Nawet o 50%!

O tyle możesz obniżyć wpłatę na PFRON

pracownicy niepełnosprawni rekrutacja
obniżenienie wpłaty na pfron ulgi pfron
Kupując usługi bądź towary masz prawo do

pomniejszenia wpłaty na PFRON

Przedsiębiorca ma prawo obniżyć wpłatę na PFRON jeśli dokona zakupu usług lub produktów od firmy udzielającej ulg, nazywanych też odpisami PFRON. Taką możliwość daje art 22, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ulgi we wpłacie na PFRON może dzielić przedsiębiorca zatrudniający minimum 25 osób i utrzymujący wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Kontrahenci takich pracodawców, którzy dokonali zakupów towarów lub usług mają prawo do obniżenia swoich wpłat na PFRON. Suma obniżenia nie może przekroczyć 50% wartości należnej wpłaty na PFRON w danym miesiącu. Kwota ulgi udzielanej przez sprzedawcę nie może też być też większa niż 50% wartości faktury.

Niewykorzystana kwota obniżenia wpłaty PFRON może być wykorzystana w kolejnych 6 miesiącach.Znajdziemy dla Ciebie firmę udzielającą ulg we wpłacie na PFRON

Określasz potrzeby zakupowe
Każda firma dokonuje zakupów. Potrzebuje półproduktów, towarów lub usług. Zakupy te nie muszą być kosztem, mogą bowiem przyczynić się do redukcji obciążeń z tytuł wpłat PFRON.

Wyszukujemy dostawcę udzielającego ulg we wpłacie na PFRON

Na stałe współpracujemy z firmami, które są upoważnione do udzielania pomniejszeń we wpłacie PFRON. Podpisaliśmy z nimi umowy, które gwarantują sprawną współpracę. Mamy też duże doświadczenie i doskonale znamy aspekty prawne. Dlatego pomożemy Ci również w załatwieniu formalności.

Dokonując zakupów pomniejszasz składkę PFRON

To już ostatni etap. Rozpoczynasz współpracę z dostawcą i dzięki temu redukujesz swoją miesięczną składkę na PFRON
Jakie usługi lub towary możesz kupić aby,

zredukować wpłatę PFRON?

Odliczenie dotyczy zakupu dowolnych usług, towarów produkcyjnych lub konsumpcyjnych. W praktyce daje szeroki zakres wykorzystania pomniejszeń składek PFRON. Nie jesteś pewny, czy dotyczy to Twoich potrzeb? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w zakresie prawnym oraz znajdziemy firmę, u której zakupy upoważniają do pomniejszenia wpłat PFRON.

Agencja reklamowa udziela ulg we wpłacie na PFRON

Pozycjonowanie, pisanie bloga, prowadzenie mediów społecznościowych. Wydatki na reklamę to ważna część budżetu każdego dobrze prosperującego biznesu. Może o tym nie wiesz, ale mogą one przy okazji obniżać Twoje wpłaty na PFRON.

Pomniejszenie wpłaty PFRON dzięki współpracy z drukarnią

Regularnie drukujesz ulotki albo foldery reklamowe? Jeśli jednocześnie wysokie wpłaty na rzecz PFRON spędzają Ci sen z powiek, możemy znaleźć dla Ciebie lepsze rozwiązanie.
Współpracujemy ze świetnymi firmami, które jednocześnie udzielają pomniejszeń we wpłacie PFRON.

Producent opakowań umożliwia zmniejszenie składki PFRON

Koszty opakowań w przypadku takich przedsiębiorstw jak hurtownie czy sklepy internetowe to duży, stały wydatek. Mogą jednak obniżyć Twoje wpłaty do PFRON nawet o połowę! Jak to zrobić? Zacznij z nami współpracę.

Inne firmy, które pozwalaja na zmiejszenie składek PFRON

Producent wyrobów metalowych? Uzwojeń do silników? Inna branża? Napisz do nas i określ swoje zapotrzebowanie. My znajdziemy renomowanych dostawców, którzy jednocześnie udzielają ulg we wpłacie PFRON.

Dołącz do firm wykorzystujących

obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji

MiesiącLiczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRONKwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
02.20207 44060 684 118,07
01.20207 74263 569 492,29
12.20197 68760 414 973,99
11.20197 78562 475 785,85
10.20197 81162 911 487,82
09.20197 80463 711 360,56
08.20197 81864 253 267,92
07.20197 81365 081 568,57
06.20197 75463 999 438,23
05.20197 85764 869 899,46
04.20197 75663 390 503,11
03.20197 82263 893 605,75
02.20197 67559 231 327,46
01.20197 80962 373 058,17

Źródło: oficjalne dane statystyczne PFRON

Obowiązujące przepisy
Jaki zakup upoważnia do obniżenia wpłaty na PFRON?

Przedsiębiorca ma prawo obniżyć wpłatę PFRON, jeśli dokona zakupu usług lub produktów od firmy udzielającej ulg.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie pracyzuje pojęcia usługi. Dlatego należy się odnieść do definicjami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Pod pojęciem usług rozumieć należy wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek:

  • gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
  • gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Usługi można podzielić na:

  • produkcyjne – czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej,
  • konsumpcyjne – wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności,
  • ogólnospołeczne – czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.

Podstawą do wystawienia informacji o uldze we wpłatach na PFRON mogą być wszystkie wymienione usługi.

Kto dokonuje wpłat PFRON?
Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 osób w przeliczeniu na etaty, a nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON.
Jakie jest maksymalne obniżenie wpłaty na PFRON?

Kupujący ma prawo obniżenia wpłaty na PFRON do wysokości 50% kwoty należności za zakup towarów lub usług określonych na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług z uwzględnieniem korekt tej faktury.

Przysługująca, ale niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji okwocie obniżenia.

Na jakiej podstawie można obniżyć wpłatę na PFRON?

Sprzedawca wystawia informację o kwocie obniżenia nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

Warunkiem nabycia ulgi jest uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy.

Jaka firma może udzielać ulg we wpłatach na PFRON?

Odpisów może udzialeć pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  • znacznego stopnia niepełnosprawności lub,
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u którch orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.