobotnych. Opowiadamy, dla kogo jest świadczenie, kiedy można się o nie ubiegać, w jakiej wysokości jest przyznawane oraz jak długo można z niego korzystać.

Nie zapominamy również o osobach niepełnosprawnych, które również mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Omawiamy również warunki, które dotyczą tej grupy społecznej.zasiłek dla bezrobotnych
Zasiłek dla bezrobotnych [dłonie rozchylają pusty portfel].

Kto otrzyma zasiłek dla bezrobotnych 2023?

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy spełnić szereg warunków formalnych. Podstawowym z nich jest rejestracja we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. Można zrobić to, składając odpowiedni wniosek drogą elektroniczną lub bezpośrednio w placówce.

Oprócz tego istnieją dodatkowe warunki, po których spełnieniu osoba bezrobotna może pobierać świadczenie. Określa je Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych — warunki otrzymania

W każdym z wymienionych poniżej przypadków bezrobotny przed utratą pracy musi osiągać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2023 jest to 3600 zł brutto, co daje 2784 zł netto.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Świadczenie dla bezrobotnych z Urzędu Pracy przysługuje zarejestrowanemu, gdy:

 • W okresie co najmniej 18 miesięcy przed zarejestrowaniem przez 360 dni był zatrudniony i otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej. Obejmował go z tego tytułu obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
  Uwaga: uwzględniana jest wysokość wynagrodzenia, a nie etat. Do tego okresu nie wlicza się bezpłatnego urlopu wypoczynkowego, który trwał dłużej niż 30 dni.
 • Wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej, obowiązującej w danym roku.
 • Świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia lub na podstawie umowy agencyjnej bądź innej umowy o świadczenie usług.
 • Prowadził i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Podstawę wymiaru składek zaś stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
 • Przebywał w tymczasowym areszcie lub odbywał karę pozbawienia wolności i w tym okresie wykonywał pracę.
 • Będąc członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych bądź spółdzielni usług rolniczych wykonywał w nich pracę.
 • Był zatrudniony  u pracodawcy zagranicznego lub wykonywał pracę zarobkową za granicą i odprowadzał z tego tytułu składki na Fundusz Pracy za każdy miesiąc w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Był zatrudniony za granicą i przybył do kraju jako repatriant.
 • Był zatrudniony, wykonywał służbę lub trudnił się wykonywaniem innej pracy zarobkowej (w tym, był skierowany do wykonywania prac interwencyjnych), osiągając dochód, od którego istnieje obowiązek uiszczania składki na Fundusz Pracy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Co wlicza się w okres 365 dni, które należy przepracować?

Aby pozostający bez pracy mógł ubiegać się o świadczenie dla bezrobotnych musi przez 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP pozostawać w stosunku pracy przez minimum 365 dni.

Kiedy należy się zasiłek dla bezrobotnych i co jest brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych:

 1. okres odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 2. czas trwania urlopu wychowawczego,
 3. okres pobierania renty z powodu niezdolności do pracy,
 4. pobieranie renty rodzinnej w przypadku, gdy nastąpiło zbiegnięcie się praw do tej renty i renty z tytułu niezdolności do pracy,
 5. odbywanie zasadniczej służby wojskowej,
 6. czas otrzymywania odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub stosunku służbowego, które było niezgodne z przepisami oraz czas otrzymywania odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 7. okres świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,
 8. sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
 9. okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, a okres ten zakończył się z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka.

Zatrudnienie i utrzymanie pracy to wyzwanie dla Pracodawców i Pracowników. O różnych sytuacjach na rynku pracy poczytasz w artykułach:

🔸 Praca zdalna a Kodeks Pracy
🔸 Zawieszenie działalności krok po kroku
🔸 Refundacja ZUS z PFRON
🔸 Wynagrodzenie 2024

Poszukaj interesujących Cię wpisów w witrynie My Wspieramy. Zyskasz aktualną wiedzę i zainspirujesz się. Zapraszamy!


Zasiłek dla bezrobotnych ile wynosi w 2023?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy osoby, która się o nie ubiega. Jest wypłacany procentowo.

W 2023 roku 100% zasiłku to kwota 1304,10 zł, netto, co daje 1186,73 zł brutto.

 • 80%, czyli 1043,30 zł brutto otrzymują osoby, które mają staż pracy poniżej 5 lat,
 • 100%, czyli 1304,10 zł brutto otrzymują osoby, które mają ukończone 50 lat i których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat,
 • 120%, czyli 1565 zł brutto otrzymują osoby, których staż pracy wynosi ponad 20 lat.

Po trzech miesiącach wysokość zasiłku dla bezrobotnych ulega obniżeniu.

100% kwoty świadczenia80% kwoty świadczenia120% kwoty świadczenia
Wysokość zasiłku pierwsze 3 miesiące1304,10 zł brutto
1186,73 zł netto
1043,30 zł brutto
949,40 zł netto
1569,00 zł brutto
1424,15 zł netto
Wysokość zasiłku po 3 miesiącach1024,10 zł brutto
931,93 zł netto
819,30 zł brutto
745,56 zł netto
1229,00 zł brutto
1118,39 zł netto
Kwoty zasiłku dla bezrobotnych 2023.

Jak zarejestrować się w PUP? Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych

Osoba, która chce otrzymać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, musi uzyskać status bezrobotnego. To oznacza, że musi wcześniej zarejestrować się w PUP. Aby tego dokonać, należy uzupełnić wniosek oraz przygotować kolejne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • dyplomy lub świadectwa ukończenia szkoły,
 • zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń lub kursów potwierdzających kwalifikacje,
 • świadectwa pracy.

Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Osobie, która zarejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna i uzyska prawo do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, zostanie jej on wypłacony na konto po 14 dniach następnego miesiąca.

Oznacza to, że jeśli zarejestrowała się w PUP przykładowo w marcu, to zasiłek otrzyma do 14 kwietnia.

Co to daje zarejestrowanie w Urzędzie Pracy?

Zarejestrowanie się jako bezrobotny daje prawo nie tylko do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, ale również daje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba może otrzymać wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz może ubiegać się o dofinansowanie na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowo okres  wypłaty zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do ubezpieczenia emerytalnego i stażu pracy.

Pamiętaj!
Za osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy istnieje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek dla bezrobotnych ile trwa, czyli jak długo można pobierać świadczenie?

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez 6 miesięcy, jednak okres ten może być wydłużony do 12 miesięcy. Są to przypadki, gdy:

 • w powiecie, w którym mieszka osoba zarejestrowana  stopa bezrobocia wynosi więcej niż 150%,
 • osoba ma powyżej 50 lat i staż pracy powyżej 20 lat,
 • osoba ma na utrzymaniu dziecko poniżej 15 lat, a jej partner nie ma pracy i nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 • osoba jest matką, która urodziła dziecko w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub miesiąc po jego ustaniu.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych można utracić. Przestanie być on wypłacany, gdy bezrobotny w okresie pobierania zasiłku:

 • odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego bądź udziału w innej formie pomocy,
 • mimo skierowania nie podejmie szkolenia, stażu lub  innej formy pomocy,
 • odbywa praktykę zawodową lub staż, który jest odpłatny i wynosi co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia,
 • otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia,
 • został, w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania, zwolniony dyscyplinarnie.
świadczenie kwota
PUP świadczenie dla bezrobotnych [banknoty w dłoniach].

Likwidacja stanowiska pracy a zasiłek dla bezrobotnych. Jak się zwolnić, żeby dostać zasiłek?

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych zależy od tego, w jaki sposób osoba utraciła dotychczasową pracę.

 1. Jeżeli osoba zostanie zwolniona lub jej umowa wygaśnie, świadczenie dla bezrobotnych przysługuje jej od momentu zarejestrowania.
 2. Jeżeli sama się zwolni, zasiłek otrzyma dopiero po 90 dniach od  wypowiedzenia. Dodatkowo okres, w którym będzie otrzymywać świadczenie, zostanie skrócony o te 3 miesiące i będzie wynosić odpowiednio 3 bądź 9 miesięcy,
 3. Jeżeli zostanie zwolniona dyscyplinarnie, to zasiłek będzie przysługiwał dopiero po 6 miesiącach. Z tego powodu, jeżeli nie ma podstaw do wydłużenia okresu otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, może nie dostać go wcale.

Porozumienie stron a zasiłek dla bezrobotnych. Czy można otrzymać wsparcie w tej sytuacji?

Osoba, która przed upływem 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron lub wypowiedziała swoją umowę o pracę, nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Jest to:

 • rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy — upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • zakończenie zatrudnienia z powodu zmniejszenia zatrudnienia w firmie — redukcja etatu z przyczyn ekonomicznych,
 • wymówienie z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
 • gdy rozwiązanie umowy nastąpiło na skutek naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę.

Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim. Czy kobieta ma do niego prawo po urodzeniu dziecka?

Okres, w którym kobieta opiekowała się dzieckiem i przebywała na urlopie macierzyńskim, wlicza się do okresu 360 dni. Przez ten czas płatnik odprowadza za nią składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Warunek
Podstawą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest płaca minimalna. Przy rejestracji w PUP należy dołączyć zaświadczenie z ZUS o jego pobieraniu zasiłku macierzyńskiego i podstawie jego naliczania.

Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50 roku życia – na czym polega?

Osoby po 50 roku życia mogą pobierać zasiłek przez 12 miesięcy. Warunek jest taki, że muszą udokumentować 20-letni staż pracy lub inny okres uprawniający do  zasiłku. To oznacza, że były odprowadzane składki na fundusz pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych w przypadku osób niepełnosprawnych

Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może zarejestrować się w PUP. Otrzyma status:

 1. bezrobotnego, gdy nie jest uprawniona do renty czy zasiłku stałego,
 2. poszukującego pracy, gdy jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub zasiłku stałego.

Osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zarejestrowana w PUP i zdolna do podjęcia pracy w co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy może skorzystać z wszystkich form pomocy oferowanych przez Urząd Pracy dla bezrobotnego. W przypadku otrzymania statusu bezrobotnego osoba niepełnosprawna ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatkowo osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako poszukująca pracy może skorzystać z m.in.:

 • szkoleń,
 • staży,
 • prac interwencyjnych,
 • przygotowania zawodowego dorosłych.

Podsumowanie

Gdy osoba zatrudniona straci pracę może zarejestrować się w PUP jako bezrobotna. Aby zarejestrować się w Urzędzie Pracy, należy przygotować dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy. Jeżeli Urząd Pracy nie przedstawi osobie rejestrującej się żadnej oferty pracy bądź szkolenia, zostanie wypłacony jej zasiłek dla bezrobotnych do 14 dnia następnego miesiąca po zarejestrowaniu.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest wymóg, by w ciągu ostatnich 18 miesięcy bezrobotny przepracował co najmniej rok i osiągał dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od którego odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Spełnić należy także pozostałe omówione wyżej kryteria.

Zasiłek jest wypłacany w wysokości, która jest zależna od stażu pracy przez okres 6 bądź 12 miesięcy. Może być wydłużony przykładowo dla osób po 50 roku życia mających 20-letni staż pracy lub dla rodzica samotnie wychowującego dziecko do 15 roku życia.

Osoba niepełnosprawna, która zarejestruje się w PUP, gdy nie pobiera renty, również otrzyma omawiany zasiłek.


Zasiłek dla bezrobotnych — informacje ogólne + kwoty.

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje, gdy osoba w ciągu 18 miesięcy będzie pozostawać w stosunku pracy przez co najmniej 360 dni i będzie osiągać z tego tytułu minimalne wynagrodzenie. Do tego okresu wliczane są wszystkie formy uzyskiwania dochodu, od którego odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Tak okres, w którym osoba pobiera świadczenie dla bezrobotnych, wlicza się do lat pracy i ubezpieczenia emerytalnego.

Ile trzeba przepracować, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek z PUP, trzeba przepracować co najmniej 360 dni w ciągu 18 miesięcy.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy?

Tak okres, w którym osoba pobierała zasiłek, wlicza się do stażu pracy.

Czy po umowie zlecenie należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Tak, pod warunkiem że osoba osiągała dochód, a podstawę składki na Fundusz Pracy stanowiła kwota, równa co najmniej płacy minimalnej.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *