Orzeczenie o niepełnosprawności bez tajemnic

utworzone przez | 7, 09, 2021 | Dofinansowanie PFRON, Porady dla osób niepełnosprawnych, Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności to dokument, który oficjalnie potwierdza status osoby niepełnosprawnej. Dzięki niemu osoba niepełnosprawna zyskuje prawo do ulg rehabilitacyjnych, podatkowych, świadczeń finansowych czy dodatkowych ulg i uprawnień pracowniczych, takich jak przykładowo dodatkowa przerwa, możliwość udziału w turnusie rehabilitacyjnym czy krótszy czas pracy.

Równoważnym potwierdzeniem istnienia niepełnosprawności jest również orzeczenie o niezdolności do pracy, wydawane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osobie posiadającej orzeczenie ZUS przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy.

To artykuł dla osoby zainteresowanej tym, jak otrzymać orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. Piszemy, co daje posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i jakie przywileje w pracy ma osoba niepełnosprawna.Orzeczenie o niepełnosprawności. Co warto wiedzieć?

Na samym początku istotną kwestią jest wyjaśnienie podstawowych informacji i pojęć:

 • dzieci do 16 roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności, natomiast w przypadku osób, które ukończyły już 16 rok życia orzekany jest jeden z trzech stopni niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny;
 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest, w myśl przepisów, orzecznictwem dla celów pozarentowych. Oznacza to, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie może być podstawą ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego (z tytułu niezdolności do pracy, czyli tzw. renty ZUS). Dokument ten powinien zawierać wskazania do szeroko pojętej rehabilitacji;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalnie równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS lub KRUS oraz dawnym orzeczeniem Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, czyli na cele rentowe. Oznacza to, że aby korzystać ze specjalnych świadczeń i przywilejów, osoby posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, KRUS lub dawnej KIZ nie muszą uzyskiwać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowo temat przysługujących uprawnień ze względu na posiadany status osoby niepełnosprawnej oraz procedurę krok po kroku, jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności omawiamy w poniższym artykule.

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i procedura przyznawania orzeczeń – jak to wygląda w praktyce?

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności należy do zadań Miejskiego, Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą być przyznane na czas określony lub na stałe. Wszystko zależy od decyzji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Co istotne, w momencie upływu terminu ważności dokumentu, osoba niepełnosprawna traci status osoby niepełnosprawnej, a tym samym traci również prawo do ulg, świadczeń finansowych czy dodatkowych uprawnień pracowniczych, jeśli jest zatrudniona. Wówczas ponownie powinna zgłosić wniosek do właściwego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub do organu rentowego w celu wydania dokumentu o niezdolności do pracy.

Warto wspomnieć, iż orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wydane na stałe przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia przed 01.01.1998 obowiązują obecnie w równym stopniu, co orzeczenia wydawane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pojawiają się jednak pewne różnice w zapisach, które wyjaśniamy poniżej:

 • III grupa inwalidzka to obecnie lekki stopień niepełnosprawności,
 • II grupa inwalidzka to umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • I grupa inwalidzka to znaczny stopień niepełnosprawności.

Kto może ubiegać o status osoby niepełnosprawnej?

Orzeczenie o wskazaniach do ulg wydawane jest dla osób powyżej 16. roku życia. O uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może starać się osoba, która:

 • ma więcej niż 16 lat,
 • ma naruszoną sprawność organizmu,
 • jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,
 • wymaga opieki lub pomocy od innych,
 • ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

Orzeczenie o niepełnosprawności a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – czym się różnią?

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzekają o:

 • niepełnosprawności,
 • stopniu niepełnosprawności,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień.

W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia orzeka się o stopniu niepełnosprawności, natomiast dzieci do 16 roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności jak również orzeczenia o wskazaniach do ulg należy do kompetencji tej samej instytucji, czyli zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W sytuacji ubiegania się o zaliczenie do statusu osoby niepełnosprawnej, jeżeli Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzna, że zostały spełnione wymagane kryteria przez wnioskodawcę, wyda taką decyzję i przyzna orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli natomiast uzna, że wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej, wyda orzeczenie o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Wówczas można złożyć odwołanie od tej decyzji do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jakie choroby kwalifikują do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności?

W kwalifikacji do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) brany jest pod uwagę zakres naruszenia organizmu ze względu na określone choroby. Do każdego schorzenia przypisany jest symbol przyczyny niepełnosprawności. Co istotne, orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol, ale nie więcej niż trzy.

Oto schorzenia oraz przypisane do nich symbole przyczyny niepełnosprawności:

 • 01-U – upośledzenia umysłowe w stopniu od umiarkowanego po głębokie,
 • 02-P – choroby psychiczne przykładowo schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, demencja,
 • 03-L – zaburzenia głosu,
 • 04-O – choroby narządu wzroku,
 • 05-R – upośledzenia narządu ruchu są to zaburzenia zarówno pourazowe, jak i wynikające ze schorzeń na przykład zapalenie stawów i kręgosłupa,
 • 06-E – padaczka,
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia do których można zaliczyć niewydolność oddechową, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze wywołujące powikłania narządowe, miażdżyca, niewydolność żył głębokich,
 • 08-T – choroby układu pokarmowego, takie jak przykładowo przewlekłe zapalenie trzustki,
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
 • 10-N – choroby neurologiczne są to m.in. uszkodzenia nerwów, udar przemijający, odwracalny i dokonany,
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Jakie konkretne choroby kwalifikują do orzeczenia o niepełnosprawności? Temat ten wyczerpująco wyjaśniliśmy w artykule: Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

Jak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności?

Aby konkretna osoba otrzymała status niepełnosprawnej musi wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. W tym celu należy zgłosić się do właściwej instytucji związanej z miejscem stałego pobytu wnioskodawcy, czyli do miejskiego lub powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności czy też do ośrodka pomocy społecznej, lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. Tam należy pobrać formularz wniosku i zaświadczenia lekarskiego. Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną, karty informacyjne leczenia szpitalnego i inne dokumenty, na podstawie których komisja będzie mogła wydać orzeczenie o zaliczeniu do grona osób niepełnosprawnych.

Warto przed złożeniem wniosku zorientować się w szczegółach obowiązujących przepisów w danym powiecie. Wniosek można pobrać w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności lub na ich stronie internetowej. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie orzeczenia może liczyć na pomoc pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Kto i kiedy składa wniosek o wydanie orzeczenia?

Dokumenty wraz z wnioskiem w powiatowym zespole składa:

 • osoba niepełnosprawna – jeśli ma więcej niż 18 lat,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest ubezwłasnowolniona,
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej – jeśli zgodzi się na to osoba niepełnosprawna, jej rodzic, opiekun prawny albo kurator.

Kiedy należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia?

 • w dowolnym momencie, jeśli osoba robi to po raz pierwszy,
 • najwcześniej 30 dni przed końcem ważności aktualnego orzeczenia.

Gdzie składać wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia, zaświadczenie lekarskie oraz dokumentację medyczną należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu stałego pobytu Osoby niepełnosprawnej lub:

 • pobytu czasowego – jeśli osoba niepełnosprawna jest:
 • poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu albo u rodziny),
 • osobą bezdomną,
 • w zakładzie karnym albo poprawczym,
 • w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia.

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – adresy

1
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Bolesławiec
Adres
ul. Armii Krajowej 12 , 59-700 Bolesławiec
Telefon
75 612 17 05
2
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Dzierżoniów
Adres
ul. Piastowska 1 , 58-200 Dzierżoniów
Telefon
74 832-32-30
3
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Głogów
Adres
ul. W. Sikorskiego 21 , 67-200 Głogów
Telefon
76 728-28-51
4
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Góra
Adres
ul. Armii Polskiej 8 , 56-200 Góra
Telefon
65 543-28-96
5
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Jelenia Góra
Adres
ul. Jana Pawła II 7 , 58-500 Jelenia Góra
Telefon
75 643-80-90
6
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Kamienna Góra
Adres
ul. H. Sienkiewicza 6A , 58-400 Kamienna Góra
Telefon
75 645-02-32
7
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Kłodzko
Adres
ul. T. Kościuszki 2 , 57-300 Kłodzko
Telefon
74 865-86-88
8
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Legnica (grodzki powiatowy)
Adres
ul. Zielona 13 , 59-220 Legnica
Telefon
76 723-33-00
9
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Legnica (grodzki ziemski)
Adres
Pl. Słowiański 1 , 59-220 Legnica
Telefon
76 724-35-16
10
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Lubań
Adres
ul. Zawidowska 4 B , 59-800 Lubań
Telefon
75 646-11-79
11
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Lubin
Adres
ul. Jana Kilińskiego 12b , 59-300 Lubin
Telefon
76 746-71-31
12
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Lwówek Śląski
Adres
ul. Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski
Telefon
75 782-20-44
13
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Milicz
Adres
ul. Trzebnicka 4b , 56-300 Milicz
Telefon
71 384-13-84
14
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Oleśnica
Adres
ul. J. Słowackiego 10 , 56-400 Oleśnica
Telefon
71 314-01-74
15
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Oława
Adres
ul. 3-go Maja 1 , 55-200 Oława
Telefon
71 303-29-71
16
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Polkowice
Adres
ul. Św. Sebastiana 1 , 59-100 Polkowice
Telefon
76 729 92 38
17
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Strzelin
Adres
ul. Wrocławska 46 , 57-100 Strzelin
Telefon
71 793-89-15
18
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Środa Śląska
Adres
ul. Kilińskiego 28 , 55-300 Środa Śląska
Telefon
71 317-25-29
19
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Świdnica
Adres
ul. Wałbrzyska 15 , 58-100 Świdnica
Telefon
74 851-50-10
20
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Trzebnica
Adres
ul. T. Kościuszki 10 , 55-100 Trzebnica
Telefon
71 387-05-96
21
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Adres
ul. Limanowskiego 9 , 58-300 Wałbrzych
Telefon
74 666-63-25
22
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wołów
Adres
ul. Inwalidów Wojennych 24 , 56-100 Wołów
Telefon
71 389-54-10
23
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Adres
ul. Strzegomska 6 , 53-611 Wrocław
Telefon
71 782-23-60
24
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Zgorzelec
Adres
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 , 59-900 Zgorzelec
Telefon
75 775-04-06
25
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Złotoryja
Adres
ul. Kolejowa 4 , 59-500 Złotoryja
Telefon
76 878-70-32
26
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Aleksandrów Kujawski
Adres
ul. Sikorskiego 2 , 87-700 Aleksandrów Kujawski
Telefon
54 282-23-46
27
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Brodnica
Adres
ul. Mickiewicza 1 , 87-300 Brodnica
Telefon
56 493-37-29
28
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Adres
ul. Toruńska 272 , 85-831 Bydgoszcz
Telefon
52 340-15-13
29
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Chełmno
Adres
ul. Słowackiego 3 , 86-200 Chełmno
Telefon
56 677-24-12
30
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Golub-Dobrzyń
Adres
ul. Dr J.G Koppa 1 , 87-400 Golub-Dobrzyń
Telefon
56 683-45-29
31
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Grudziądz
Adres
ul. Ratuszowa 1 , 86-300 Grudziądz
Telefon
56 451-03-20
32
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Inowrocław
Adres
ul. Mątewska 17 , 88-100 Inowrocław
Telefon
52 359-22-50
33
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Lipno
Adres
ul. Mickiewicza 58 , 87-600 Lipno
Telefon
54 288-66-37
34
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Mogilno
Adres
ul. Ogrodowa 10 , 88-300 Mogilno
Telefon
52 315-90-39
35
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Nakło Nad Notecią
Adres
ul. Dąbrowskiego 46 , 89-100 Nakło Nad Notecią
Telefon
52 385-12-30
36
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Radziejów
Adres
ul. Szpitalna 3 , 88-200 Radziejów
Telefon
54 285-56-50
37
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Rypin
Adres
ul. Warszawska 38 A , 87-500 Rypin
Telefon
54 280-36-41
38
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Świecie
Adres
ul. Wojska Polskiego 173 , 86-100 Świecie
Telefon
52 568-32-30
39
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Sępolno Krajewskie z siedzibą w Więcborku
Adres
ul. Powstańców Wielkopolskich 2 , 89-410 Sępólno Krajeńskie z siedzibą w Więcborku
Telefon
52 389-67-90
40
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Toruń
Adres
ul. Fałata 39 , 87-100 Toruń
Telefon
56 611-88-92
41
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Toruń
Adres
ul. Towarowa 4-6 , 87-100 Toruń
Telefon
56 662-87-62
42
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Tuchola
Adres
ul. Pocztowa 7 , 89-500 Tuchola
Telefon
52 559-20-41
43
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Wąbrzeźno
Adres
ul. Wolności 44 , 87-200 Wąbrzeźno
Telefon
56 688-24-51
44
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Włocławek (Miejski)
Adres
ul. Kaliska 7 , 87-800 Włocławek
Telefon
54 411-10-07
45
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
Włocławek (Powiatowy)
Adres
ul. Okrzei 74 B , 87-800 Włocławek
Telefon
54 232-43-20
46
Województwo
Łódzkie
Powiat
Bełchatów
Adres
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
Telefon
44 733-04-98
47
Województwo
Łódzkie
Powiat
Brzeziny
Adres
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5 , 95-060 Brzeziny
Telefon
46 874-02-81
48
Województwo
Łódzkie
Powiat
Kutno
Adres
ul. Krzywoustego 11 , 99-300 Kutno
Telefon
24 355-47-62
49
Województwo
Łódzkie
Powiat
Łask
Adres
ul. 9 Maja 33 , 98-100 Łask
Telefon
43 676-22-74
50
Województwo
Łódzkie
Powiat
Łęczyca
Adres
ul. Kaliska 13 , 99-100 Łęczyca
Telefon
24 388-36-02
51
Województwo
Łódzkie
Powiat
Łowicz
Adres
ul. Podrzędna 30 , 99-400 Łowicz
Telefon
46 830-03-16
52
Województwo
Łódzkie
Powiat
Łódź (Miejski)
Adres
ul. Lecznicza 6 , 93-318 Łódź
Telefon
42 256-51-77
53
Województwo
Łódzkie
Powiat
Łódź (Powiatowy)
Adres
ul. Piłsudskiego 133 d , 92-318 Łódź
Telefon
42 674-48-34
54
Województwo
Łódzkie
Powiat
Opoczno
Adres
ul. Kwiatowa 1A , 26-300 Opoczno
Telefon
44 736-15-09
55
Województwo
Łódzkie
Powiat
Pabianice
Adres
ul. Traugutta 6a , 95-200 Pabianice
Telefon
42 215-66-05
56
Województwo
Łódzkie
Powiat
Pajęczno
Adres
ul. 1 Maja 13/15 , 98-300 Pajęczno
Telefon
34 360-72-53
57
Województwo
Łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski (Miejski)
Adres
ul. Dmowskiego 47 , 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon
44 649-17-72
58
Województwo
Łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski (Powiatowy)
Adres
ul. Aleja 3 Maja 33 , 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon
44 732-31-80
59
Województwo
Łódzkie
Powiat
Poddębice
Adres
ul. Łęczycka 28 , 99-200 Poddębice
Telefon
43 678-40-40
60
Województwo
Łódzkie
Powiat
Radomsko
Adres
ul. Piastowska 21 , 97-500 Radomsko
Telefon
44 683-82-33
61
Województwo
Łódzkie
Powiat
Rawa Mazowiecka
Adres
ul. Kościuszki 5 , 96-200 Rawa Mazowiecka
Telefon
46 814-53-04
62
Województwo
Łódzkie
Powiat
Sieradz
Adres
Plac Wojewódzki 3 , 98-200 Sieradz
Telefon
43 822-03-69
63
Województwo
Łódzkie
Powiat
Skierniewice (Miejski)
Adres
ul. Senatorska 12 , 96-100 Skierniewice
Telefon
46 833-40-12
64
Województwo
Łódzkie
Powiat
Skierniewice (Powiatowy)
Adres
ul. Konstytucji 3-go Maja 6 , 96-100 Skierniewice
Telefon
46 834-59-46
65
Województwo
Łódzkie
Powiat
Tomaszów Mazowiecki
Adres
ul. Św. Antoniego 26 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
44 724-21-27
66
Województwo
Łódzkie
Powiat
Wieluń
Adres
ul. Śląska 23 , 98-300 Wieluń
Telefon
43 843-48-06
67
Województwo
Łódzkie
Powiat
Zduńska Wola
Adres
ul. Żeromskiego 3a , 98-220 Zduńska Wola
Telefon
43 824-89-99
68
Województwo
Lubelskie
Powiat
Biała Podlaska
Adres
ul. Stacyjna 6 , 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83 341 64 60
69
Województwo
Lubelskie
Powiat
Biłgoraj
Adres
ul. Bohaterów Monte Cassino 38 , 23-400 Biłgoraj
Telefon
84 686-07-70
70
Województwo
Lubelskie
Powiat
Chełm
Adres
ul. Obłońska 20 , 22-100 Chełm
Telefon
82 565-33-79
71
Województwo
Lubelskie
Powiat
Hrubieszów
Adres
ul. Cegielna 58/1 , 22-500 Hrubieszów
Telefon
84 697-12-49
72
Województwo
Lubelskie
Powiat
Janów Lubelski
Adres
ul. Zamojskiego 37 , 23-300 Janów Lubelski
Telefon
15 872-33-45
73
Województwo
Lubelskie
Powiat
Kraśnik
Adres
ul. Grunwaldzka 6 , 23-210 Kraśnik
Telefon
81 825-58-15
74
Województwo
Lubelskie
Powiat
Lubartów
Adres
ul. 3-go Maja 16 , 21-100 Lubartów
Telefon
81 854-68-23
75
Województwo
Lubelskie
Powiat
Lublin (Miejski)
Adres
ul. Tetmajera 21 , 20-362 Lublin
Telefon
81 466-34-60
76
Województwo
Lubelskie
Powiat
Lublin (Powiatowy)
Adres
ul. Magnoliowa 2 , 20-143 Lublin
Telefon
81 466-34-60
77
Województwo
Lubelskie
Powiat
Łęczna
Adres
ul. Krasnystawska 52 , 21-400 Łęczna
Telefon
81 752-34-18
78
Województwo
Lubelskie
Powiat
Łuków
Adres
ul. Broniewskiego 20/26 , 21-400 Łuków
Telefon
25 798-99-13
79
Województwo
Lubelskie
Powiat
Opole Lubelskie z siedzibą w Poniatowie
Adres
ul. 11 listopada 5 , 24-300 Poniatowa
Telefon
81 827-61-32
80
Województwo
Lubelskie
Powiat
Parczew
Adres
ul. Szpitalna 2A , 21-200 Parczew
Telefon
83 355-21-89
81
Województwo
Lubelskie
Powiat
Puławy
Adres
Al. Królewska 3 , 24-100 Puławy
Telefon
81 886-74-34
82
Województwo
Lubelskie
Powiat
Radzyń Podlaski
Adres
ul. Lubelska 5 , 21-300 Radzyń Podlaski
Telefon
83 352-72-66
83
Województwo
Lubelskie
Powiat
Świdnik
Adres
ul. Orzeszkowej 4 , 21-040 Świdnik
Telefon
81 751-54-32
84
Województwo
Lubelskie
Powiat
Tomaszów Lubelski
Adres
ul. Lwowska 68 , 22-600 Tomaszów Lubelski
Telefon
84 666-00-83
85
Województwo
Lubelskie
Powiat
Włodawa
Adres
ul. Piłsudskiego 66 , 22-200 Włodawa
Telefon
82 572-53-46
86
Województwo
Lubelskie
Powiat
Zamość
Adres
ul. Peowiaków 8 , 22-400 Zamość
Telefon
84 638-52-46
87
Województwo
Lubuskie
Powiat
Gorzów Wielkopolski (Powiatowy)
Adres
ul. Walczaka 42 blok 2 , 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon
95 733-92-64
88
Województwo
Lubuskie
Powiat
Gorzów Wielkopolski (Powiatowy nr 2)
Adres
ul. Walczaka 110 , 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon
95 736-06-80
89
Województwo
Lubuskie
Powiat
Nowa Sól
Adres
ul. Piłsudskiego 65 , 67-100 Nowa Sól
Telefon
68 458-67-30
90
Województwo
Lubuskie
Powiat
Świebodzin
Adres
ul. Żaków 3 , 66-200 Świebodzin
Telefon
68 475-53-49
91
Województwo
Lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Adres
ul. Dąbrowskiego 1 , 65-036 Zielona Góra
Telefon
68 458-05-30
92
Województwo
Lubuskie
Powiat
Żagań
Adres
ul. Szprotawska 28 , 68-100 Żagań
Telefon
68 377-36-03
93
Województwo
Małopolskie
Powiat
Bochnia
Adres
ul. Windakiewicza 9/5 , 32-700 Bochnia
Telefon
14 611-60-41
94
Województwo
Małopolskie
Powiat
Brzesko
Adres
ul. Wyszyńskiego 6 , 32-800 Brzesko
Telefon
14 686-41-15
95
Województwo
Małopolskie
Powiat
Chrzanów
Adres
ul. Topolowa 16 , 32-500 Chrzanów
Telefon
32 624-75-55
96
Województwo
Małopolskie
Powiat
Dąbrowa Tarnowska
Adres
ul. Szpitalna 1 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Telefon
14 642-31-54
97
Województwo
Małopolskie
Powiat
Gorlice
Adres
ul. Słoneczna 7 , 38-300 Gorlice
Telefon
18 352-42-60
98
Województwo
Małopolskie
Powiat
Kraków (Grodzki)
Adres
ul. Stachowicza 18 , 30-103 Kraków
Telefon
12 616-52-17
99
Województwo
Małopolskie
Powiat
Kraków (Miejski)
Adres
Al. Słowackiego 20 , 30-037 Kraków
Telefon
12 634-42-66
100
Województwo
Małopolskie
Powiat
Limanowa
Adres
ul. Józefa Marka 9 , 34-600 Limanowa
Telefon
18 333-78-24
101
Województwo
Małopolskie
Powiat
Miechów
Adres
ul. Sienkiewicza 18 , 32-200 Miechów
Telefon
41 383-49-46
102
Województwo
Małopolskie
Powiat
Myślenice
Adres
ul. Kazimierza Wielkiego 5 , 32-400 Myślenice
Telefon
12 372-76-68
103
Województwo
Małopolskie
Powiat
Nowy Sącz
Adres
ul. Żywiecka 13 , 33-300 Nowy Sącz
Telefon
18 441-83-63
104
Województwo
Małopolskie
Powiat
Nowy Targ
Adres
ul. Szpitalna 14 , 34-400 Nowy Targ
Telefon
18 266-60-23
105
Województwo
Małopolskie
Powiat
Olkusz
Adres
ul. Piłsudskiego 21 , 32-300 Olkusz
Telefon
32 647 88 20
106
Województwo
Małopolskie
Powiat
Oświęcim
Adres
ul. Bema 4 , 32-600 Oświęcim
Telefon
33 842-57-13
107
Województwo
Małopolskie
Powiat
Proszowice
Adres
ul. 3 Maja 72 , 32-100 Proszowice
Telefon
12 386-18-46
108
Województwo
Małopolskie
Powiat
Sucha Beskidzka
Adres
ul. Kościelna 5B , 34-200 Sucha Beskidzka
Telefon
33 874-40-31
109
Województwo
Małopolskie
Powiat
Tarnów (Miejski)
Adres
ul. Goldhammera 3 , 33-100 Tarnów
Telefon
14 626-99-47
110
Województwo
Małopolskie
Powiat
Tarnów (Powiatowy)
Adres
ul. Szujskiego 66 , 33-100 Tarnów
Telefon
14 621-30-40
111
Województwo
Małopolskie
Powiat
Wadowice
Adres
ul. Kochanowskiego 1 , 34-100 Wadowice
Telefon
33 873-21-11
112
Województwo
Małopolskie
Powiat
Wieliczka
Adres
ul. Daniłowicza 12 , 32-020 Wieliczka
Telefon
12 278-62-81
113
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Ciechanów
Adres
ul. Mikołaja Kopernika 7 (wejście od ul. Piotra Ściegiennego) , 06-400 Ciechanów
Telefon
23 673-40-64
114
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Garwolin
Adres
ul. Mazowiecka 26 , 08-400 Garwolin
Telefon
25 682-43-19
115
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Gostynin
Adres
ul. Ozdowskiego 1A , 09-500 Gostynin
Telefon
24 235-22-92
116
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Grodzisk Mazowiecki
Adres
ul. Daleka 11 A , 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon
22 724-15-70
117
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Legionowo
Adres
ul. Jagiellońska 71 , 05-120 Legionowo
Telefon
22 766-44-04
118
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Lipsko
Adres
Rynek 1 , 27-300 Lipsko
Telefon
48 378-30-46
119
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Maków Mazowiecki
Adres
ul. Mickiewicza 37 , 06-200 Maków Mazowiecki
Telefon
29 717-06-65
120
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Mińsk Mazowiecki
Adres
ul. Konstytucji 3 Maja 16 , 05-300 Mińsk Mazowiecki
Telefon
25 759-04-97
121
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Mława
Adres
ul. Reymonta 4 , 06-500 Mława
Telefon
23 654-53-70
122
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Nowy Dwór Mazowiecki
Adres
ul. Paderewskiego 1B , 00-510 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon
22 765-32-05
123
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Ostrołęka (powiat grodzki)
Adres
ul. Spokojna 16 , 07-409 Ostrołęcka
Telefon
29 764-52-72
124
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Ostrołęka (powiat ziemski)
Adres
ul. Szpitalna 2 , 07-410 Ostrołęka
Telefon
29 764-32-41
125
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Ostrów Mazowiecka
Adres
ul. Widnichowska 20 , 07-300 Ostrów Mazowiecka
Telefon
29 645-53-97
126
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Otwock
Adres
ul. Komunardów 10 , 05-400 Otwock
Telefon
22 788-40-44
127
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Piaseczno
Adres
ul. Chyliczkowska 14 , 05-500 Piaseczno
Telefon
22 756-62-07
128
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Płock
Adres
ul. St. Zgliczyńskiego 4 , 09-400 Płock
Telefon
24 364-02-58
129
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Płońsk
Adres
ul. Związku Walki Młodych 10 , 09-100 Płońsk
Telefon
23 662-80-09
130
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Przasnysz
Adres
ul. Sadowa 9 , 06-300 Przasnysz
Telefon
29 753-44-00
131
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Pułtusk
Adres
ul. 3 Maja 2 , 06-100 Pułtusk
Telefon
23 692-54-83
132
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Radom (Miejski)
Adres
ul. Wyścigowa 16 , 26-600 Radom
Telefon
48 360-94-75
133
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Radom (Powiatowy)
Adres
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 , 26-600 Radom
Telefon
48 365-58-06
134
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Siedlce
Adres
ul. Prusa 18 , 08-110 Siedlce
Telefon
25 794 31 97
135
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Sierpc
Adres
ul. Świętokrzyska 2 A , 09-207 Sierpc
Telefon
24 275-76-60
136
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa (Miejski)
Adres
ul. Gen. Andersa 5 , 00-147 Warszawa
Telefon
22 509-71-47
137
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Węgrów
Adres
ul. Piłsudskiego 23 , 07-100 Węgrów
Telefon
25 792-42-10
138
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Wołomin
Adres
ul. Prądzyńskiego 1 , 05-200 Wołomin
Telefon
22 787-43-01
139
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Wyszków
Adres
ul. Aleja Róż 2 , 07-200 Wyszków
Telefon
29 742-07-50
140
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Żuromin
Adres
ul. Moniuszki 40 , 09-300 Żuromin
Telefon
23 657-22-01
141
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Żyrardów
Adres
ul. Moniuszki 40 , 96-300 Żyrardów
Telefon
46 854-20-82
142
Województwo
Opolskie
Powiat
Brzeg
Adres
ul. Wyszyńskiego 23 , 49-300 Brzeg
Telefon
77 424-21-41
143
Województwo
Opolskie
Powiat
Głubczyce
Adres
ul. Sobieskiego 5 , 48-100 Głubczyce
Telefon
77 485-87-73
144
Województwo
Opolskie
Powiat
Kędzierzyn-Koźle
Adres
ul. Skarbowa 4 , 42-700 Kędzierzyn-Koźle
Telefon
77 481-02-82
145
Województwo
Opolskie
Powiat
Kluczbork
Adres
ul. Jagiellońska 1 , 46-200 Kluczbork
Telefon
77 447-17-09
146
Województwo
Opolskie
Powiat
Krapkowice
Adres
ul. Kilińskiego 1 , 47-303 Krapkowice
Telefon
77 407-43-37
147
Województwo
Opolskie
Powiat
Namysłów
Adres
Plac Wolności 12a , 46-100 Namysłów
Telefon
77 410-36-95
148
Województwo
Opolskie
Powiat
Nysa
Adres
ul. Piastowska 33 A , 48-300 Nysa
Telefon
77 448-25-72
149
Województwo
Opolskie
Powiat
Olesno
Adres
ul. Konopnickiej 8 , 46-300 Olesno
Telefon
34 359-83-88
150
Województwo
Opolskie
Powiat
Opole
Adres
ul. Książąt Opolskich 27 , 45-006 Opole
Telefon
77 541-50-13
151
Województwo
Opolskie
Powiat
Opole (Miejski)
Adres
ul. Budowlanych 4 , 45-005 Opole
Telefon
77 442-85-15
152
Województwo
Opolskie
Powiat
Prudnik
Adres
ul. Kościuszki 55a , 48-200 Prudnik
Telefon
77 436-91-25
153
Województwo
Opolskie
Powiat
Strzelce Opolskie
Adres
ul. Chrobrego 5 , 47-100 Strzelce Opolskie
Telefon
77 461-33-81
154
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Brzozów
Adres
ul. 3-go Maja 43 , 36-200 Brzozów
Telefon
13 434-47-56
155
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Dębica
Adres
ul. Strumskiego 1 , 39-200 Dębica
Telefon
14 680-31-32
156
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Jarosław
Adres
ul. Jana Pawła II 17 , 37-500 Jarosław
Telefon
16 624-62-76
157
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Jasło
Adres
Rynek 18 , 38-200 Jasło
Telefon
13 446-58-05
158
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Kolbuszowa
Adres
ul. 11-go Listopada 10 , 36-100 Kolbuszowa
Telefon
17 744-57-19
159
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Krosno
Adres
ul. Legionów 8 , 38-400 Krosno
Telefon
13 436-85-81
160
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Leżajsk
Adres
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 , 37-300 Leżajsk
Telefon
17 240-25-25
161
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Łańcut
Adres
ul. Piłsudskiego 70/5 , 37-100 Łańcut
Telefon
17 225-69-48
162
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Mielec
Adres
ul. Szopena 16 , 39-300 Mielec
Telefon
17 780-04-76
163
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Nisko
Adres
ul. Plac Wolności 2 , 37-400 Nisko
Telefon
15 841-63-68
164
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Przemyśl
Adres
ul. Rogozińskiego 30 , 37-700 Przemyśl
Telefon
16 670-40-33
165
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Przeworsk
Adres
ul. Lwowska 16 , 37-200 Przeworsk
Telefon
16 649-09-10
166
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Ropczyce
Adres
ul. M. Konopnickiej 3 , 39-100 Ropczyce
Telefon
17 222-75-76
167
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Adres
ul. Batorego 9 , 35-005 Rzeszów
Telefon
17 859-48-23
168
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Adres
ul. Grunwaldzka 15 , 35-959 Rzeszów
Telefon
17 867-14-20
169
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Sanok
Adres
ul. Jagiellońska 20 , 38-500 Sanok
Telefon
13 464-23-35
170
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Stalowa Wola
Adres
ul. Podleśna 15 , 37-450 Stalowa Wola
Telefon
15 643-37-03
171
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Strzyżów
Adres
ul. Parkowa 4 , 38-100 Strzyżów
Telefon
17 276-50-34
172
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Tarnobrzeg
Adres
ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg
Telefon
15 822-56-96
173
Województwo
Podlaskie
Powiat
Białystok
Adres
ul. Waryńskiego 32 A , 15-461 Białystok
Telefon
85 664-74-35
174
Województwo
Podlaskie
Powiat
Bielsk Podlaski
Adres
ul. 3 Maja 17 , 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon
85 833-26-77
175
Województwo
Podlaskie
Powiat
Grajewo
Adres
ul. Mickiewicza 3 , 19-200 Grajewo
Telefon
86 273-87-09
176
Województwo
Podlaskie
Powiat
Hajnówka
Adres
ul. Piłsudskiego 10 a , 17-200 Hajnówka
Telefon
85 682-36-42
177
Województwo
Podlaskie
Powiat
Kolno
Adres
ul. 11 Listopada 1 , 18-500 Kolno
Telefon
86 278-47-03
178
Województwo
Podlaskie
Powiat
Łomża
Adres
ul. Dworna 23 B , 18-400 Łomża
Telefon
86 216-64-56
179
Województwo
Podlaskie
Powiat
Siemiatycze
Adres
ul. Legionów Piłsudskiego 3 , 17-300 Siemiatycze
Telefon
85 655-27-11
180
Województwo
Podlaskie
Powiat
Sokółka
Adres
ul. Marszałkowska Piłsudskiego 8 , 16-100 Sokółka
Telefon
85 711-08-63
181
Województwo
Podlaskie
Powiat
Suwałki
Adres
ul. Mickiewicza 3 , 16-400 Suwałki
Telefon
87 563-21-80
182
Województwo
Podlaskie
Powiat
Wysokie Mazowieckie
Adres
ul. Ludowa 15 A , 18-200 Wysokie Mazowieckie
Telefon
86 726-24-17
183
Województwo
Pomorskie
Powiat
Chojnice
Adres
ul. Piłsudskiego 30 , 89-620 Chojnice
Telefon
52 33 44 488
184
Województwo
Pomorskie
Powiat
Człuchów
Adres
ul. Wojska Polskiego 5 , 77-300 Człuchów
Telefon
59 834-51-47
185
Województwo
Pomorskie
Powiat
Gdańsk
Adres
ul. Dyrekcyjna 5 , 80-852 Gdańsk
Telefon
58 320-22-96
186
Województwo
Pomorskie
Powiat
Gdynia
Adres
ul. Grabowo 2 , 81-265 Gdynia
Telefon
58 782-01-28
187
Województwo
Pomorskie
Powiat
Kartuzy
Adres
ul. Mściwoja II 20 , 83-300 Kartuzy
Telefon
58 685-33-20
188
Województwo
Pomorskie
Powiat
Kościerzyna
Adres
ul. Krasickiego 4 , 83-400 Kościerzyna
Telefon
58 686-50-05
189
Województwo
Pomorskie
Powiat
Lębork
Adres
ul. Czołgistów 5 , 84-300 Lębork
Telefon
59 862-81-06
190
Województwo
Pomorskie
Powiat
Pruszcz Gdański
Adres
ul. Wojska Polskiego 16 , 83-000 Pruszcz Gdański
Telefon
58 773-20-85
191
Województwo
Pomorskie
Powiat
Puck
Adres
ul. Mestwina 32 , 84-100 Puck
Telefon
58 352-32-30
192
Województwo
Pomorskie
Powiat
Słupsk
Adres
ul. Jaracza 5 , 76-200 Słupsk
Telefon
59 842-69-63
193
Województwo
Pomorskie
Powiat
Starogard Gdański
Adres
ul. J. Balewskiego 1 , 83-200 Starogard Gdański
Telefon
58 561-29-40
194
Województwo
Pomorskie
Powiat
Tczew
Adres
ul. Wojska Polskiego 6 , 83-110 Tczew
Telefon
58 532-07-84
195
Województwo
Pomorskie
Powiat
Wejherowo
Adres
ul. Sobieskiego 279 A , 84-200 Wejherowo
Telefon
58 672-40-63
196
Województwo
Pomorskie
Powiat
Malbork
Adres
ul. Armii Krajowej 70 , 82-200 Malbork
Telefon
55 272-37-93
197
Województwo
Śląskie
Powiat
Będzin
Adres
ul. Krasickiego 17 , 42-500 Będzin
Telefon
32 368-08-04
198
Województwo
Śląskie
Powiat
Bielsko-Bała (Miejski)
Adres
ul. Lipnicka 36 , 43-300 Bielsko-Bała
Telefon
33 815-19-16
199
Województwo
Śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Adres
ul. Piastowska 40 , 43-300 Bielsko-Biała
Telefon
33 813-62-55
200
Województwo
Śląskie
Powiat
Bytom
Adres
ul. Strzelców Bytomskich 16 , 41-902 Bytom
Telefon
32 282-18-67
201
Województwo
Śląskie
Powiat
Cieszyn
Adres
ul. Bobrecka 29 , 43-400 Cieszyn
Telefon
33 477-71-44
202
Województwo
Śląskie
Powiat
Chorzów
Adres
ul. Kruszcowa 22 , 41-500 Chorzów
Telefon
32 771-63-32
203
Województwo
Śląskie
Powiat
Częstochowa
Adres
Al. Niepodległości 20/22 , 42-200 Częstochowa
Telefon
34 366-04-64
204
Województwo
Śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Adres
ul. 3-go Maja 22 , 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon
32 261-72-12
205
Województwo
Śląskie
Powiat
Gliwice
Adres
ul. Bojkowska 20 , 44-100 Gliwice
Telefon
32 230-26-90
206
Województwo
Śląskie
Powiat
Jaworzno
Adres
ul. Łukasiewicza 7 , 43-603 Jaworzno
Telefon
32 615-51-51
207
Województwo
Śląskie
Powiat
Katowice
Adres
ul. Gliwicka 102 , 40-855 Katowice
Telefon
32 250-87-00
208
Województwo
Śląskie
Powiat
Mysłowice
Adres
ul. Brzezińska 21 , 41-400 Mysłowice
Telefon
32 223-85-85
209
Województwo
Śląskie
Powiat
Racibórz
Adres
ul. Gamowska 3 , 47-400 Racibórz
Telefon
32 415 21 01
210
Województwo
Śląskie
Powiat
Myszków
Adres
ul. Partyzantów 21 , 42-300 Myszków
Telefon
34 313-20-29
211
Województwo
Śląskie
Powiat
Ruda Śląska
Adres
ul. Markowej 20a , 41-709 Ruda Śląska
Telefon
32 344-03-08
212
Województwo
Śląskie
Powiat
Rybnik
Adres
ul. Chrobrego 39 , 44-200 Rybnik
Telefon
32 423-72-02
213
Województwo
Śląskie
Powiat
Siemianowice Śląskie
Adres
ul. Szkolna 17 , 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon
32 220-26-64
214
Województwo
Śląskie
Powiat
Sosnowiec
Adres
ul. Mościckiego 14 , 41-200 Sosnowiec
Telefon
32 296-06-15
215
Województwo
Śląskie
Powiat
Świętochłowice
Adres
ul. Wallisa 4 , 41-600 Świętochłowice
Telefon
32 770-99-30
216
Województwo
Śląskie
Powiat
Tarnowskie Góry
Adres
ul. Opolska 21 G , 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon
32 381-81-02
217
Województwo
Śląskie
Powiat
Tychy
Adres
ul. Budowlanych 59 , 43-100 Tychy
Telefon
32 227-95-81
218
Województwo
Śląskie
Powiat
Wodzisław Śląski
Adres
ul. Pszowska 92a , 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon
32 412 09 66
219
Województwo
Śląskie
Powiat
Zabrze
Adres
ul. 3 Maja 16 , 41-800 Zabrze
Telefon
32 277 78 45
220
Województwo
Śląskie
Powiat
Zawiercie
Adres
ul. Daszyńskiego 4 , 42-400 Zawiercie
Telefon
32 671-07-48
221
Województwo
Śląskie
Powiat
Żywiec
Adres
ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 , 34-300 Żywiec
Telefon
33 861-70-49
222
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Busko-Zdrój
Adres
ul. 1-go maja 9 , 28-100 Busko-Zdrój
Telefon
41 370-82-82
223
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Jędrzejów
Adres
ul. Okrzei 49B , 28-300 Jędrzejów
Telefon
41 386-36-00
224
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Kielce (Miejski)
Adres
ul. Zamenhoffa 4 , 25-555 Kielce
Telefon
41 362-46-67
225
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Kielce
Adres
ul. Wrzosowa 44 , 25-211 Kielce
Telefon
41 342-17-86
226
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Końskie
Adres
ul. Gimnazjalna 41 , 26-200 Końskie
Telefon
41 372-87-47
227
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Opatów
Adres
ul. Sienkiewicza 17 , 27-500 Opatów
Telefon
15 868-42-09
228
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Ostrowiec Świętokrzyski
Adres
ul. Świętokrzyska 22 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon
41 24-99-415
229
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Pińczów
Adres
ul. Zacisze 5 , 28-400 Pińczów
Telefon
41 357-60-01
230
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Sandomierz
Adres
ul. Czyżewskiego 1 , 27-600 Sandomierz
Telefon
15 833-23-77
231
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Skarżysko-Kamienna
Adres
ul. Plac Floriański 1 , 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon
41 395-30-70
232
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Starachowice
Adres
ul. Radomska 70 , 27-200 Starachowice
Telefon
41 275-42-32
233
Województwo
Świętkorzyskie
Powiat
Włoszczowa
Adres
ul. Wiśniowa 10 , 29-100 Włoszczowa
Telefon
41 394-49-79
234
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Bartoszyce
Adres
ul. Limanowskiego 11 , 11-200 Bartoszyce
Telefon
89 762-97-54
235
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Braniewo
Adres
Pl. Piłsudskiego 2 , 14-500 Braniewo
Telefon
55 644-29-55
236
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Działdowo
Adres
ul. Wł. Jagiełły 46 , 13-200 Działdowo
Telefon
23 697-22-63
237
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Elbląg (powiat grodzki)
Adres
ul. Winna 9 , 82-300 Elbląg
Telefon
55 235-97-88
238
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Elbląg (powiat ziemski)
Adres
ul. Komeńskiego 40 , 82-300 Elbląg
Telefon
55 232-73-18
239
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Ełk
Adres
ul. Kilińskiego 36 , 19-300 Ełk
Telefon
87 621-64-85
240
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Giżycko
Adres
ul. Smętka 5 , 11-500 Giżycko
Telefon
87 428-38-79
241
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Kętrzyn
Adres
ul. Daszyńskiego 30 , 11-400 Kętrzyn
Telefon
89 751-14-12
242
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Mrągowo
Adres
ul. Warszawska 53 , 11-700 Mrągowo
Telefon
89 743-33-60
243
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Nowe Miasto Lubawskie
Adres
ul. Grunwaldzka 3 , 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Telefon
56 474-31-96
244
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Olsztyn
Adres
ul. Prosta 23A , 10-029 Olsztyn
Telefon
89 535-25-59
245
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Olsztyn
Adres
Plac Bema 5 , 10-516 Olsztyn
Telefon
89 523-28-04
246
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Ostróda
Adres
ul. Kościuszki 2 , 14-100 Ostróda
Telefon
89 642-73-88
247
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Szczytno
Adres
ul. Wielbarska 4 , 12-100 Szczytno
Telefon
89 623-11-69
248
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat
Iława
Adres
ul. Andersa 12 , 14-200 Iława
Telefon
89 649-04-55
249
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Chodzież
Adres
ul. Wiosny Ludów , 64-800 Chodzież
Telefon
67 281-16-82
250
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Gniezno
Adres
ul. Jana Pawła II 9/10 , 62-200 Gniezno
Telefon
61 424-66-10
251
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Gostyń
Adres
ul. Wrocławska 8 , 63-800 Gostyń
Telefon
65 572-01-91
252
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Grodzisk Wlkp.
Adres
ul. Mossego 14 , 62-065 Grodzisk Wlkp.
Telefon
61 444-67-66
253
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Jarocin
Adres
ul. Dworcowa 2 , 63-200 Jarocin
Telefon
62 505-45-82
254
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Kalisz
Adres
ul. Staszica 47a , 62-800 Kalisz
Telefon
62 766-77-47
255
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Konin (powiat ziemski)
Adres
ul. Hurtowa 1 , 62-510 Konin
Telefon
63 243-03-09
256
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Konin (powiat grodzki)
Adres
ul. Staszica 17 , 62-500 Konin
Telefon
63 240-11-55
257
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Kościan
Adres
ul. Kościelna 5a , 64-000 Kościan
Telefon
65 511-98-32
258
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Krotoszyn
Adres
ul. Młyńska 2d/1 , 63-700 Krotoszyn
Telefon
62 722-88-91
259
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Leszno (powiat ziemski)
Adres
Pl. Kościuszki 4 b , 64-100 Leszno (powiat grodzki)
Telefon
65 529-68-40
260
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Leszno (powiat grodzki)
Adres
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 , 64-100 Leszno
Telefon
65 529-82-23
261
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Międzychód
Adres
ul. 17 Stycznia 143 , 64-400 Międzychód
Telefon
95 748-87-24
262
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Nowy Tomyśl
Adres
ul. Poznańska 30 , 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon
61 442-67-72
263
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Oborniki
Adres
ul. 11 Listopada 2a , 64-600 Oborniki
Telefon
61 297-31-27
264
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Ostrów Wlkp.
Adres
Al. Słowackiego 1c , 63-400 Ostrów Wlkp.
Telefon
62 737-10-98
265
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Ostrzeszów
Adres
ul. Zamkowa 17 , 63-500 Ostrzeszów
Telefon
62 732-07-55
266
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Piła
Adres
Al. Niepodległości 37 , 64-920 Piła
Telefon
67 213-15-78
267
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Pleszew
Adres
ul. K. Wielkiego 7a , 63-300 Pleszew
Telefon
62 742-01-61
268
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Poznań
Adres
ul. Kasprzaka 16 , 60-237 Poznań
Telefon
61 865-39-65
269
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Poznań
Adres
ul. Słowackiego 8 , 60-823 Poznań
Telefon
61 841-07-04
270
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Rawicz
Adres
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 , 63-900 Rawicz
Telefon
65 545-35-05
271
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Szamotuły
Adres
ul. Wojska Polskiego 1 , 64-500 Szamotuły
Telefon
61 292-03-20
272
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Śrem
Adres
ul. Dutkiewicza 5 , 63-100 Śrem
Telefon
61 28-28-501
273
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Środa Wlkp.
Adres
ul. Szkolna 2 , 63-000 Środa Wlkp.
Telefon
61 287-06-40
274
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Wągrowiec
Adres
ul. Kcyńska 48 , 62-100 Wągrowiec
Telefon
67 262-22-80
275
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Wolsztyn
Adres
ul. 5 Stycznia 5 , 64-200 Wolsztyn
Telefon
68 384-56-13
276
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Września
Adres
ul. Wojska Polskiego 1 , 62-300 Września
Telefon
61 640-45-57
277
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Złotów
Adres
Aleja Piastów 32 , 77-400 Złotów
Telefon
67 263-40-00
278
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Białogard
Adres
ul. Plac Wolności 1 , 78-200 Białogard
Telefon
94 312-88-88
279
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Choszczno
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 27a , 73-200 Choszczno
Telefon
95 765-78-40
280
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Drawsko Pomorskie
Adres
ul. Chrobrego 4 , 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon
94 765-07-840
281
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Goleniów
Adres
ul. Niepodległości 1 , 72-100 Goleniów
Telefon
91 418-36-08
282
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Gryfice
Adres
ul. Koszarowa 1 , 72-300 Gryfice
Telefon
91 85-25-904
283
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Gryfino
Adres
ul. Łużycka 91 , 74-100 Gryfino
Telefon
91 416-20-17
284
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Kołobrzeg
Adres
ul. Kamienna 3 , 78-100 Kołobrzeg
Telefon
94 354-80-66
285
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin (Miejski)
Adres
Aleja Monte Cassino 13 , 75-414 Koszalin
Telefon
94 348 39 53
286
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Myślibórz
Adres
ul. Północna 15 , 74-300 Myślibórz
Telefon
95 747-90-69
287
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Police
Adres
ul. Tanowska 8 , 72-010 Police
Telefon
91 424-07-00
288
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Pyrzyce
Adres
ul. Lipiańska 4 , 74-200 Pyrzyce
Telefon
91 570-07-57
289
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Sławno
Adres
ul. Sempołowskiej 2 a , 76-100 Sławno
Telefon
59 810-64-17
290
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Adres
ul. Starzyńskiego 2 , 70-506 Szczecin
Telefon
91 488-53-79
291
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Szczecinek
Adres
ul. Wiatraczna 1 , 78-400 Szczecinek
Telefon
94 71-37-100
292
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Świdwin
Adres
ul. Drawska 38 , 78-320 Świdwin
Telefon
94 365-70-37
293
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Wałcz
Adres
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 , 78-600 Wałcz
Telefon
67 250 84 71
294
Województwo
Zachodniopomorskie
Powiat
Stargard Szczeciński
Adres
ul. Skarbowa 1 , 73-110 Stargard Szczeciński
Telefon
91 48-04-903

Procedura wydania orzeczenia o niepełnosprawności

Po wypełnieniu wniosku należy skompletować dokumentację medyczną. Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnia lekarz, u którego leczy się osoba niepełnosprawna. Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności. Co istotne, zaświadczenie lekarskie jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia. W ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów zostanie wyznaczony termin posiedzenia składu orzekającego, który zbada osobę niepełnosprawną. Wówczas ustali zakres jej ograniczeń oraz oceni stopień niepełnosprawności.

Obecność podczas posiedzenia jest obowiązkowa. W przeciwnym razie oraz w przypadku braku usprawiedliwienia sprawa nie zostanie rozpatrzona. Może jednak zdarzyć się tak, że osoba niepełnosprawna nie może się pojawić w danym dniu np. przez nagłą chorobę lub pogorszenie stanu zdrowia. Wtedy może wyjaśnić swoją nieobecność do 14 dni od dnia, kiedy miało odbyć się posiedzenie i zespół orzekający wyznaczy jego kolejny termin.

W sytuacji, gdy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej nie pozwala stawić się na posiedzeniu przez dłuższy czas, może poprosić swojego lekarza o zaświadczenie, które to potwierdzi i w takim przypadku orzeczenie może zostać przyznane w sposób zaoczny.

Decyzja o ustaleniu stopnia niepełnosprawności i dokument orzeczenia jest wysyłany listownie na adres domowy lub można odebrać go osobiście w powiatowym zespole ds. orzekania. Osoba niepełnosprawna otrzyma go w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odbyło się posiedzenie.

Zespoły do spraw orzekania – czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do odwołania się od wydanej decyzji, jeśli się z nią nie zgadza. Odwołanie kierowane jest do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Ma on na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia. W tym celu należy złożyć odwołanie w powiatowym zespole ds. orzekania, natomiast zaadresowane do wojewódzkiego zespołu. Jeśli osoba niepełnosprawna nie zgadza się z decyzją wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ma możliwość kolejnego odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym celu należy złożyć odwołanie w wojewódzkim zespole ds. orzekania zaadresowane do sądu w ciągu miesiąca od otrzymania orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

W momencie, gdy orzeczenie stanie się prawomocne, osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Posługiwanie się nią w bezpośredni sposób ułatwia korzystanie z przysługujących ulg i uprawnień, np. tańszych przejazdów kolejowych.

Co to znaczy, że orzeczenie o niepełnosprawności jest prawomocne?

Orzeczenie prawomocne to orzeczenie:

 • od którego nikt nie wniósł odwołania,
 • co do którego zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania,
 • wydane na podstawie wyroku sądu, który nie został zaskarżony.

W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia, które uwzględniać będzie aktualny stan zdrowia.

Co zawiera orzeczenie o niepełnosprawności?

Dokument orzeczenia o niepełnosprawności, czyli wydawanego dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia zawiera:

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie,
 • datę wydania orzeczenia,
 • datę złożenia wniosku,
 • podstawę prawną wydania orzeczenia,
 • imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
 • numer PESEL,
 • numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka,
 • ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności,
 • symbol przyczyny niepełnosprawności,
 • datę lub okres powstania niepełnosprawności,
 • okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność,
 • wskazania określone przez skład orzekający,
 • uzasadnienie,
 • pouczenie o przysługującym odwołaniu,
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Dokument orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czyli wydawane dla osób, które ukończyły 16 rok życia zawiera:

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie,
 • datę wydania orzeczenia,
 • datę złożenia wniosku,
 • podstawę prawną wydania orzeczenia,
 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu,
 • numer PESEL,
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności,
 • symbol przyczyny niepełnosprawności,
 • okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności,
 • datę lub okres powstania niepełnosprawności,
 • datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności,
 • wskazania określone przez skład orzekający,
 • uzasadnienie,
 • pouczenie o przysługującym odwołaniu,
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Stopnie niepełnosprawności na orzeczeniu

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikającego z naruszenia sprawności organizmu.

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje w odniesieniu do osób, które ukończyły 16 rok życia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i określa jeden z trzech stopni niepełnosprawności:

 • lekki stopień niepełnosprawności – do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Standardy w zakresie kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności określają kryteria naruszonej sprawności organizmu powodujące:
 1. istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, co oznacza naruszoną sprawność organizmu powodującą ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
 2. ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, co oznacza trudności doświadczane przez osobę zainteresowaną w relacjach z otoczeniem i środowiskiem według przyjętych norm społecznych, jako skutek naruszonej sprawności organizmu;
 3. możliwość kompensacji ograniczeń oznacza wyrównywanie dysfunkcji organizmu spowodowanej utratą lub chorobą narządu odpowiednio przez przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności – do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące:
 1. czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza konieczność udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 3, w okresach wynikających ze stanu zdrowia;
 2. częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza wystąpienie co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w pkt 3.
 • znaczny stopień niepełnosprawności – do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Standardy w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:
 1. niezdolność do pracy – co oznacza całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu;
 2. konieczność sprawowania opieki – co oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem;
 3. konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych – co oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.
 4. Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy w zakresie, o którym mowa w pkt 2 i 3.

Orzeczenie o zaliczeniu do grona osób niepełnosprawnych – co jeszcze decyduje o jego przyznaniu?

Co istotne, ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności. Orzecznictwo przy określeniu stopnia niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. W związku z tym wystąpienie naruszenia sprawności organizmu nie musi oznaczać niepełnosprawności, natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.

Kiedy orzeczenie może być przyznane na stałe?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyznawane jest na czas określony (jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia) lub na stałe (jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy);

W przypadku zdecydowanego pogorszenia się stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca dokumenty wydany przez miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub organ wyższej instancji może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniające aktualny stan zdrowia. Może się wydarzyć tak, że osoba która wcześniej miała przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności, po kolejnej komisji i ponownym rozpatrzeniu sprawy przez powiatowy zespół ds. orzekania i uwzględnieniu pogorszenia się stanu zdrowia może zostać zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenia o niepełnosprawności to nie wszystko, co leży w kompetencjach zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i po uprawomocnieniu decyzji można zwrócić się do zespołu do spraw orzekania o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymacja ta jest rodzajem dowodu tożsamości (ze zdjęciem) i ułatwia uzyskanie różnych ulg i uprawnień. Dzięki niej wszelkie formalności związane z dostępem do uprawnień dla osób niepełnosprawnych są uproszczone lub wręcz możliwe do realizacji, przykładowo korzystając z ulgowych przejazdów należy podczas kontroli okazać dokumenty potwierdzające, że dana osoba posiada status niepełnosprawnej.

Wydawanie legitymacji jest również zadaniem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Legitymacja wydana przez zespół do spraw orzekania zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej,
 • numer PESEL,
 • termin ważności orzeczenia,
 • symbol przyczyny i stopień niepełnosprawności.

Zarówno symbol przyczyny, jak i stopień są wpisywane do legitymacji pod postacią QR kodu, co gwarantuje pełną ochronę tych danych jako szczególnie wrażliwych. Jest to rozwiązanie nowe, do dnia 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu. Z dniem 1 września 2017 r. zmianie uległ wzór blankietu legitymacji. Od tego dnia nie jest zatem możliwe wystawienie legitymacji na wzorze obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2017 co oznacza, że realizacja wszystkich wniosków złożonych do dnia 31 sierpnia powinna zostać do tego dnia zakończona. Co istotne legitymacje wystawione przed dniem 1 września br. zachowują ważność na czas w nich określony. Zatem korzystanie z ulg i uprawnień jest terminowe. Jeśli natomiast osoba niepełnosprawna wystąpi z wnioskiem o wydanie legitymacji wg nowego wzoru nie jest traktowane to jako duplikat i jest to bezpłatne. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł. Wówczas ponownie można korzystać z przysługujących ulg i uprawnień.

Co daje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Podsumowanie

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest prawnym potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej. To ten dokument upoważnia do korzystania z przysługujących ulg i uprawnień osobom niepełnosprawnym. Orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez organy rentowe dają też możliwość pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności daje prawo do:

 • świadczeń rodzinnych,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • możliwość uczestnictwa w projektach i działaniach dedykowanych dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i aktywności zawodowej,
 • w zakresie zatrudnienia korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych (dotyczy znacznego i umiarkowanego stopnia): dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy,
 • możliwość pozyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przez jego pracodawcę, oraz zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy oraz zwrot kosztów szkolenia pracownika i zwrot kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego, a także zwolnienie z wpłat na PFRON,
 • refundacja składek ZUS w przypadku prowadzenia działalności przez osobę niepełnosprawną,
 • ulgi w podatkach,
 • ulgi w komunikacji miejskiej (każde miasto posiada swój regulamin),
 • ulgi w przejazdach w PKP i PKS,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych na lotnisku i w samolocie,
 • zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych,
 • ulgi na telefony komórkowe oferowane przez operatorów sieci komórkowych,
 • ulgi pocztowe – udogodnienia związane z usługami pocztowymi,
 • ulgi w biletach w muzeach, na basenach, ZOO lub innych obiektów,
 • dofinansowanie do sprzętu komputerowego lub innego sprzętu rehabilitacyjnego z PFRON,
 • uprawnienia w m.in. przechodniach, aptekach,
 • możliwość pozyskania karty parkingowej.

zdjęcie 5 na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 1366x250
Zdjęcie wózka inwalidzkiego

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności pozwala na korzystanie z przysługujących ulg i uprawnień osobom z niepełnosprawnościami. Orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez organy rentowe umożliwia otrzymanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności trzeba się zgłosić się do miejskiego lub powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Następnie trzeba wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek oraz stanąć przed komisją, która decyduje o przyznaniu orzeczenia.

Czy grupa inwalidzka to to samo co orzeczenie o niepełnosprawności

System orzecznictwa w Polsce uległ zmianie. Stopnie niepełnosprawności zastąpiły grupy inwalidzkie.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.