PFRON logowanie, czyli jak zalogować się do systemów PeFRONu

utworzone przez | 17, 04, 2020 | Dofinansowania PFRON, Porady dla osób niepełnosprawnych, Wpłaty na PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

PFRON logowanie to hasło, które często pojawia się wśród użytkowników sieci. W zależności od tego, czy jesteśmy pracodawcą czy osobą niepełnosprawną i co chcemy uzyskać, PFRON dedykuje swoim beneficjentom różne rodzaje systemów. Korzystanie z systemów internetowych PFRON wymaga rejestracji i logowania się w ewidencji funduszu. Przykładem jest tu system SODiR, który umożliwia pracodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

Czym jest PFRON a może PeFRON? Zobacz nasz wpis opisujący tę instytucję: PFRON co to jest?


Logowanie PFRON – jaki system wybrać?

Fundusz posiada kilka systemów i każdy z nich spełnia inną rolę. Do wyboru mamy następujące systemy PFRON:


pfron logowanie do sow

SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

System będący własnością PFRON, który dedykowany jest osobom niepełnosprawnym, instytucjom i pracodawcom działającym na rzecz osób z orzeczeniem. System umożliwia aplikowanie o środki PFRON. Po zalogowaniu się na platformę można składać wnioski o wsparcie finansowane przez fundusz, rozdzielane przez jednostki samorządu terytorialnego


pfron logowanie do systemu epfron2

System e-PFRON2

Internetowa bezpłatna platforma dla pracodawców zobowiązanych do uiszczania obowiązkowych wpłat na PFRON oraz pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON, ale składających informacje do funduszu. System służy do składania deklaracji i informacji online w formie dokumentu elektronicznego


pfron logowanie do SODIR

Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji w skrócie SODiR

System przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Składać wniosek o dofinansowanie można w wersji papierowej lub drogą elektroniczną. Wybierając tę drugą opcję, należy zalogować się w systemie PFRON. Logowanie musi być jednak poprzedzone rejestracją, jeśli do tej pory pracodawca nie ma utworzonego indywidualnego konta w SOD. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowią co roku znaczną część budżetu PFRON. Zatrudniając osoby niepełnosprawne pracodawca nie tylko może obniżyć wpłatę na PFRON, ale też uzyskać refundację kosztów płacy pracowników z orzeczeniem. Stąd coraz więcej pracodawców ubiega się o udzielenie pomocy finansowej z funduszu. W niniejszym artykule skupimy się więc w pierwszej kolejności na logowaniu do systemu SODiR.


Dofinansowanie dla firm z PFRON – kto może otrzymać pomoc?

Na dofinansowanie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą liczyć pracodawcy, którzy aktywnie wspierają zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie to stanowi pomoc finansową dla pracodawców, którzy zatrudnią w firmie pracowników posiadających status osoby niepełnosprawnej i dysponują aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pracowników. Warunków przyznania refundacji jest jednak więcej.

Jeśli chodzi o otwarty rynek pracy, to o taką pomoc mogą ubiegać się pracodawcy, którzy przy zatrudnieniu 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. Mogą to być też mniejsze firmy, zatrudniające poniżej 25 pracowników i zwolnione z miesięcznych wpłat na PFRON. Kwota dofinansowania zależna jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika oraz wymiaru jego czasu pracy. Poniżej maksymalne kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

 • 1.800 zł dla znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1.125 zł dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 450 zł dla lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania może zostać zwiększona o 600 zł w przypadku, kiedy niepełnosprawność pracownika wynika ze schorzeń specjalnych. Należą do nich:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • epilepsja,
 • upośledzenie umysłowe,
 • choroba psychiczna oraz
 • zaburzenia wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Są to maksymalne kwoty dofinansowania możliwe do uzyskania przez pracodawcę. Szczegółowo na temat jak uzyskać dofinansowanie oraz jak prawidłowo złożyć wniosek Wn-D pisaliśmy już na naszym blogu.

Wyższe dofinansowanie PFRON od kwietnia 2020. O ile zwiększyła się kwota dofinansowań dla pracodawców?

Zgodnie z Ustawą kwoty dofinansowań dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych zostały zwiększone.

Ile wynosi dofinansowanie do wynagrodzeń 2020 i 2021 pracowników z orzeczeniem?

 • Dla pracownika niepełnosprawnego ze znacznym stopniem kwota dofinansowania zwiększyła się o 150 zł. Do tej pory było to 1.800 zł, więc po zwiększeniu łącznie wynosi 1.950 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy.
 • Dla pracownika niepełnosprawnego z umiarkowanym stopniem kwota dofinansowania zwiększyła się o 75 zł. Do tej pory było to 1.125 zł, więc po zwiększeniu łącznie wynosi 1.200 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy.
 • Dla pracownika niepełnosprawnego z lekkim stopniem kwota dofinansowania pozostała na tym samym poziomie czyli 450 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy.

Jak już wspomnieliśmy, zwiększone zostały również kwoty dofinansowania przysługujące, gdy niepełnosprawność pracownika wynika ze schorzeń specjalnych. Do tej pory było to 600 zł niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Po zwiększeniu jest on już brany pod uwagę i są to kwoty:

 • 1.200 zł dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego miesięcznego dofinansowania po zwiększeniu wynosi 3.150 zł.
 • 900 zł dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego miesięcznego dofinansowania po zwiększeniu wynosi 2.100 zł.
 • 600 zł czyli bez zmian dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego miesięcznego dofinansowania to 1.050 zł.

Należy jednak podkreślić, że wymienione wartości wsparcia finansowego są to kwoty maksymalnego dofinansowania, jakie pracodawca ma możliwość uzyskać.

Zgodnie z art. 26. a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i 90% dla pracodawców którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

PFRON dofinansowanie infografika

PFRON dofinansowanie, infografika
PFRON dofinansowanie, infografika

System SODiR PFRON – do czego służy?

Wiemy już, kto i w jakiej wysokości może uzyskać dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Przejdźmy teraz do tego jak złożyć odpowiednie dokumenty i jak wykorzystać przeznaczone do tego systemy internetowe.

SODiR online, czyli System Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON jest to aplikacja internetowa, która jest dostępna po przez przeglądarkę. Funkcje tego systemu pozwalają pracodawcom zarejestrowanym w PFRON na przygotowanie i wypełnienie dokumentów niezbędnych w procesie pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, ich wysyłanie do PFRON a także śledzenie stanu tych dokumentów w trakcie procesu przyznawania dofinansowania czy refundacji. Pozwala również na przygotowywanie i wysyłanie informacji o zatrudnieniu, uzyskanym wynagrodzeniu i opłaconych składkach drogą elektroniczną. Za pośrednictwem SODiR możliwa jest również komunikacja z funduszem.

Aplikacja SODiR działa w formie online lub offline, która umożliwia korzystanie z niej bez stałego dostępu do internetu. Służy do wypełniania i zapisywania dokumentów na komputerze wnioskodawcy. Wersja online umożliwia śledzenie stanów składanych dokumentów oraz komunikację z funduszem.

Kto może korzystać ze SODir?

Z systemu SODiR mogą korzystać te osoby, którym przysługuje prawo do otrzymywania dofinansowania lub refundacji z PFRON. Zalicza się do nich:

 • pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 • osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,
 • niepełnosprawnych rolników lub ich niepełnosprawny domownik, któremu rolnik opłaca obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak skontaktować się z PFRON w sprawie systemu SODiR?

 • e-mail: sod@pfron.org.pl
 • Telefon: 22 581 84 10 (w dni robocze godz. 9:00-15:00) nr. wew. 1 – pytania dotyczące Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Pracownicy infolinii udzielają informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).
 • Adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Departament ds. Rynku Pracy, Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa

PFRON logowanie do SODIR

Aby pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych mógł złożyć wniosek o dofinansowanie ich wynagrodzeń i zacząć korzystać z systemu SODiR musi zarejestrować się w PFRON a następnie zalogować na stronie https://sod.pfron.org.pl/

Jak to zrobić? Poniżej przedstawiamy jak krok po kroku odbywa się rejestracja w PFRON i logowanie w systemie SODiR.

 • Wniosek rejestracyjny należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.
 • Podczas rejestracji pracodawca wybiera przyszłą formę składania wniosków. Ma do wyboru dwie możliwości: forma papierowa lub elektroniczna. W przypadku wyboru tej drugiej PFRON przesyła login i hasło do logowania do systemu SODiR.
 • Wniosek rejestracyjny należy wysłać pocztą lub osobiście złożyć w Biurze Funduszu w Warszawie, natomiast kolejne do oddziałów terytorialnych.
 • Otrzymany pocztą login i hasło posłuży do logowania na stronie www.sod.pfron.org.pl Po pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła.
 • W kolejnym etapie należy wygenerować certyfikat z podpisem, który zapisze się na urządzeniu, i będzie służył do podpisu elektronicznych dokumentów. Należy go wygenerować w module administracja po zalogowaniu na stronie internetowej. Jest on ważny 2 lata, natomiast w każdej chwili można wygenerować nowy, co spowoduje automatyczne unieważnienie dotychczas używanego certyfikatu. Szczegółowa instrukcja jak wygenerować certyfikat jest dostępna na stronie PFRON w artykule: Generowanie certyfikatu.

System E-PFRON – do czego służy?

System e-PFRON został stworzony w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym przygotowania i składania deklaracji i informacji do PFRON drogą elektroniczną. System posiada dwie formy aplikacji: wersję offline oraz internetową wersję online.

Aplikacja e-PFRON offline to samodzielny program pozwalający na przygotowanie i podpisanie dokumentów elektronicznych. Pracuje w systemie Windows. Płyty CD zawierające oprogramowanie e-PFRON offline można otrzymać bezpłatnie z Biura PFRON w Warszawie lub z oddziałów funduszu.
Aplikacja e-PFRON online pozwala na przesyłanie wypełnionych dokumentów drogą elektroniczną do funduszu, udostępnia raporty oraz pozwala na otrzymywanie korespondencji od PFRON.

System e-PFRON2 służy do składania deklaracji i informacji przez Internet w formie dokumentu elektronicznego, przez pracodawców, którzy są zobowiązani do wpłat lub są z nich zwolnieni. Jest dostępny wyłącznie przez internet pod adresem: https://pracodawca.e-pfron.pl

Jak skontaktować się z PFRON w sprawach systemu e-PFRON2?

 • Adres e-mail: epfron@pfron.org.pl
 • E-pfron kontakt telefoniczny: 22 581 84 10 (w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00).

E-PFRON – jak wygląda logowanie do systemu?

Pracodawcy zobowiązani i zwolnieni z wpłat na PFRON muszą zarejestrować się w systemie E-PFRON logowanie. Aby tego dokonać należy złożyć odpowiedni dokument zgłaszający pracodawcę do systemu.

 • W przypadku pracodawcy, który jest zobowiązany do miesięcznych wpłat na PFRON jest to deklaracja DEK-Z.
 • W przypadku pracodawcy, który jest zwolniony z miesięcznych wpłat na PFRON jest to informacja INF-Z.

Oprócz tego należy wypełnić elektronicznie zgłoszenie Administratora / Pełnomocnika (ZAP). Pracodawca otrzymuje informacje zwrotną drogą mailową. Zap – zgłoszenie administratora / pełnomocnika pracodawca powinien podpisać i wysłać oba zgłoszenia do PFRON na adres: Aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Po zarejestrowaniu pracodawcy nadawany jest identyfikator, tzw. Numer w rejestrze PFRON. Pracodawca otrzymuje go listownie. Wówczas może aktywować uprawnienia Administratora. Może zdarzyć się tak, że pracodawca już posiada swój identyfikator. Jest to ten sam numer, który używany jest w rozliczeniach dofinansowań.

Logując się do systemu e-PFRON2 po przez stronę internetową należy podać login, hasło dostępu oraz identyfikator pracodawcy czyli numer W rejestrze PFRON.

Login jest generowany automatycznie w procesie zgłaszania administratora lub dodawania nowego korzystającego. Hasło dostępu do systemu e-pfron2 natomiast jest definiowane przez korzystającego w procesie zgłaszania administratora.

Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła podanego podczas zgłaszania administratora. Zaleca się, by hasło to było regularnie zmieniane. Przy pierwszym logowaniu również należy zaakceptować warunki korzystania ze systemu oraz potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w zakresie wpłat obowiązkowych i zaakceptować zasady składania oświadczenia woli.

Po poprawnym zalogowaniu się do systemu epfron2 widoczne są takie informacje jak:

 • imię i nazwisko zalogowanego,
 • poziom dostępu, czyli poziom przysługujących uprawnień,
 • numer w rejestrze PFRON, czyli identyfikator pracodawcy w ewidencji PFRON,
 • data i godzina ostatniego udanego logowania,
 • data i godzina ostatniej próby nieudanego logowania.

Dokument w systemie e-PFRON2 pracodawca może podpisać i wysłać do funduszu za pomocą:

Po podpisaniu dokument zostaje automatycznie złożony do PFRON. Powoduje to jego zablokowanie i brak możliwości edycji. Podpisany i złożony dokument pojawi się na liście dokumentów złożonych.

PFRON SOW – składanie wniosków o dofinansowanie przez internet

SOW, czyli System Obsługi Wsparcia jest to nowoczesna platforma, dzięki której osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowe ze środków PFRON. Celem systemu SOW jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów PFRON, których realizatorem są jednostki samorządu terytorialnego.
Aby móc w pełni korzystać z systemu SOW należy dokonać uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP albo też przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

System jest podzielony na 3 moduły:

 • Moduł Wnioskodawców przeznaczony dla wnioskodawców, tj. osoby niepełnosprawne, instytucje, pracodawcy;
 • Moduł Realizatora przeznaczony dla pracowników jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Moduł PFRON przeznaczony dla pracowników funduszu.

System usprawnia proces pozyskiwania środków z PFRON na każdym jego etapie. Co umożliwia system SOW? Są to takie działania jak:

 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Reasumując nowy system umożliwia osobom niepełnosprawnym oraz podmiotom działającym na ich rzecz wnioskowanie o środki PFRON, które są dystrybuowane przez jednostki samorządowe. Można tego dokonać za pośrednictwem internetu bez konieczności wychodzenia z domu, co może być bardzo pomocne dla osób z niepełnosprawnością.

Możliwa jest weryfikacja wniosków na etapie przyznawania dofinansowania, ale również na etapie badania skuteczności wydatkowanych środków PFRON. Co najistotniejsze, możliwe jest pozyskanie i rozliczenie dofinansowania w całości drogą elektroniczną.

Aby w pełni korzystać z systemu należy posiadać narzędzie autoryzacji, czyli uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP, który działa jak podpis elektroniczny.

Składanie wniosków w formie online jest możliwe od początku tego roku. Do tej pory osoby niepełnosprawne mogły to zrobić wyłącznie bezpośrednio w placówkach PCPR w godzinach i dniach pracy urzędu. Teraz nowy system pozwala na składanie dokumentów o każdej porze.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności technicznych uruchomiona została infolinia. Stanowi ona narzędzie wspierające użytkowników systemu SOW. Infolinia działa pod numerem: 800 889 777 i można z niej skorzystać w dni robocze od godziny 9.00 do 17.00.

ePUAP i SOW PFRON. Logowanie do systemów – jak to zrobić?

ePUAP jest to elektroniczna platforma usług administracji publicznej i służy do komunikacji obywateli, przedsiębiorców z urzędami.

Z punktu widzenia korzystania z systemu SOW, istotną usługą jaką oferuje ePUAP jest profil zaufany, który umożliwia podpisywanie pism urzędowych w sposób elektroniczny. Jest to usługa bezpłatna, wystarczy posiadać konto na ePUAP i można z niej korzystać bez żadnych opłat. Dawniej taką możliwość dawał jedynie posiadany podpis kwalifikowany, czyli podpis elektroniczny równoważny z podpisem własnoręcznym. Profil zaufany pozwala natomiast na korzystanie z wielu usług online na portalach urzędowych, czy w tym konkretnym przypadku składanie wniosków o dofinansowanie z PFRON.

Jak założyć konto na ePUAP?

 • W celu utworzenia konta na ePUAP należy wejść na stronę epuap.gov.pl i kliknąć przycisk „zarejestruj się”
 • Następnie należy wypełnić krótki formularz –podanie numeru PESEL oznacza automatyczne złożenie wniosku o profil zaufany, który musi zostać potwierdzony.

Aby założyć profil zaufany na portalu ePUAP należy potwierdzić swoją tożsamość. Co to znaczy? Tak naprawdę nie jest to skomplikowana procedura i można tego dokonać na dwa sposoby.

 • Potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem banku – Ministerstwo Cyfryzacji daje taką możliwość w 7 bankach, należą do nich: PKO Bank Polski, Inteligo, BZ WBK, Bank Pekao, mBank, ING, Millenium. Oznacza to, że jeśli osoba chcąca założyć profil zaufany posiada rachunek bankowy w jednym z tych banków, to bank potwierdzi jej tożsamość w procesie zakładania profilu zaufanego i odbędzie się to bez wychodzenia z domu, automatycznie po przez zalogowanie się na stronę banku.
 • Potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem urzędu – w tym celu należy zarejestrować się na stronie ePUAP, podać swoje dane i zapisać je, a następnie udać się w ciągu 14 dni osobiście do punktu z dowodem osobistym, a z usług profilu zaufanego można korzystać dopiero po jego potwierdzeniu. Co istotne, punkty, w których można potwierdzić swoją tożsamość to nie tylko urzędy. Pełną ich listę można znaleźć na stronie ePUAP.

Posiadając konto na ePUAP i profil zaufany można w pełni korzystać z systemu SOW i składać wnioski online o dofinansowanie ze środków PFRON.

PFRON kontakt czyli jak skontaktować się z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jak skontaktować się z funduszem? Adres biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mieści się w Warszawie. PFRON al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Telefon PFRON

 • 22 50 55 500 – telefon centrala
 • 22 50 55 222 – Dyrektor Generalny
 • 22 50 55 650 – Departament ds. Rynku Pracy
 • 22 581 84 10 – Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacja składek na ubezpieczenie społeczne – kontakt z pracownikami Oddziałów PFRON zajmującymi się Systemem Obsługi Dofinansowań (SODiR)
 • 22 581 84 10 – W sprawie obowiązkowych wpłat pracodawców

Pfron e-mail

 • ewidencja@pfron.org.pl – Sprawy dotyczące rejestracji i aktualizacji danych o pracodawcy
 • epfron@pfron.org.pl – Zapytania dotyczące teletransmisji danych (system e-PFRON2)
 • dw_rozliczenia@pfron.org.pl – Dokonywanie wpłat – w tym numery rachunków bankowych PFRON; rozliczanie – w tym salda, zwroty, nadpłaty, odsetki, zaświadczenia; rozłożenie na raty, odroczenia, umorzenia, odwołania i zażalenia, postępowania.

Pełną listę kontaktów do funduszu można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Co to jest SODir, System Obsługi Dofinansowań i Refundacji?

System przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Składać wniosek o dofinansowanie można w wersji papierowej lub drogą elektroniczną. Wybierając tę drugą opcję, należy zalogować się w systemie PFRON.

Co to jest system e-PFRON2?

Internetowa bezpłatna platforma dla pracodawców zobowiązanych do uiszczania obowiązkowych wpłat na PFRON oraz pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON, ale składających informacje do funduszu. System służy do składania deklaracji i informacji online w formie dokumentu elektronicznego.

Co to jest SOW, System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON?

Bezpłatny i dobrowolny system będący własnością PFRON, który dedykowany jest osobom niepełnosprawnym, instytucjom i pracodawcom działającym na rzecz osób z orzeczeniem. System umożliwia aplikowanie o środki PFRON. Po zalogowaniu się na platformę można składać wnioski o wsparcie finansowane przez fundusz, rozdzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jaki jest telefon do działu PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Kontakt telefoniczny: 22 581 84 10

Gdzie uzyskam informacje w sprawie obowiązkowych wpłat pracodawców PFRON?

Infolinia: 22 581 84 10

Infolinia PFRON?

Infolinia: 22 50 55 500

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *