Orzeczenie o niepełnosprawności bez tajemnic

utworzone przez | 7, 09, 2021 | Dofinansowania PFRON, Porady dla osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności to dokument, który oficjalnie potwierdza status osoby niepełnosprawnej. Dzięki niemu osoba niepełnosprawna zyskuje prawo do ulg rehabilitacyjnych, podatkowych, świadczeń finansowych czy dodatkowych ulg i uprawnień pracowniczych, takich jak przykładowo dodatkowa przerwa, możliwość udziału w turnusie rehabilitacyjnym czy krótszy czas pracy.

Równoważnym potwierdzeniem istnienia niepełnosprawności jest również orzeczenie o niezdolności do pracy, wydawane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osobie posiadającej orzeczenie ZUS przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy.

To artykuł dla osoby zainteresowanej tym, jak otrzymać orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. Piszemy, co daje posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i jakie przywileje w pracy ma osoba niepełnosprawna.Orzeczenie o niepełnosprawności. Co warto wiedzieć?

Na samym początku istotną kwestią jest wyjaśnienie podstawowych informacji i pojęć:

 • dzieci do 16 roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności, natomiast w przypadku osób, które ukończyły już 16 rok życia orzekany jest jeden z trzech stopni niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny;
 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest, w myśl przepisów, orzecznictwem dla celów pozarentowych. Oznacza to, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie może być podstawą ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego (z tytułu niezdolności do pracy, czyli tzw. renty ZUS). Dokument ten powinien zawierać wskazania do szeroko pojętej rehabilitacji;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalnie równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS lub KRUS oraz dawnym orzeczeniem Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, czyli na cele rentowe. Oznacza to, że aby korzystać ze specjalnych świadczeń i przywilejów, osoby posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, KRUS lub dawnej KIZ nie muszą uzyskiwać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowo temat przysługujących uprawnień ze względu na posiadany status osoby niepełnosprawnej oraz procedurę krok po kroku, jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności omawiamy w poniższym artykule.

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i procedura przyznawania orzeczeń – jak to wygląda w praktyce?

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności należy do zadań Miejskiego, Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą być przyznane na czas określony lub na stałe. Wszystko zależy od decyzji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Co istotne, w momencie upływu terminu ważności dokumentu, osoba niepełnosprawna traci status osoby niepełnosprawnej, a tym samym traci również prawo do ulg, świadczeń finansowych czy dodatkowych uprawnień pracowniczych, jeśli jest zatrudniona. Wówczas ponownie powinna zgłosić wniosek do właściwego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub do organu rentowego w celu wydania dokumentu o niezdolności do pracy.

Warto wspomnieć, iż orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wydane na stałe przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia przed 01.01.1998 obowiązują obecnie w równym stopniu, co orzeczenia wydawane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pojawiają się jednak pewne różnice w zapisach, które wyjaśniamy poniżej:

 • III grupa inwalidzka to obecnie lekki stopień niepełnosprawności,
 • II grupa inwalidzka to umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • I grupa inwalidzka to znaczny stopień niepełnosprawności.

Kto może ubiegać o status osoby niepełnosprawnej?

Orzeczenie o wskazaniach do ulg wydawane jest dla osób powyżej 16. roku życia. O uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może starać się osoba, która:

 • ma więcej niż 16 lat,
 • ma naruszoną sprawność organizmu,
 • jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,
 • wymaga opieki lub pomocy od innych,
 • ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

Orzeczenie o niepełnosprawności a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – czym się różnią?

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzekają o:

 • niepełnosprawności,
 • stopniu niepełnosprawności,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień.

W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia orzeka się o stopniu niepełnosprawności, natomiast dzieci do 16 roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności jak również orzeczenia o wskazaniach do ulg należy do kompetencji tej samej instytucji, czyli zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W sytuacji ubiegania się o zaliczenie do statusu osoby niepełnosprawnej, jeżeli Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzna, że zostały spełnione wymagane kryteria przez wnioskodawcę, wyda taką decyzję i przyzna orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli natomiast uzna, że wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej, wyda orzeczenie o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Wówczas można złożyć odwołanie od tej decyzji do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jakie choroby kwalifikują do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności?

W kwalifikacji do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) brany jest pod uwagę zakres naruszenia organizmu ze względu na określone choroby. Do każdego schorzenia przypisany jest symbol przyczyny niepełnosprawności. Co istotne, orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol, ale nie więcej niż trzy.

Oto schorzenia oraz przypisane do nich symbole przyczyny niepełnosprawności:

 • 01-U – upośledzenia umysłowe w stopniu od umiarkowanego po głębokie,
 • 02-P – choroby psychiczne przykładowo schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, demencja,
 • 03-L – zaburzenia głosu,
 • 04-O – choroby narządu wzroku,
 • 05-R – upośledzenia narządu ruchu są to zaburzenia zarówno pourazowe, jak i wynikające ze schorzeń na przykład zapalenie stawów i kręgosłupa,
 • 06-E – padaczka,
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia do których można zaliczyć niewydolność oddechową, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze wywołujące powikłania narządowe, miażdżyca, niewydolność żył głębokich,
 • 08-T – choroby układu pokarmowego, takie jak przykładowo przewlekłe zapalenie trzustki,
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
 • 10-N – choroby neurologiczne są to m.in. uszkodzenia nerwów, udar przemijający, odwracalny i dokonany,
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Jakie konkretne choroby kwalifikują do orzeczenia o niepełnosprawności? Temat ten wyczerpująco wyjaśniliśmy w artykule: Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

Jak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności?

Aby konkretna osoba otrzymała status niepełnosprawnej musi wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. W tym celu należy zgłosić się do właściwej instytucji związanej z miejscem stałego pobytu wnioskodawcy, czyli do miejskiego lub powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności czy też do ośrodka pomocy społecznej, lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. Tam należy pobrać formularz wniosku i zaświadczenia lekarskiego. Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną, karty informacyjne leczenia szpitalnego i inne dokumenty, na podstawie których komisja będzie mogła wydać orzeczenie o zaliczeniu do grona osób niepełnosprawnych.

Warto przed złożeniem wniosku zorientować się w szczegółach obowiązujących przepisów w danym powiecie. Wniosek można pobrać w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności lub na ich stronie internetowej. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie orzeczenia może liczyć na pomoc pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Kto i kiedy składa wniosek o wydanie orzeczenia?

Dokumenty wraz z wnioskiem w powiatowym zespole składa:

 • osoba niepełnosprawna – jeśli ma więcej niż 18 lat,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest ubezwłasnowolniona,
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej – jeśli zgodzi się na to osoba niepełnosprawna, jej rodzic, opiekun prawny albo kurator.

Kiedy należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia?

 • w dowolnym momencie, jeśli osoba robi to po raz pierwszy,
 • najwcześniej 30 dni przed końcem ważności aktualnego orzeczenia.

Gdzie składać wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia, zaświadczenie lekarskie oraz dokumentację medyczną należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu stałego pobytu Osoby niepełnosprawnej lub:

 • pobytu czasowego – jeśli osoba niepełnosprawna jest:
 • poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu albo u rodziny),
 • osobą bezdomną,
 • w zakładzie karnym albo poprawczym,
 • w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia.

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – adresy

Województwo
Powiat
Adres
Telefon
1
Dolnośląskie
Bolesławiec
ul. Armii Krajowej 12 , 59-700 Bolesławiec
75 612 17 05
2
Dolnośląskie
Dzierżoniów
ul. Piastowska 1 , 58-200 Dzierżoniów
74 832-32-30
3
Dolnośląskie
Głogów
ul. W. Sikorskiego 21 , 67-200 Głogów
76 728-28-51
4
Dolnośląskie
Góra
ul. Armii Polskiej 8 , 56-200 Góra
65 543-28-96
5
Dolnośląskie
Jelenia Góra
ul. Jana Pawła II 7 , 58-500 Jelenia Góra
75 643-80-90
6
Dolnośląskie
Kamienna Góra
ul. H. Sienkiewicza 6A , 58-400 Kamienna Góra
75 645-02-32
7
Dolnośląskie
Kłodzko
ul. T. Kościuszki 2 , 57-300 Kłodzko
74 865-86-88
8
Dolnośląskie
Legnica (grodzki powiatowy)
ul. Zielona 13 , 59-220 Legnica
76 723-33-00
9
Dolnośląskie
Legnica (grodzki ziemski)
Pl. Słowiański 1 , 59-220 Legnica
76 724-35-16
10
Dolnośląskie
Lubań
ul. Zawidowska 4 B , 59-800 Lubań
75 646-11-79
11
Dolnośląskie
Lubin
ul. Jana Kilińskiego 12b , 59-300 Lubin
76 746-71-31
12
Dolnośląskie
Lwówek Śląski
ul. Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski
75 782-20-44
13
Dolnośląskie
Milicz
ul. Trzebnicka 4b , 56-300 Milicz
71 384-13-84
14
Dolnośląskie
Oleśnica
ul. J. Słowackiego 10 , 56-400 Oleśnica
71 314-01-74
15
Dolnośląskie
Oława
ul. 3-go Maja 1 , 55-200 Oława
71 303-29-71
16
Dolnośląskie
Polkowice
ul. Św. Sebastiana 1 , 59-100 Polkowice
76 729 92 38
17
Dolnośląskie
Strzelin
ul. Wrocławska 46 , 57-100 Strzelin
71 793-89-15
18
Dolnośląskie
Środa Śląska
ul. Kilińskiego 28 , 55-300 Środa Śląska
71 317-25-29
19
Dolnośląskie
Świdnica
ul. Wałbrzyska 15 , 58-100 Świdnica
74 851-50-10
20
Dolnośląskie
Trzebnica
ul. T. Kościuszki 10 , 55-100 Trzebnica
71 387-05-96
21
Dolnośląskie
Wałbrzych
ul. Limanowskiego 9 , 58-300 Wałbrzych
74 666-63-25
22
Dolnośląskie
Wołów
ul. Inwalidów Wojennych 24 , 56-100 Wołów
71 389-54-10
23
Dolnośląskie
Wrocław
ul. Strzegomska 6 , 53-611 Wrocław
71 782-23-60
24
Dolnośląskie
Zgorzelec
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 , 59-900 Zgorzelec
75 775-04-06
25
Dolnośląskie
Złotoryja
ul. Kolejowa 4 , 59-500 Złotoryja
76 878-70-32
26
Kujawsko-Pomorskie
Aleksandrów Kujawski
ul. Sikorskiego 2 , 87-700 Aleksandrów Kujawski
54 282-23-46
27
Kujawsko-Pomorskie
Brodnica
ul. Mickiewicza 1 , 87-300 Brodnica
56 493-37-29
28
Kujawsko-Pomorskie
Bydgoszcz
ul. Toruńska 272 , 85-831 Bydgoszcz
52 340-15-13
29
Kujawsko-Pomorskie
Chełmno
ul. Słowackiego 3 , 86-200 Chełmno
56 677-24-12
30
Kujawsko-Pomorskie
Golub-Dobrzyń
ul. Dr J.G Koppa 1 , 87-400 Golub-Dobrzyń
56 683-45-29
31
Kujawsko-Pomorskie
Grudziądz
ul. Ratuszowa 1 , 86-300 Grudziądz
56 451-03-20
32
Kujawsko-Pomorskie
Inowrocław
ul. Mątewska 17 , 88-100 Inowrocław
52 359-22-50
33
Kujawsko-Pomorskie
Lipno
ul. Mickiewicza 58 , 87-600 Lipno
54 288-66-37
34
Kujawsko-Pomorskie
Mogilno
ul. Ogrodowa 10 , 88-300 Mogilno
52 315-90-39
35
Kujawsko-Pomorskie
Nakło Nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46 , 89-100 Nakło Nad Notecią
52 385-12-30
36
Kujawsko-Pomorskie
Radziejów
ul. Szpitalna 3 , 88-200 Radziejów
54 285-56-50
37
Kujawsko-Pomorskie
Rypin
ul. Warszawska 38 A , 87-500 Rypin
54 280-36-41
38
Kujawsko-Pomorskie
Świecie
ul. Wojska Polskiego 173 , 86-100 Świecie
52 568-32-30
39
Kujawsko-Pomorskie
Sępolno Krajewskie z siedzibą w Więcborku
ul. Powstańców Wielkopolskich 2 , 89-410 Sępólno Krajeńskie z siedzibą w Więcborku
52 389-67-90
40
Kujawsko-Pomorskie
Toruń
ul. Fałata 39 , 87-100 Toruń
56 611-88-92
41
Kujawsko-Pomorskie
Toruń
ul. Towarowa 4-6 , 87-100 Toruń
56 662-87-62
42
Kujawsko-Pomorskie
Tuchola
ul. Pocztowa 7 , 89-500 Tuchola
52 559-20-41
43
Kujawsko-Pomorskie
Wąbrzeźno
ul. Wolności 44 , 87-200 Wąbrzeźno
56 688-24-51
44
Kujawsko-Pomorskie
Włocławek (Miejski)
ul. Kaliska 7 , 87-800 Włocławek
54 411-10-07
45
Kujawsko-Pomorskie
Włocławek (Powiatowy)
ul. Okrzei 74 B , 87-800 Włocławek
54 232-43-20
46
Łódzkie
Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
44 733-04-98
47
Łódzkie
Brzeziny
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5 , 95-060 Brzeziny
46 874-02-81
48
Łódzkie
Kutno
ul. Krzywoustego 11 , 99-300 Kutno
24 355-47-62
49
Łódzkie
Łask
ul. 9 Maja 33 , 98-100 Łask
43 676-22-74
50
Łódzkie
Łęczyca
ul. Kaliska 13 , 99-100 Łęczyca
24 388-36-02
51
Łódzkie
Łowicz
ul. Podrzędna 30 , 99-400 Łowicz
46 830-03-16
52
Łódzkie
Łódź (Miejski)
ul. Lecznicza 6 , 93-318 Łódź
42 256-51-77
53
Łódzkie
Łódź (Powiatowy)
ul. Piłsudskiego 133 d , 92-318 Łódź
42 674-48-34
54
Łódzkie
Opoczno
ul. Kwiatowa 1A , 26-300 Opoczno
44 736-15-09
55
Łódzkie
Pabianice
ul. Traugutta 6a , 95-200 Pabianice
42 215-66-05
56
Łódzkie
Pajęczno
ul. 1 Maja 13/15 , 98-300 Pajęczno
34 360-72-53
57
Łódzkie
Piotrków Trybunalski (Miejski)
ul. Dmowskiego 47 , 97-300 Piotrków Trybunalski
44 649-17-72
58
Łódzkie
Piotrków Trybunalski (Powiatowy)
ul. Aleja 3 Maja 33 , 97-300 Piotrków Trybunalski
44 732-31-80
59
Łódzkie
Poddębice
ul. Łęczycka 28 , 99-200 Poddębice
43 678-40-40
60
Łódzkie
Radomsko
ul. Piastowska 21 , 97-500 Radomsko
44 683-82-33
61
Łódzkie
Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 5 , 96-200 Rawa Mazowiecka
46 814-53-04
62
Łódzkie
Sieradz
Plac Wojewódzki 3 , 98-200 Sieradz
43 822-03-69
63
Łódzkie
Skierniewice (Miejski)
ul. Senatorska 12 , 96-100 Skierniewice
46 833-40-12
64
Łódzkie
Skierniewice (Powiatowy)
ul. Konstytucji 3-go Maja 6 , 96-100 Skierniewice
46 834-59-46
65
Łódzkie
Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 26 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 724-21-27
66
Łódzkie
Wieluń
ul. Śląska 23 , 98-300 Wieluń
43 843-48-06
67
Łódzkie
Zduńska Wola
ul. Żeromskiego 3a , 98-220 Zduńska Wola
43 824-89-99
68
Lubelskie
Biała Podlaska
ul. Stacyjna 6 , 21-500 Biała Podlaska
83 341 64 60
69
Lubelskie
Biłgoraj
ul. Bohaterów Monte Cassino 38 , 23-400 Biłgoraj
84 686-07-70
70
Lubelskie
Chełm
ul. Obłońska 20 , 22-100 Chełm
82 565-33-79
71
Lubelskie
Hrubieszów
ul. Cegielna 58/1 , 22-500 Hrubieszów
84 697-12-49
72
Lubelskie
Janów Lubelski
ul. Zamojskiego 37 , 23-300 Janów Lubelski
15 872-33-45
73
Lubelskie
Kraśnik
ul. Grunwaldzka 6 , 23-210 Kraśnik
81 825-58-15
74
Lubelskie
Lubartów
ul. 3-go Maja 16 , 21-100 Lubartów
81 854-68-23
75
Lubelskie
Lublin (Miejski)
ul. Tetmajera 21 , 20-362 Lublin
81 466-34-60
76
Lubelskie
Lublin (Powiatowy)
ul. Magnoliowa 2 , 20-143 Lublin
81 466-34-60
77
Lubelskie
Łęczna
ul. Krasnystawska 52 , 21-400 Łęczna
81 752-34-18
78
Lubelskie
Łuków
ul. Broniewskiego 20/26 , 21-400 Łuków
25 798-99-13
79
Lubelskie
Opole Lubelskie z siedzibą w Poniatowie
ul. 11 listopada 5 , 24-300 Poniatowa
81 827-61-32
80
Lubelskie
Parczew
ul. Szpitalna 2A , 21-200 Parczew
83 355-21-89
81
Lubelskie
Puławy
Al. Królewska 3 , 24-100 Puławy
81 886-74-34
82
Lubelskie
Radzyń Podlaski
ul. Lubelska 5 , 21-300 Radzyń Podlaski
83 352-72-66
83
Lubelskie
Świdnik
ul. Orzeszkowej 4 , 21-040 Świdnik
81 751-54-32
84
Lubelskie
Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 68 , 22-600 Tomaszów Lubelski
84 666-00-83
85
Lubelskie
Włodawa
ul. Piłsudskiego 66 , 22-200 Włodawa
82 572-53-46
86
Lubelskie
Zamość
ul. Peowiaków 8 , 22-400 Zamość
84 638-52-46
87
Lubuskie
Gorzów Wielkopolski (Powiatowy)
ul. Walczaka 42 blok 2 , 66-400 Gorzów Wielkopolski
95 733-92-64
88
Lubuskie
Gorzów Wielkopolski (Powiatowy nr 2)
ul. Walczaka 110 , 66-400 Gorzów Wielkopolski
95 736-06-80
89
Lubuskie
Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 65 , 67-100 Nowa Sól
68 458-67-30
90
Lubuskie
Świebodzin
ul. Żaków 3 , 66-200 Świebodzin
68 475-53-49
91
Lubuskie
Zielona Góra
ul. Dąbrowskiego 1 , 65-036 Zielona Góra
68 458-05-30
92
Lubuskie
Żagań
ul. Szprotawska 28 , 68-100 Żagań
68 377-36-03
93
Małopolskie
Bochnia
ul. Windakiewicza 9/5 , 32-700 Bochnia
14 611-60-41
94
Małopolskie
Brzesko
ul. Wyszyńskiego 6 , 32-800 Brzesko
14 686-41-15
95
Małopolskie
Chrzanów
ul. Topolowa 16 , 32-500 Chrzanów
32 624-75-55
96
Małopolskie
Dąbrowa Tarnowska
ul. Szpitalna 1 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
14 642-31-54
97
Małopolskie
Gorlice
ul. Słoneczna 7 , 38-300 Gorlice
18 352-42-60
98
Małopolskie
Kraków (Grodzki)
ul. Stachowicza 18 , 30-103 Kraków
12 616-52-17
99
Małopolskie
Kraków (Miejski)
Al. Słowackiego 20 , 30-037 Kraków
12 634-42-66
100
Małopolskie
Limanowa
ul. Józefa Marka 9 , 34-600 Limanowa
18 333-78-24
101
Małopolskie
Miechów
ul. Sienkiewicza 18 , 32-200 Miechów
41 383-49-46
102
Małopolskie
Myślenice
ul. Kazimierza Wielkiego 5 , 32-400 Myślenice
12 372-76-68
103
Małopolskie
Nowy Sącz
ul. Żywiecka 13 , 33-300 Nowy Sącz
18 441-83-63
104
Małopolskie
Nowy Targ
ul. Szpitalna 14 , 34-400 Nowy Targ
18 266-60-23
105
Małopolskie
Olkusz
ul. Piłsudskiego 21 , 32-300 Olkusz
32 647 88 20
106
Małopolskie
Oświęcim
ul. Bema 4 , 32-600 Oświęcim
33 842-57-13
107
Małopolskie
Proszowice
ul. 3 Maja 72 , 32-100 Proszowice
12 386-18-46
108
Małopolskie
Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5B , 34-200 Sucha Beskidzka
33 874-40-31
109
Małopolskie
Tarnów (Miejski)
ul. Goldhammera 3 , 33-100 Tarnów
14 626-99-47
110
Małopolskie
Tarnów (Powiatowy)
ul. Szujskiego 66 , 33-100 Tarnów
14 621-30-40
111
Małopolskie
Wadowice
ul. Kochanowskiego 1 , 34-100 Wadowice
33 873-21-11
112
Małopolskie
Wieliczka
ul. Daniłowicza 12 , 32-020 Wieliczka
12 278-62-81
113
Mazowieckie
Ciechanów
ul. Mikołaja Kopernika 7 (wejście od ul. Piotra Ściegiennego) , 06-400 Ciechanów
23 673-40-64
114
Mazowieckie
Garwolin
ul. Mazowiecka 26 , 08-400 Garwolin
25 682-43-19
115
Mazowieckie
Gostynin
ul. Ozdowskiego 1A , 09-500 Gostynin
24 235-22-92
116
Mazowieckie
Grodzisk Mazowiecki
ul. Daleka 11 A , 05-825 Grodzisk Mazowiecki
22 724-15-70
117
Mazowieckie
Legionowo
ul. Jagiellońska 71 , 05-120 Legionowo
22 766-44-04
118
Mazowieckie
Lipsko
Rynek 1 , 27-300 Lipsko
48 378-30-46
119
Mazowieckie
Maków Mazowiecki
ul. Mickiewicza 37 , 06-200 Maków Mazowiecki
29 717-06-65
120
Mazowieckie
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 16 , 05-300 Mińsk Mazowiecki
25 759-04-97
121
Mazowieckie
Mława
ul. Reymonta 4 , 06-500 Mława
23 654-53-70
122
Mazowieckie
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Paderewskiego 1B , 00-510 Nowy Dwór Mazowiecki
22 765-32-05
123
Mazowieckie
Ostrołęka (powiat grodzki)
ul. Spokojna 16 , 07-409 Ostrołęcka
29 764-52-72
124
Mazowieckie
Ostrołęka (powiat ziemski)
ul. Szpitalna 2 , 07-410 Ostrołęka
29 764-32-41
125
Mazowieckie
Ostrów Mazowiecka
ul. Widnichowska 20 , 07-300 Ostrów Mazowiecka
29 645-53-97
126
Mazowieckie
Otwock
ul. Komunardów 10 , 05-400 Otwock
22 788-40-44
127
Mazowieckie
Piaseczno
ul. Chyliczkowska 14 , 05-500 Piaseczno
22 756-62-07
128
Mazowieckie
Płock
ul. St. Zgliczyńskiego 4 , 09-400 Płock
24 364-02-58
129
Mazowieckie
Płońsk
ul. Związku Walki Młodych 10 , 09-100 Płońsk
23 662-80-09
130
Mazowieckie
Przasnysz
ul. Sadowa 9 , 06-300 Przasnysz
29 753-44-00
131
Mazowieckie
Pułtusk
ul. 3 Maja 2 , 06-100 Pułtusk
23 692-54-83
132
Mazowieckie
Radom (Miejski)
ul. Wyścigowa 16 , 26-600 Radom
48 360-94-75
133
Mazowieckie
Radom (Powiatowy)
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 , 26-600 Radom
48 365-58-06
134
Mazowieckie
Siedlce
ul. Prusa 18 , 08-110 Siedlce
25 794 31 97
135
Mazowieckie
Sierpc
ul. Świętokrzyska 2 A , 09-207 Sierpc
24 275-76-60
136
Mazowieckie
Warszawa (Miejski)
ul. Gen. Andersa 5 , 00-147 Warszawa
22 509-71-47
137
Mazowieckie
Węgrów
ul. Piłsudskiego 23 , 07-100 Węgrów
25 792-42-10
138
Mazowieckie
Wołomin
ul. Prądzyńskiego 1 , 05-200 Wołomin
22 787-43-01
139
Mazowieckie
Wyszków
ul. Aleja Róż 2 , 07-200 Wyszków
29 742-07-50
140
Mazowieckie
Żuromin
ul. Moniuszki 40 , 09-300 Żuromin
23 657-22-01
141
Mazowieckie
Żyrardów
ul. Moniuszki 40 , 96-300 Żyrardów
46 854-20-82
142
Opolskie
Brzeg
ul. Wyszyńskiego 23 , 49-300 Brzeg
77 424-21-41
143
Opolskie
Głubczyce
ul. Sobieskiego 5 , 48-100 Głubczyce
77 485-87-73
144
Opolskie
Kędzierzyn-Koźle
ul. Skarbowa 4 , 42-700 Kędzierzyn-Koźle
77 481-02-82
145
Opolskie
Kluczbork
ul. Jagiellońska 1 , 46-200 Kluczbork
77 447-17-09
146
Opolskie
Krapkowice
ul. Kilińskiego 1 , 47-303 Krapkowice
77 407-43-37
147
Opolskie
Namysłów
Plac Wolności 12a , 46-100 Namysłów
77 410-36-95
148
Opolskie
Nysa
ul. Piastowska 33 A , 48-300 Nysa
77 448-25-72
149
Opolskie
Olesno
ul. Konopnickiej 8 , 46-300 Olesno
34 359-83-88
150
Opolskie
Opole
ul. Książąt Opolskich 27 , 45-006 Opole
77 541-50-13
151
Opolskie
Opole (Miejski)
ul. Budowlanych 4 , 45-005 Opole
77 442-85-15
152
Opolskie
Prudnik
ul. Kościuszki 55a , 48-200 Prudnik
77 436-91-25
153
Opolskie
Strzelce Opolskie
ul. Chrobrego 5 , 47-100 Strzelce Opolskie
77 461-33-81
154
Podkarpackie
Brzozów
ul. 3-go Maja 43 , 36-200 Brzozów
13 434-47-56
155
Podkarpackie
Dębica
ul. Strumskiego 1 , 39-200 Dębica
14 680-31-32
156
Podkarpackie
Jarosław
ul. Jana Pawła II 17 , 37-500 Jarosław
16 624-62-76
157
Podkarpackie
Jasło
Rynek 18 , 38-200 Jasło
13 446-58-05
158
Podkarpackie
Kolbuszowa
ul. 11-go Listopada 10 , 36-100 Kolbuszowa
17 744-57-19
159
Podkarpackie
Krosno
ul. Legionów 8 , 38-400 Krosno
13 436-85-81
160
Podkarpackie
Leżajsk
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 , 37-300 Leżajsk
17 240-25-25
161
Podkarpackie
Łańcut
ul. Piłsudskiego 70/5 , 37-100 Łańcut
17 225-69-48
162
Podkarpackie
Mielec
ul. Szopena 16 , 39-300 Mielec
17 780-04-76
163
Podkarpackie
Nisko
ul. Plac Wolności 2 , 37-400 Nisko
15 841-63-68
164
Podkarpackie
Przemyśl
ul. Rogozińskiego 30 , 37-700 Przemyśl
16 670-40-33
165
Podkarpackie
Przeworsk
ul. Lwowska 16 , 37-200 Przeworsk
16 649-09-10
166
Podkarpackie
Ropczyce
ul. M. Konopnickiej 3 , 39-100 Ropczyce
17 222-75-76
167
Podkarpackie
Rzeszów
ul. Batorego 9 , 35-005 Rzeszów
17 859-48-23
168
Podkarpackie
Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15 , 35-959 Rzeszów
17 867-14-20
169
Podkarpackie
Sanok
ul. Jagiellońska 20 , 38-500 Sanok
13 464-23-35
170
Podkarpackie
Stalowa Wola
ul. Podleśna 15 , 37-450 Stalowa Wola
15 643-37-03
171
Podkarpackie
Strzyżów
ul. Parkowa 4 , 38-100 Strzyżów
17 276-50-34
172
Podkarpackie
Tarnobrzeg
ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg
15 822-56-96
173
Podlaskie
Białystok
ul. Waryńskiego 32 A , 15-461 Białystok
85 664-74-35
174
Podlaskie
Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 17 , 17-100 Bielsk Podlaski
85 833-26-77
175
Podlaskie
Grajewo
ul. Mickiewicza 3 , 19-200 Grajewo
86 273-87-09
176
Podlaskie
Hajnówka
ul. Piłsudskiego 10 a , 17-200 Hajnówka
85 682-36-42
177
Podlaskie
Kolno
ul. 11 Listopada 1 , 18-500 Kolno
86 278-47-03
178
Podlaskie
Łomża
ul. Dworna 23 B , 18-400 Łomża
86 216-64-56
179
Podlaskie
Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 3 , 17-300 Siemiatycze
85 655-27-11
180
Podlaskie
Sokółka
ul. Marszałkowska Piłsudskiego 8 , 16-100 Sokółka
85 711-08-63
181
Podlaskie
Suwałki
ul. Mickiewicza 3 , 16-400 Suwałki
87 563-21-80
182
Podlaskie
Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15 A , 18-200 Wysokie Mazowieckie
86 726-24-17
183
Pomorskie
Chojnice
ul. Piłsudskiego 30 , 89-620 Chojnice
52 33 44 488
184
Pomorskie
Człuchów
ul. Wojska Polskiego 5 , 77-300 Człuchów
59 834-51-47
185
Pomorskie
Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 5 , 80-852 Gdańsk
58 320-22-96
186
Pomorskie
Gdynia
ul. Grabowo 2 , 81-265 Gdynia
58 782-01-28
187
Pomorskie
Kartuzy
ul. Mściwoja II 20 , 83-300 Kartuzy
58 685-33-20
188
Pomorskie
Kościerzyna
ul. Krasickiego 4 , 83-400 Kościerzyna
58 686-50-05
189
Pomorskie
Lębork
ul. Czołgistów 5 , 84-300 Lębork
59 862-81-06
190
Pomorskie
Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 16 , 83-000 Pruszcz Gdański
58 773-20-85
191
Pomorskie
Puck
ul. Mestwina 32 , 84-100 Puck
58 352-32-30
192
Pomorskie
Słupsk
ul. Jaracza 5 , 76-200 Słupsk
59 842-69-63
193
Pomorskie
Starogard Gdański
ul. J. Balewskiego 1 , 83-200 Starogard Gdański
58 561-29-40
194
Pomorskie
Tczew
ul. Wojska Polskiego 6 , 83-110 Tczew
58 532-07-84
195
Pomorskie
Wejherowo
ul. Sobieskiego 279 A , 84-200 Wejherowo
58 672-40-63
196
Pomorskie
Malbork
ul. Armii Krajowej 70 , 82-200 Malbork
55 272-37-93
197
Śląskie
Będzin
ul. Krasickiego 17 , 42-500 Będzin
32 368-08-04
198
Śląskie
Bielsko-Bała (Miejski)
ul. Lipnicka 36 , 43-300 Bielsko-Bała
33 815-19-16
199
Śląskie
Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40 , 43-300 Bielsko-Biała
33 813-62-55
200
Śląskie
Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 16 , 41-902 Bytom
32 282-18-67
201
Śląskie
Cieszyn
ul. Bobrecka 29 , 43-400 Cieszyn
33 477-71-44
202
Śląskie
Chorzów
ul. Kruszcowa 22 , 41-500 Chorzów
32 771-63-32
203
Śląskie
Częstochowa
Al. Niepodległości 20/22 , 42-200 Częstochowa
34 366-04-64
204
Śląskie
Dąbrowa Górnicza
ul. 3-go Maja 22 , 41-300 Dąbrowa Górnicza
32 261-72-12
205
Śląskie
Gliwice
ul. Bojkowska 20 , 44-100 Gliwice
32 230-26-90
206
Śląskie
Jaworzno
ul. Łukasiewicza 7 , 43-603 Jaworzno
32 615-51-51
207
Śląskie
Katowice
ul. Gliwicka 102 , 40-855 Katowice
32 250-87-00
208
Śląskie
Mysłowice
ul. Brzezińska 21 , 41-400 Mysłowice
32 223-85-85
209
Śląskie
Racibórz
ul. Gamowska 3 , 47-400 Racibórz
32 415 21 01
210
Śląskie
Myszków
ul. Partyzantów 21 , 42-300 Myszków
34 313-20-29
211
Śląskie
Ruda Śląska
ul. Markowej 20a , 41-709 Ruda Śląska
32 344-03-08
212
Śląskie
Rybnik
ul. Chrobrego 39 , 44-200 Rybnik
32 423-72-02
213
Śląskie
Siemianowice Śląskie
ul. Szkolna 17 , 41-100 Siemianowice Śląskie
32 220-26-64
214
Śląskie
Sosnowiec
ul. Mościckiego 14 , 41-200 Sosnowiec
32 296-06-15
215
Śląskie
Świętochłowice
ul. Wallisa 4 , 41-600 Świętochłowice
32 770-99-30
216
Śląskie
Tarnowskie Góry
ul. Opolska 21 G , 42-600 Tarnowskie Góry
32 381-81-02
217
Śląskie
Tychy
ul. Budowlanych 59 , 43-100 Tychy
32 227-95-81
218
Śląskie
Wodzisław Śląski
ul. Pszowska 92a , 44-300 Wodzisław Śląski
32 412 09 66
219
Śląskie
Zabrze
ul. 3 Maja 16 , 41-800 Zabrze
32 277 78 45
220
Śląskie
Zawiercie
ul. Daszyńskiego 4 , 42-400 Zawiercie
32 671-07-48
221
Śląskie
Żywiec
ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 , 34-300 Żywiec
33 861-70-49
222
Świętkorzyskie
Busko-Zdrój
ul. 1-go maja 9 , 28-100 Busko-Zdrój
41 370-82-82
223
Świętkorzyskie
Jędrzejów
ul. Okrzei 49B , 28-300 Jędrzejów
41 386-36-00
224
Świętkorzyskie
Kielce (Miejski)
ul. Zamenhoffa 4 , 25-555 Kielce
41 362-46-67
225
Świętkorzyskie
Kielce
ul. Wrzosowa 44 , 25-211 Kielce
41 342-17-86
226
Świętkorzyskie
Końskie
ul. Gimnazjalna 41 , 26-200 Końskie
41 372-87-47
227
Świętkorzyskie
Opatów
ul. Sienkiewicza 17 , 27-500 Opatów
15 868-42-09
228
Świętkorzyskie
Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
41 24-99-415
229
Świętkorzyskie
Pińczów
ul. Zacisze 5 , 28-400 Pińczów
41 357-60-01
230
Świętkorzyskie
Sandomierz
ul. Czyżewskiego 1 , 27-600 Sandomierz
15 833-23-77
231
Świętkorzyskie
Skarżysko-Kamienna
ul. Plac Floriański 1 , 26-110 Skarżysko-Kamienna
41 395-30-70
232
Świętkorzyskie
Starachowice
ul. Radomska 70 , 27-200 Starachowice
41 275-42-32
233
Świętkorzyskie
Włoszczowa
ul. Wiśniowa 10 , 29-100 Włoszczowa
41 394-49-79
234
Warmińsko-Mazurskie
Bartoszyce
ul. Limanowskiego 11 , 11-200 Bartoszyce
89 762-97-54
235
Warmińsko-Mazurskie
Braniewo
Pl. Piłsudskiego 2 , 14-500 Braniewo
55 644-29-55
236
Warmińsko-Mazurskie
Działdowo
ul. Wł. Jagiełły 46 , 13-200 Działdowo
23 697-22-63
237
Warmińsko-Mazurskie
Elbląg (powiat grodzki)
ul. Winna 9 , 82-300 Elbląg
55 235-97-88
238
Warmińsko-Mazurskie
Elbląg (powiat ziemski)
ul. Komeńskiego 40 , 82-300 Elbląg
55 232-73-18
239
Warmińsko-Mazurskie
Ełk
ul. Kilińskiego 36 , 19-300 Ełk
87 621-64-85
240
Warmińsko-Mazurskie
Giżycko
ul. Smętka 5 , 11-500 Giżycko
87 428-38-79
241
Warmińsko-Mazurskie
Kętrzyn
ul. Daszyńskiego 30 , 11-400 Kętrzyn
89 751-14-12
242
Warmińsko-Mazurskie
Mrągowo
ul. Warszawska 53 , 11-700 Mrągowo
89 743-33-60
243
Warmińsko-Mazurskie
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3 , 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
56 474-31-96
244
Warmińsko-Mazurskie
Olsztyn
ul. Prosta 23A , 10-029 Olsztyn
89 535-25-59
245
Warmińsko-Mazurskie
Olsztyn
Plac Bema 5 , 10-516 Olsztyn
89 523-28-04
246
Warmińsko-Mazurskie
Ostróda
ul. Kościuszki 2 , 14-100 Ostróda
89 642-73-88
247
Warmińsko-Mazurskie
Szczytno
ul. Wielbarska 4 , 12-100 Szczytno
89 623-11-69
248
Warmińsko-Mazurskie
Iława
ul. Andersa 12 , 14-200 Iława
89 649-04-55
249
Wielkopolskie
Chodzież
ul. Wiosny Ludów , 64-800 Chodzież
67 281-16-82
250
Wielkopolskie
Gniezno
ul. Jana Pawła II 9/10 , 62-200 Gniezno
61 424-66-10
251
Wielkopolskie
Gostyń
ul. Wrocławska 8 , 63-800 Gostyń
65 572-01-91
252
Wielkopolskie
Grodzisk Wlkp.
ul. Mossego 14 , 62-065 Grodzisk Wlkp.
61 444-67-66
253
Wielkopolskie
Jarocin
ul. Dworcowa 2 , 63-200 Jarocin
62 505-45-82
254
Wielkopolskie
Kalisz
ul. Staszica 47a , 62-800 Kalisz
62 766-77-47
255
Wielkopolskie
Konin (powiat ziemski)
ul. Hurtowa 1 , 62-510 Konin
63 243-03-09
256
Wielkopolskie
Konin (powiat grodzki)
ul. Staszica 17 , 62-500 Konin
63 240-11-55
257
Wielkopolskie
Kościan
ul. Kościelna 5a , 64-000 Kościan
65 511-98-32
258
Wielkopolskie
Krotoszyn
ul. Młyńska 2d/1 , 63-700 Krotoszyn
62 722-88-91
259
Wielkopolskie
Leszno (powiat ziemski)
Pl. Kościuszki 4 b , 64-100 Leszno (powiat grodzki)
65 529-68-40
260
Wielkopolskie
Leszno (powiat grodzki)
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 , 64-100 Leszno
65 529-82-23
261
Wielkopolskie
Międzychód
ul. 17 Stycznia 143 , 64-400 Międzychód
95 748-87-24
262
Wielkopolskie
Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 30 , 64-300 Nowy Tomyśl
61 442-67-72
263
Wielkopolskie
Oborniki
ul. 11 Listopada 2a , 64-600 Oborniki
61 297-31-27
264
Wielkopolskie
Ostrów Wlkp.
Al. Słowackiego 1c , 63-400 Ostrów Wlkp.
62 737-10-98
265
Wielkopolskie
Ostrzeszów
ul. Zamkowa 17 , 63-500 Ostrzeszów
62 732-07-55