Dofinansowanie na przystosowanie stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego w 5 krokach

utworzone przez | 22, 07, 2019 | Dofinansowania PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma wynikający z ustawy o rehabilitacji obowiązek przystosowania dla jej potrzeb warunków pracy. Nie dotyczy to jednak tych, którzy zatrudniają pracowników w formie telepracy. Czasem są to niewielkie zmiany i nie wymagają dużego nakładu finansowego. Natomiast w przypadku niektórych rodzajów niepełnosprawności odpowiednie przystosowanie warunków pracy jest koniecznością ze strony pracodawcy. Jeśli tego nie zrobi, może skutkować to karą finansową. Tak więc, czy przystosowanie takiego stanowiska będzie wysoki kosztem dla pracodawcy?

Każdy pracodawca ma prawo, by ubiegać się o zwrot kosztów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poniesionych z tytułu odpowiedniego przystosowania stanowiska pracy dla zatrudnionego pracownika z niepełnosprawnością. Co istotne, takie dostosowanie odbywa się dla konkretnego pracownika z określonym rodzajem niepełnosprawności, dlatego planując stanowisko pracy dla przyszłego pracownika, pracodawca musi uwzględnić jego szczególne potrzeby, wynikające z posiadanej niepełnosprawności.

Dziś skupimy się na tym, co należy zrobić i jakie warunki pracodawca musi spełnić by otrzymać pomoc finansową z PFRON na przystosowanie stanowiska pracy. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i dajemy wskazówki, jak ubiegać się o zwrot kosztów na ten cel. Tak więc zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem

Koszt wykonania niezbędnych usprawnień na stanowisku pracy nie może być przeszkodą w zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością! Dlatego pracodawcy mogą otrzymać pomoc finansową na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie na przystosowanie stanowiska pracy. Wysokość i przeznaczenie dofinansowania z PFRON.

No dobrze, wiemy już, że możesz jako pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną w swojej firmie otrzymać odpowiednią pomoc i zwrot kosztów. Zastanawiasz się jednak na co konkretnie przeznaczyć otrzymane pieniądze podczas dostosowania stanowiska pracy? Trudno tu odpowiedzieć jednoznacznie, gdyż jest to uzależnione od indywidualnego przypadku a potrzeby osób niepełnosprawnych mogą znacząco się od siebie różnić. Za równo stopień jak i forma przystosowania może także być zupełnie inna. Podajemy listę, co konkretnie obejmuje refundacja PFRON na przystosowanie stanowiska pracy. Obejmuje ona wyłącznie koszty poniesione przez pracodawcę związane z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego, czyli takich których nie poniósłby w przypadku zatrudnienia pracownika pełnosprawnego. Są to:

 • adaptacja pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawny oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Jak widać, lista jest szeroka i obejmuje wiele obszarów, co daje pracodawcy duże możliwości odpowiedniego dostosowania warunków pracy dla pracownika niepełnosprawnego. Natomiast wiele z wymienionych to bardzo kosztowne inwestycje. Maksymalna kwota zwrotu środków z PFRON wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale na każde przystosowane stanowisko pracy. To dosyć sporo i ważne jest, by z naciskiem na odpowiednio, wykorzystać uzyskane środki w taki sposób, by były skutecznie pomocne dla pracownika niepełnosprawnego. Konkretna kwota refundacji zależna jest od zmian jakie przeprowadza pracodawca na określonym stanowisku pracy.

20 x przeciętne wynagrodzenie

maksymalne dofinansowanie na adaptację jednego stanowiska pracy

Warunki otrzymania dofinansowania na przystosowanie stanowiska pracy.

O zwrot poniesionych kosztów na przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudni pracownika wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Następnie pracodawca musi zapewnić pracownikowi z niepełnosprawnością ciągłość zatrudnienia przez okres co najmniej 36 miesięcy. Aby otrzymać taką pomoc finansową należy złożyć wniosek o zwrot kosztów adaptacji stanowiska pracy do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to Powiatowe Urzędy Pracy. Osoba niepełnosprawna dla której zostaje przystosowane stanowisko pracy musi być zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Dotyczy to tych osób, które nie były wcześniej zatrudnione u danego pracodawcy. Natomiast w przypadku, gdy potrzeba przystosowania takiego stanowiska pojawiła się w trakcie trwania zatrudnienia, pracodawca również może otrzymać pomoc finansową, jednak jedynie wtedy gdy niepełnosprawność pracownika nie pojawiła się na skutek naruszenia przepisów bezpieczeństwa ze strony pracodawcy lub pracownika. Warunkiem jest przystosowanie lub stworzenie nowego stanowiska pracy w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez pracownika. Musi to wykonać w ciągu miesiąca od daty uznania ją za osobę niepełnosprawną.

Kolejnym warunkiem otrzymania zwrotu środków poniesionych na przystosowanie stanowiska pracy jest uzyskanie pozytywnej opinii z Państwowej Inspekcji Pracy. Opinia wydawana jest na prośbę starosty rozpatrującego dany wniosek. To on również podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji dla konkretnego pracodawcy.

państwowa inspekcja pracy opinia
Opinia Państwowej inspekcji pracy

Umowa ze starostą o zwrot poniesionych kosztów na przystosowanie stanowiska pracy.

Wniosek o refundację kosztów adaptacji stanowiska pracy pracodawca składa do starosty właściwego pod względem miejsca zarejestrowania osoby niepełnosprawnej w PUP jako bezrobotna lub poszukująca pracy. Może być to również miejsce siedziby firmy lub miejsce zamieszkania pracodawcy.

Po formalnej i merytorycznej ocenie wniosku zostaje zawarta umowa między pracodawcą a starostą. Stanowi ona podstawę do późniejszej wypłaty środków. Zawiera informacje na temat zmian jakie musi przeprowadzić pracodawca na danym stanowisku pracy i wysokości dofinansowania. Co bardzo ważne i o czym należy pamiętać, wszelkie koszty poniesione przez pracodawcę przed jej zawarciem, nie podlegają zwrotowi. Dopiero od momentu podpisania umowy pracodawca może rozpocząć proces przystosowania stanowiska pracy dla konkretnego pracownika z niepełnosprawnością.

dofinansowanie pfron - umowa
Umowa ze starostą na dofinansowanie

Dostosowane stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej czyli jakie?

Przystosowanie warunków pracy zależne jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika. Nierzadko taki zabieg nie wymaga wielu zmian. W innym przypadku natomiast konieczne będzie przystosowanie nie tylko w obrębie samego stanowiska pracy, ale również innych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, co wiąże się z wyższymi kosztami. Przykładowo, jeżeli w firmie zostaje zatrudniony pracownik z niepełnosprawnością ruchową, poruszający się na wózku pracodawca musi dostosować wejście do budynku, korytarze i toalety do jego potrzeb. Natomiast gdy zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością słuchu musi zapewnić mu możliwość komunikacji z innymi pracownikami w miejscu pracy, poprzez specjalne do tego systemy lub komunikatory, jeżeli naturalnie wada słuchu tego wymaga. Szczegółowe warunki przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej opisane są w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub można je otrzymać z Państwowej Inspekcji Pracy.

Określenie jakie narzędzia będą umożliwiały wykonywanie obowiązków, dobrze gdy odbywa się podczas rozmowy z pracownikiem niepełnosprawnym. W takiej sytuacji może wskazać czego potrzebuje na danym stanowisku i co najlepiej ułatwi lub umożliwi mu wykonywanie powierzanych zadań.

korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych zdjęcie na stronie głównej
stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zwrot dofinansowania PFRON przez pracodawcę, czy to konieczne?

Co jeśli współpraca z pracownikiem niepełnosprawnym nie powiedzie się najlepiej? Czy jeśli jego zatrudnienie będzie krótsze niż 36 miesięcy pracodawca musi zwrócić wszystkie uzyskane środki do PFRON?

Czasem rezygnacja z dalszego zatrudnienia nie wynika ze złej woli pracodawcy. Przyczyną może być rezygnacja z dalszej pracy ze strony samego pracownika. Może też po prostu nie sprawdzić się na danym stanowisku, dlatego co dalej w takiej sytuacji?

Aby uniknąć konieczności zwrotu otrzymanej pomocy finansowej pracodawca musi w ciągu trzech miesięcy zatrudnić innego pracownika niepełnosprawnego, który będzie zarejestrowany w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy. W takiej sytuacji pracodawca może zatrzymać otrzymaną refundację przeznaczoną na przystosowanie stanowiska pracy. Niestety ta przerwa w zatrudnieniu nie wlicza się do wymaganego okresu 36 miesięcy.

Jeżeli zatrudnienie innego pracownika z niepełnosprawnością w ciągu trzech miesięcy nie uda się, to pracodawca jest zobowiązany zwrócić do PFRON za pośrednictwem starosty część uzyskanych środków. Jest to wysokość 1/36 otrzymanej kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu wymaganego okresu 36 miesięcy, natomiast nie może być mniejszy niż 1,6 całej otrzymanej kwoty refundacji.

logo pfron oficjalne pobrane z strony
logo PFRON oficjalne pobrane z strony

Dofinansowanie PFRON na przystosowanie stanowiska pracy – podsumowanie

Reasumując powyższy artykuł, pracodawca, który ubiega się o refundację kosztów poniesionych z tytułu przystosowania stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością musi przebyć pewną drogę. W tym miejscu wymieniamy najważniejsze kroki:

 1. złożenie wniosku o zwrot kosztów adaptacji stanowiska pracy do starosty, najczęściej miejscem składania wniosków jest Powiatowy Urząd Pracy,
 2. zawarcie umowy ze starostą, określającą warunki i wysokość zwrotu poniesionych kosztów,
 3. poniesienie kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy,
 4. uzyskanie na wniosek starosty pozytywnej opinii z Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika,
 5. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 36 miesięcy pracownika z niepełnosprawnością, dla którego zostało przystosowane stanowisko pracy.

Należy pamiętać, że dofinansowanie:

 • stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), w zakresie dotyczącym pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych;
 • może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, w tym wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100 % kosztów kwalifikujących się, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.
0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *