Turnusy rehabilitacyjne PFRON. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim wyjedziesz

utworzone przez | 21, 09, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Każdy ma prawo do wypoczynku, także osoby z niepełnosprawnością. Wyjazd dla osób z dysfunkcjami nie jest jednak sprawą prostą. Dotyczy to zarówno pobytu w ośrodku, jego infrastruktury, opieki, jak i zwiększonych kosztów. Odpowiedzią na problemy osób niepełnosprawnych są turnusy rehabilitacyjne PFRON organizowane z dofinansowaniem w odpowiednich ośrodkach. Określane są one potocznie, jako wczasy dla niepełnosprawnych lub sanatorium z PeFRONu.

Czym jest turnus rehabilitacyjny, jak zdobyć dofinansowanie do takiego wyjazdu oraz gdzie można wyjechać przy wsparciu PFRON, tego dowiecie się z naszego artykułu.Co to jest turnus rehabilitacyjny PFRON?

Turnusy rehabilitacyjne organizowane z dofinansowaniem PFRON to grupowa forma wypoczynku dla osób z niepełnosprawnością.

W przeciwieństwie do pobytu sanatoryjnego turnusy koncentrują się wokół aktywności społecznej niepełnosprawnych i ich działań grupowych. Rehabilitacja lecznicza to tylko jeden z elementów. Główny nacisk kierowany jest podczas turnusu rehabilitacyjnego na rozwój osobisty, wsparcie kontaktu z otoczeniem i mobilizację do samodzielnego funkcjonowania.

Turnus powinien trwać co najmniej 14 dni. Liczba jego uczestników powinna wynosić przynajmniej 20 osób. Uczestnicy powinni wykazywać się podobnym rodzajem niepełnosprawności, podobnymi schorzeniami i potrzebami.

dofinansowanie
Dofinansowanie z PFRON dla niepełnosprawnych na turnus [banknoty na kalkulatorze].

Jak załatwić dofinansowanie PFRON na turnusy dla niepełnosprawnych?

Chcąc skorzystać z dofinansowania PFRON na turnus rehabilitacyjny, należy zgromadzić kolejne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o dofinansowanie PFRON turnusu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej (ewentualnie także dla opiekuna),
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (kopii orzeczeń równoważnych),
 • wniosek lekarza specjalisty lub POZ — skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • informację o wysokości dochodu w gospodarstwie domowym.

Dofinansowanie na turnusy ze środków PFRON realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odpowiednie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Wnioski o dofinansowanie przyjmują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Po przygotowaniu kompletnego wniosku można go przesłać drogą pocztową lub elektroniczną przez system SOW, ewentualnie dostarczyć osobiście.

Maksymalnie po 30 dniach od złożenia dokumentów PCPR powinien rozpatrzyć wniosek. Po otrzymaniu decyzji wnioskodawca samodzielnie powinien wybrać organizatora i miejsce pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. O swoim wyborze powinien poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie minimum 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Bardzo ważne jest, by wybrać odpowiedni ośrodek i organizatora. PCPR sprawdza bowiem, czy jest on dostosowany do dysfunkcji i schorzenia wnioskodawcy. W przeciwnym wypadku będzie istnieć konieczność zmiany ośrodka lub organizatora.


Niepełnosprawni ich bliscy powinni znać prawo orzecznicze. Zapraszamy do serii artykułów związanych z tą tematyką. Przeczytaj artykuły:

🔸 Lista chorób do orzeczenia na stałe
🔸 Co oznacza całkowita niezdolność do pracy na orzeczeniu?
🔸 Symbole niepełnosprawności
🔸 Orzeczenie o niepełnosprawności od A do Z

W witrynie agencji znajdują się liczne wskazówki i porady dla niepełnosprawnych i ich bliskich oraz pracodawców. Zachęcamy do czytania!


Kto otrzyma dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego?

Do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem PFRON mają prawo:

 1. osoby z orzeczeniem o jednym z trzech stopni niepełnosprawności. Dorosłe osoby niepełnosprawne i dzieci z orzeczeniem,
 2. osoby z orzeczeniem o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, lub niepełnosprawności (otrzymane przed 16 r.ż.) wydane na podstawie odrębnych przepisów.

O dofinansowanie ze środków PFRON osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się niezależnie od rodzaju dysfunkcji i schorzenia. Wsparcie otrzymają wnioskodawcy z:

 • dysfunkcją narządu ruchu,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • chorobami neurologicznymi,
 • schorzeniami układu oddechowego,
 • schorzeniami onkologicznymi,
 • schorzeniami reumatycznymi,
 • dysfunkcją wzroku,
 • zaburzeniami słuchu itd.

Drugim warunkiem ubiegania się o wsparcie PFRON do turnusu rehabilitacyjnego jest kryterium dochodowe. W kwartale poprzedzającym złożenie wniosku wnioskodawca nie może przekroczyć pułapów dochodu:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia liczonego na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby samotnej.

Po przekroczeniu powyższych kwot dofinansowanie do turnusu będzie zmniejszane proporcjonalnie do przekroczenia dochodu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach losowych osoba z niepełnosprawnością może otrzymać pełne dofinansowanie mimo przekroczenia powyższych pułapów dochodu.

Ważne!
Dostaniesz odmowną decyzję o przyznaniu dofinansowania na turnus rehabilitacyjny z PFRON, jeśli chcesz wziąć udział w turnusie organizowanym przez ZUS, KRUS lub NFZ.

Dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie do pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym będzie przyznane osobie, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieciom do 16 lat.

Opiekun na turnusie rehabilitacyjnym — warunek!
Aby opiekun otrzymał dofinansowanie, lekarz musi uzasadnić konieczność wsparcia niepełnosprawnego przez drugą osobę.

Ile wynosi i jak obliczyć dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Aby obliczyć wysokość dofinansowania, trzeba znać aktualną kwotę przeciętnego wynagrodzenia oraz zastosować przelicznik procentowy zależny od stopnia niepełnosprawności, oraz innych czynników. Zestawienie w poniższej tabeli.

Wysokość dofinansowania do turnusuGrupa wnioskodawców
30% przeciętnego wynagrodzeniaosoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, dzieci niepełnosprawne oraz młodzież ucząca się i niepracująca do 24 lat bez względu na stopień
27% przeciętnego wynagrodzeniaosoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności
25% przeciętnego wynagrodzeniaosoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności
20% przeciętnego wynagrodzeniaopiekunowie osób niepełnosprawnych
20% przeciętnego wynagrodzeniapracownicy ZPCH niezależnie od stopnia niepełnosprawności
Tab. Wysokość dofinansowania PFRON do turnusu dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych i opiekunów.

Dofinansowanie do turnusu nie może być wyższe niż całkowity koszt turnusu rehabilitacyjnego.

Ważne!
Dofinansowanie może być podwyższone do 40% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby w trudnej sytuacji życiowej.

PFRON dopuszcza możliwość dofinansowywania do turnusu co 2 rok lub też obniżenia poziomu dofinansowania w danym roku.

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i jego obowiązki

 1. Na organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ciąży obowiązek wyboru instytucji, które mają wpis do rejestru ośrodków. Często organizatorem jest ośrodek, w którym odbywa się turnus rehabilitacyjny. Bywa jednak, że organizatorem i jest instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Drugim obowiązkiem organizatora turnusów jest informacja do PCPR o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych. Informacja ta powinna dotrzeć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie później niż 21 dni od zakończenia turnusu przez danego uczestnika, który skorzystał z dofinansowania PFRON. Organizator turnusów powinien także corocznie informować wojewodę o zrealizowanych turnusach dofinansowanych ze środków PFRON.
 3. Ponadto organizator turnusu musi zapewnić odpowiednie warunki pobytu w ośrodku, w którym przebiega turnus rehabilitacyjny.

Co zapewnia ośrodek organizujący turnusy rehabilitacyjne ze wsparciem PFRON?

W ośrodku, w którym organizowany jest turnus rehabilitacyjny ze środków PFRON, powinna być infrastruktura przystosowana do potrzeb konkretnych grup osób niepełnosprawnych. Ponadto ośrodek powinien być gotowy do zapewnienia:

 • odpowiedniej kadry — psychologów, terapeutów i rehabilitantów,
 • stałej opieki pielęgniarskiej i dostępnej lekarskiej,
 • bazy noclegowej i żywieniowej,
 • zaplecza do różnych formy rehabilitacji.

Ośrodek taki powinien być wpisany do rejestru wojewody.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych w fazie dokonania rezerwacji ośrodka ocenia jego możliwości do wskazań zawartych we wniosku lekarskim oraz typu niepełnosprawności określonej w orzeczeniu.

Brak odpowiedniej infrastruktury lub kadry może skutkować np. wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z turnusu, lub braku przyjmowania osób np. z autyzmem, czy niewidomych.

turnusy rehabilitacyjne pfron
Gdzie wyjechać na turnusy rehabilitacyjne PFRON? [kobieta ćwiczy na materacu, obok klęczy rehabilitantka].

Jak sprawdzić gdzie można wyjechać na turnus PFRON dla niepełnosprawnych?

Indywidualne osoby niepełnosprawne oraz organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych przed wyborem miejsca turnusu powinni sięgnąć do zestawienia, które zawiera, rejestr ośrodków. Z rejestru takiego można skorzystać w każdym PCPR, wyszukać odpowiedni ośrodek samodzielnie w Google lub też w serwisie @empatia (wpisz w wyszukiwarkę Google: empatia mpips gov pl turnusy rehabilitacyjne).

Wyszukiwanie ośrodków w Google rozpocznij od zadanych kryteriów, np.: “turnusy rehabilitacyjne nad morzem”,tanie turnusy 7 dniowe”,najtańsze turnusy rehabilitacyjne”,turnus rehabilitacyjny dla dzieci”,turnusy rehabilitacyjne dla seniorów”,tanie turnusy rehabilitacyjne 14 dniowe”, “PFRON turnusy rehabilitacyjne”,turnusy rehabilitacyjne PFRON wolne miejsca” itp.

Turnusy rehabilitacyjne PFRON lista ośrodków

Przykładowa lista 20 ośrodków posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych znalezionych w wyszukiwarce “empatia turnusy rehabilitacyjne”.

 1. Geovita Dźwirzyno,
 2. Sanatorium Uzdrowiskowe “Chemik”,
 3. Argentyt Dąbki,
 4. Maxim Łeba,
 5. Wistom Kołobrzeg,
 6. Panorama Jarosławiec,
 7. Uzdrowisko Nałęczów,
 8. Posejdon Kołobrzeg,
 9. Ośrodek Wypoczynkowy Diuna Łeba,
 10. Barka Jarosławiec,
 11. Orle Gniazdo Szczyrk,
 12. Sopot Kamienny Potok,
 13. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Słowiniec Poddąbie,
 14. Geovita Muszyna Zdrój,
 15. Sanatorium Kujawiak Inowrocław,
 16. Rzemieślnik Międzywodzie,
 17. Sarbinowo Flisak,
 18. Centrum Medyczne Karpacz,
 19. Włókniarz Ustka,
 20. Sianożęty Bursztynowe Wzgórze Family Resort.

Kto otrzyma urlop na turnus rehabilitacyjny?

Pracujące osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu, albo analogiczne o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy posiadają prawo do dodatkowego urlopu. Urlop rehabilitacyjny na turnus przysługuje w ilości do 21 dni w ciągu roku.

Podsumowanie o realizacji aktywnych form rehabilitacji

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma wypoczynku i aktywnej formy rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych odbywająca się w ośrodkach posiadających odpowiednie uprawnienia.

Osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności: znacznym umiarkowanym lub lekkim może czynić starania w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON. Swój wniosek powinna złożyć do odpowiedniego względem zamieszkania PCPR. Dofinansowaniem do pobytu na turnusie może być objęty także opiekun osoby niepełnosprawnej, jeśli ma ona wskazanie lekarskie oraz znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON odbywają się przez cały rok. Osoby pracujące posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z urlopu rehabilitacyjnego na turnus w wymiarze 21 dni w ciągu roku.

Ośrodki rehabilitacyjne, w których odbywają się turnusy, powinny być wpisane do rejestru organizatorów turnusów lub rejestru ośrodków przez wojewodę. Wykaz odpowiednich ośrodków można uzyskać u pracownika PCPR lub wyszukać w rządowym portalu Empatia.


Obsługa SOW – moduł Wnioskodawcy. Złożenie wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.

Ile kosztuje turnus rehabilitacyjny?

Koszty turnusów uzależnione są od pory roku, standardu ośrodka, dodatkowych atrakcji, czy miejsca, w którym odbywa się turnus. Przeciętne koszty to około 3 tys. zł. Dokładną cenę można sprawdzić w cennikach poszczególnych ośrodków.

Kiedy można wyjechać na turnus rehabilitacyjny?

Turnusy dla niepełnosprawnych organizowane są cały rok. Termin wyjazdu uzależniony jest od momentu przyznania dofinansowania oraz wyboru dostępnego ośrodka przez osobę niepełnosprawną.

Gdzie uzyskać odpowiedzi na zapytania w sprawie turnusów rehabilitacyjnych?

Na wszelkie pytania dotyczące dofinansowania oraz ośrodków organizujących turnusy można uzyskać odpowiedzi w poszczególnych placówkach PCPR lub bezpośrednio u organizatorów.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *