Obniżenie kosztów w firmie dzięki zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

utworzone przez | 2, 11, 2018 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Dofinansowania PFRON, Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Obniżenie kosztów w firmie to jeden z kluczowych aspektów prowadzenia działalności. Każdy, kto prowadzi własny biznes i zatrudnia pracowników wie, jakie wiążą się z tym koszty. Zakładając, że dana osoba pracuje na pełen etat i otrzymuje wynagrodzenie 2.055 zł netto, to faktyczny, realny koszt płacy wynosi około 3.361 zł. A mówimy tu tylko o jednym pracowniku, który w dodatku otrzymuje najniższą minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2021 roku. Naturalnie wraz ze wzrostem wynagrodzenia czy też liczbą pracowników, rośnie również suma kosztów. Minimalne wynagrodzenie rośnie w każdym roku, minimalny koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę wynosi 3.613 zł

Przedsiębiorstwo tworzą ludzie. Pracownicy są jego wartością i siłą, nie kosztem. To nie ulega wątpliwości. Liczby są jednak liczbami a budżet budżet budżetem. Czy można w jakiś sposób zachować lub zwiększyć zatrudnienie, a jednocześnie zmniejszyć koszty w firmie?Korzyści z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, czyli wilk syty i owca cała

Jak się okazuje istnieje możliwość, która pomaga ograniczyć wydatki. Tym rozwiązaniem jest zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i wnioskowanie o dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. W niniejszym artykule wyjaśnimy w jasny i konkretny sposób, kto może takie wsparcie otrzymać i co należy w tym celu zrobić.

Zatrudnienie osób z orzeczeniem to nie tylko zyskanie dobrych pracowników i możliwość otrzymania dużego dofinansowania do wynagrodzeń. Zatrudnienie pracownika z orzeczeniem pozwala także na obniżenie wpłat na PFRON w firmach, które nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jako PFRON chcemy tworzyć osobom z niepełnosprawnościami warunki sprzyjające możliwie pełnemu uczestnictwu w życiu zawodowym i społecznym. Pracodawcy zatrudniający te osoby otrzymują dofinansowanie do ich wynagrodzenia, ale też środki na dostosowanie czy doposażenie stanowiska pracy. Z kolei same osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej czy też dofinansowanie kosztów edukacji, w tym studiów.

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
Źródło: Rzeczpospolita

Czy można obniżyć wpłatę na PFRON lub całkowicie ją zlikwidować?

Tak! Ustawa o rehabilitacji podaje 2 rozwiązania:

 • zakup towarów lub usług (z wyłączeniem handlu) i uzyskanie ulgi na PFRON od podmiotów uprawnionych do jej udzielania. Obniżenie wpłaty możliwe jest na podstawie informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U). Całkowita kwota ulgi obliczona przez usługodawcę nie może przekroczyć 50% kwoty netto napisanej na fakturze. Jednorazowo można obniżyć wpłatę PFRON maksymalnie o 50% jej wysokości w danym miesiącu. W przypadku, gdy uzyskana kwota ulgi jest większa, można ją wykorzystać w ciągu kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia;
 • zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników niepełnosprawnych, dzięki czemu zostanie osiągnięty 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

O ile w pierwszym rozwiązaniu uzyskanie ulgi umożliwia tylko częściowe obniżenie wpłaty na PFRON, to zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników z orzeczeniem pozwala na całkowitą redukcję należności. Dodatkowo pracodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, co dodatkowo pozwala obniżyć koszty w firmie.

Oszczędności w firmie dzięki obniżeniu składki na PFRON

Zgodnie z art.21 ustawy o rehabilitacji każdy pracodawca, który zatrudnia przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat i nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych obowiązkowo dokonuje wpłaty na PFRON.

Wybrane jednostki jak np. szkoły czy przedszkola mają obniżony wymagany wskaźnik do 2%, inne podmioty jak hospicja czy domy opieki społecznej są całkowicie zwolnione z dokonywania wpłat na fundusz.

Jeśli zaś chodzi o firmy z otwartego rynku pracy to niestety ciąży na nich obowiązek wpłat. Im więcej etatów w firmie i im niższy wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem, tym wpłata jest wyższa. Może nawet sięgać do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie! Istnieją też firmy, których obowiązkowa wpłata na PFRON wynosi kilkaset tysięcy złotych miesięcznie.

Wysokość wpłat na PFRON obliczamy mnożąc 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczbę pracowników stanowiącą różnicę między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia PFRON dostępna jest na tej stronie: Przeciętne wynagrodzenie PFRON

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim to obniżenie wpłaty na pfron o około 2.200 zł miesięcznie. W przypadku zatrudnienia osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym, firma może obniżyć wpłatę o kwotę 8.950 zł. Kwoty obniżenia wpłaty są zmienne. Obecnie obowiązującą najlepiej sprawdzić przy pomocy kalkulatora wpłaty pfron.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych to dodatkowe przychody dla firmy

Przedsiębiorstwa z rynku otwartego i zakłady pracy chronionej mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania do wynagrodzenia każdego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego. Tak więc, wszyscy pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne na umowę o pracę mogą ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń.

Takie prawo moją wszystkie firmy zatrudniające poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat. W przypadku firm o zatrudnieniu powyżej 25 osób (także w przeliczeniu na pełen etat), pobieranie dofinansowań możliwe jest, jeśli ilość osób niepełnosprawnych stanowi minimum 6% wszystkich pracowników.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – od kwietnia 2020 r wyższe kwoty

Do marca 2020 kwoty dofinansowań mieściły się w przedziale od 450 do 2400 zł. W 2020 roku została uchwalona podwyżka. Wysokość dotacji zależy od tego, jaki stopień niepełnosprawności ma dany pracownik oraz czy posiada tzw. schorzenie specjalne. Im wyższy stopień, tym wyższe dofinansowanie. PFRON przyznaje środki w następującej maksymalnej wysokości:

 • 1950 zł – do wynagrodzenia pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1800 zł),
 • 1200 zł – do wynagrodzenia pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1125 zł),
 • 450 zł – do wynagrodzenia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian).

Obecność schorzenia specjalnego dodatkowo zwiększa dodatkowo kwotę dofinansowania następująco:

 • 1200 zł – do wynagrodzenia pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1800 zł),
 • 900 zł – do wynagrodzenia pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1125 zł),
 • 600 zł – do wynagrodzenia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian).

Zazwyczaj informację o przyczynie niepełnosprawności, a co za tym idzie o schorzeniu szczególnym zawiera orzeczenie o niepełnosprawności. Wspominaliśmy wcześniej o schorzeniach specjalnych. Oto lista tych, które upoważniają pracodawcę do otrzymania dodatkowej kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika:

 • 01 – U – upośledzenie umysłowe,
 • 02 – P – choroby psychiczne,
 • 04 – O – choroby narządu wzroku,
 • 06 – E – epilepsja,
 • 12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kwota miesięcznego dofinansowania, jakie może przyznać PFRON uzależniona jest od typu pracodawcy i nie może przekroczyć następujących wartości:

 • 75% wszystkich kosztów płacy poniesionych przez pracodawcę prowadzącego działalność gospodarczą,
 • 90% wszystkich kosztów płacy poniesionych przez pracodawcę, który nie prowadzi własnej działalności.

Przykładowa kalkulacja obniżenia kosztów w firmie dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej

Załóżmy, że prowadzimy działalność gospodarczą. W naszym przedsiębiorstwie zatrudniamy osobę niepełnosprawną na pełen etat i będziemy jej wypłacać pensję w wysokości 3.500 zł brutto. Pracownik dostarczył nam kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, gdzie widnieje informacja o znacznym stopniu niepełnosprawności i kod 04-O, czyli jest to osoba z dysfunkcją wzroku. Oznacza to, że jako pracodawca możemy ubiegać się od kwietnia 2020 roku o dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika w następującej wysokości:

 • znaczny stopień – 1.950 zł,
 • schorzenie specjalne – 1.200 zł,
 • łączne dofinansowanie – 3.150 zł
 • uwaga, dofinansowanie nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów.

Obliczmy szacunkową wysokość dofinansowania, jakie może wypłacić PFRON:

 • wynagrodzenie brutto – 3.500 zł,
 • wszystkie koszty płacy pfron – 4.201 zł,
 • maksymalna kwota dofinansowania – 1.950 zł + 1.200 zł = 3.150 zł,
 • 4.201 zł (koszt płacy) x 0,75 (maksymalna wartość dofinansowania z pfronu) = 3.150 zł.

Jak widać na tym przykładzie, koszt zatrudnienia pracownika z orzeczeniem, który zarabia 3.500 zł brutto wynosi zaledwie 1.051 zł. Inni słowy, taki pracownik kosztuje firmę zaledwie tysiąc pięćdziesiąt złotych miesięcznie.

Obniżenie kosztów w firmie wygląda interesująco, co dalej?

Aby obniżyć koszty w firmie, po prostu złóż wniosek do PFRON o dofinansowanie. Podczas składania wniosku po raz pierwszy, następuje rejestracja podmiotu w systemie Funduszu. Wniosek można składać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Jeśli koniec terminu wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, w tym w sobotę, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Przykładowo, jeśli w październiku br. zatrudniliśmy pracownika niepełnosprawnego, wypłacimy mu pensję za ten miesiąc 10. listopada, to wniosek o dofinansowanie do jego wynagrodzenia można składać do 26. listopada br.

Czy warto zatrudnić pracownika niepełnosprawnego?

W tekście skupiliśmy się na kwestiach finansowych. W grę wchodzi nie tylko oszczędność, ograniczenie kosztów w firmie czy możliwość pozyskania dopłaty do wynagrodzenia. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych to szansa na pozyskanie wartościowych pracowników i jednocześnie promowanie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki każdy sam powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: czy warto zatrudnić osobę niepełnosprawną? Sprawdź inne korzyści płynące z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej: Jakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w firmie


Zatrudnienie pracowników z orzeczeniem, obejrzyj filmJak ograniczyć koszty składek PFRON?

Istnieją dwa sposoby na obniżenie składek PFRON. Pierwszym jest zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, drugim są zakupy usług lub towarów od firm, które udzielają ulg i odpisów we wpłacie PFRON.

Jak obniżyć wpłatę PFRON?

Przepisy ustawy o rehabilitacji przewidują 2 sposoby na obniżenie wysokości wpłaty poprzez: 1) Zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i obniżenie wskaźnika brakujących etatów osób niepełnosprawnych. 2) Zakup produktu lub usługi od pracodawcy uprawnionego do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Ile wynosi dofinansowanie PFRON?

PFRON przyznaje środki w następującej maksymalnej wysokości:
1950 zł – do wynagrodzenia pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
1200 zł – do wynagrodzenia pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
450 zł – do wynagrodzenia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Obecność schorzenia specjalnego dodatkowo zwiększa dodatkowo kwotę dofinansowania następująco:
1200 zł – do wynagrodzenia pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
900 zł – do wynagrodzenia pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
600 zł – do wynagrodzenia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *