Dofinansowanie do wynagrodzenia – 7 warunków aby je otrzymać

utworzone przez | 8, 11, 2018 | Dofinansowania PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do wynagrodzenia, to temat, który obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców. W każdym roku budżet PFRON rośnie, a jego największa część jest właśnie przeznaczana na dofinansowania do wynagrodzeń. Co zatem zrobić, by otrzymać wsparcie z funduszu? Poniżej przedstawiamy 7 warunków, jakie powinien spełnić pracodawca ubiegając się o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Warto zwrócić szczególną uwagę na właściwe wypełnienie wszelkich wymogów, by potem uniknąć konieczności zwrotu udzielonej pomocy.


zdjęcie 2 na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 1366x250
Zdjęcie na wpisie o dofinansowaniu wynagrodzeń

Komu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń?

Pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracownika posiadającego status osoby niepełnosprawnej może otrzymać dodatek finansowy w postaci dofinansowania na wynagrodzenie takiego pracownika. Status osoby niepełnosprawnej oznacza, że dana osoba posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jak wspominaliśmy w tym wpisie o dofinansowanie do pracownika mogą ubiegać się za równo zakłady pracy chronionej, jak i przedsiębiorstwa z otwartego rynku pracy zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Innymi słowy, dopłatę do pensji może otrzymać każda firma, która zatrudni osobę niepełnosprawną. Stanowi ono ogromną zachętę i wsparcie dla zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Dofinansowanie dla pracodawcy przyznaje i wypłaca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 26a, ust. 1 mówi o tym, że pracodawcy przysługuje dofinansowanie na każdego pracownika, którego PESEL widnieje w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON. Aby móc otrzymać środki z PeFRONu pracodawca powinien spełnić 7 warunków, które opisujemy w dalszej części artykułu.

Forma zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie do wynagrodzenia jest przede wszystkim uzależnione od formy zatrudnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie z PFRON, powinien zatrudnić pracownika niepełnosprawnego w oparciu o umowę o pracę. Może być to również umowa powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielcza umowa o pracę. Zatrudniając pracownika na umowę zlecenie lub o dzieło pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie na jego wynagrodzenie.

Należy także zwrócić uwagę na to czy pracownik niepełnosprawny ma już ustalone prawo do emerytury. Nie ma znaczenia czy pobiera już to świadczenie. Jeżeli pracownik ma ustalone prawo do emerytury i jednocześnie posiada lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, to pracodawcy nie przysługuje prawo do otrzymania dofinansowania. Wyjątek stanowią w tym wypadku pracownicy posiadający orzeczenia potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności.

Dodatkowy przepis dotyczy pracodawców zatrudniających powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat. W tym przypadku dopłata do pensji przysługuje dopiero wtedy, kiedy 6% załogi stanowią pracownicy niepełnosprawni. Ustala się to wg poniższego wzoru:

liczba etatów osób niepełnosprawnych : liczba etatów ogółem x 100%

Jest to również powiązane z dokonywaniem obowiązkowych wpłat na PFRON. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% zostaje zwolniony z miesięcznych składek na PFRON.

Orzeczenie o niepełnosprawności warunkiem otrzymania dofinansowania

Pracodawca powinien posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność każdej zatrudnionej osoby, do której wynagrodzenia chce otrzymać dotacje. Pracownik nie musi dostarczyć oryginału orzeczenia, wystarczy kopia. Decyzja o przyznaniu lub kontynuacji renty nie wystarczy. Status osoby niepełnosprawnej orzekają odpowiednie organy, np. ZUS lub Powiatowe i Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powinno to być orzeczenie potwierdzające zakwalifikowanie do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego), albo orzeczenie równoważne. Temat orzeczeń, ich przyznawania, kodów niepełnosprawności czyli symboli przyczyn niepełnosprawności oraz co to są schorzenia specjalne i szczególne omawialiśmy już na naszym blogu.

O dofinansowanie osoby niepełnosprawnej, pracodawca może ubiegać się zarówno do wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników jak i tych osób, których niepełnosprawność powstała już w trakcie zatrudnienia i dostarczyły orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku tych drugich, terminowo sporządzony wniosek może być złożony od dnia otrzymania pierwszego orzeczenia (jednak nie wcześniej niż od okresu sprawozdawczego 07/2016).

Zamiast orzeczenia o niepełnosprawności może być także prawomocny wyrok sądu o przyznaniu renty. Jeśli niepełnosprawność jest orzeczona wyrokiem sądowym PFRON uznaje następujące dokumenty potwierdzające niepełnosprawność danej osoby:

 • kopia wyroku sądowego,
 • decyzja ZUS o przyznaniu bądź kontynuacji renty (wydane na podstawie wyroku sądowego),
 • zaświadczenie ZUS o niepełnosprawności (wydane na podstawie wyroku sądowego).

Efekt zachęty we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Wykazanie efektu zachęty jest konieczne. Jeżeli pracodawca ubiegający się o dofinansowanie pracownika niepełnosprawnego nie wykaże go we wniosku Wn-D, to nie otrzyma pomocy finansowej z PFRON.

Jak wykazać efekt zachęty we wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Wykazanie efektu zachęty – termin często nieznany i może wywoływać obawy wśród pracodawców. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne zadanie. Można wykorzystać kalkulator efektu zachęty lub zrobić to samodzielnie. Efekt Można go wykazać na dwa sposoby: metodą ilościową lub metodą jakościową.

Liczy się ilość. W metodzie ilościowej należy dokonać porównania dwóch danych:

 • obliczamy średni stan zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
 • obliczamy średni stan zatrudnienia w miesiącu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Jeżeli w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego zaobserwujemy wzrost ogólnego zatrudnienia, to możemy wykazać, że efekt zachęty został spełniony. Jest to przykład jak można wyliczyć efekt zachęty.


Liczy się także jakość. Metodę jakościową można zastosować w przypadku, gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie spowodowało wzrostu zatrudnienia ogółem, jednak osoba ta zajęła wakat innego pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę z określonych przyczyn, np. za porozumieniem stron czy na skutek wygaśnięcia umowy o pracę.

UWAGA: Efektu zachęty nie trzeba wykazać, jeśli dofinansowanie do wynagrodzenia nie stanowiłoby pomocy publicznej dla pracodawcy.

Art. 26b ust. 4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu:
1) z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
3) na mocy porozumienia stron;
4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
5) z upływem czasu, na który została zawarta;
6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Internetowy System Aktów Prawnych

Po 1 lipca 2016 r. efekt zachęty we wniosku Wn-D nadal należy wykazywać wypełniając poz. 39 i 41 (stany zatrudnienia), natomiast w formularzu INF-D-P – poz. 48.

Efekt zachęty wykazuje się na każdego pracownika zatrudnionego jako osoba niepełnosprawna. Należy pamiętać, że warunkiem takiego zatrudnienia jest udokumentowanie statusu osoby niepełnosprawnej, czyli przedstawienie przez pracownika aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Efekt zachęty pracodawca wykazuje jednorazowo w momencie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Oznacza to, że efekt zachęty wykazany w miesiącu rozpoczęcia pracy pracownika niepełnosprawnego trwa przez cały okres zatrudnienia jako osoby niepełnosprawnej. Tylko kiedy pracodawca posiada orzeczenie potwierdzające status osoby niepełnosprawnej pracownika może wykazać efekt zachęty, czyli że osiąga cel pomocy publicznej zachęcania pracodawców do zwiększenia poziomu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Kiedy ustaje efekt zachęty?

 • w przypadku utraty ciągłości zatrudnienia – kiedy pracodawca zatrudnia ponownie tę samą osobę niepełnosprawną musi wykazać efekt zachęty w miesiącu ponownego jej zatrudnienia,
 • w przypadku utraty statusu osoby niepełnosprawnej przez pracownika – efekt zachęty zostaje zachowany wyłącznie po przedstawieniu kolejnego orzeczenia, z którego wynika, że niepełnosprawność istniała w okresie między pierwszym i drugim orzeczeniem a pracownik pozostawał w zatrudnieniu.

Efekt zachęty PFRON – poradnik


Terminowa wypłata wszystkich elementów kosztów płacy

Terminowe wypłacanie kosztów płacy pracownika jest niezmiernie istotne w sytuacji pobierania przez pracodawcę dofinansowania z PFRON. Do kosztów płacy zalicza się:

 1. wynagrodzenie brutto,
 2. zaliczki na podatek dochodowy
 3. finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) naliczane zgodnie z wysokością pensji pracownika oraz obowiązkowe składki na fundusz pracy.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowanie wynagrodzeń nie przysługuje, gdy miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminu przekraczającym 14 dni. Dopuszczalne jest opóźnienie większe niż 14 dni w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne , lecz warunkiem jest, by kwota zaległości nie przekroczyła 2% wysokości składek za dany okres sprawozdawczy.

O konsekwencjach nieterminowego ponoszenia kosztów płacy przez pracodawcę i nakazie zwrotu dofinansowania wynagrodzeń pisaliśmy już na naszym blogu w artykule

Co istotne, wniosek o dofinansowanie z PFRON pracodawca może złożyć dopiero wtedy, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie za dany miesiąc. Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P i formularzem INF-O-PP pracodawca składa do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą.

Wypłata wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem

Wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej pracodawca wypłaca na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Istnieje również możliwość przesyłki wynagrodzenia bezpośrednio na adres zamieszkania pracownika niepełnosprawnego za pośrednictwem firm do tego uprawnionych i świadczących usługi doręczania kwot pieniężnych.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy, numer konta pracownik podaje w oświadczeniu. Pracownik powinien być właścicielem lub współwłaścicielem podanego do wypłaty wynagrodzenia numeru konta. Ewentualnie może być to numer konta innej osoby, np. opiekuna osoby niepełnosprawnej. Wówczas powinno zostać dołączone pisemne pełnomocnictwo.

Brak zaległości wobec PFRON

Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie może posiadać zobowiązań wobec funduszu powyżej 100 zł. W przeciwnym razie decyzją prezesa PFRON zostaje wstrzymane miesięczne dofinansowanie na pracownika do czasu uregulowania tych zaległości przez danego pracodawcę. Jeżeli tego nie zrobi do 31 stycznia roku następującego po roku, za który przysługuje dofinansowanie, prezes wydaje decyzję o odmowie wypłaty środków finansowych. Przekroczenie dopuszczalnej kwoty zaległości może spowodować wstrzymanie pomocy publicznej lub nawet jej utratę.

Źródło finansowania wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Pensja pracownika niepełnosprawnego nie może być finansowana ze środków publicznych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie pracodawca wypłacał pracownikowi wynagrodzenie ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 26b ust 8 ustawy o rehabilitacji.

Kiedy fundusz może odmówić przyznania dofinansowania wynagrodzenia

Istnieją określone warunki, które automatycznie wykluczają pracodawcę z możliwości otrzymania dofinansowania z PFRON:

 • przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej według kryteriów ustalonych przez prawo Unii Europejskiej dotyczące udzielania pomocy publicznej;
 • przedsiębiorstwo jest zobowiązane zwrócić wcześniej przyznane środki na mocy decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem;
 • przyznana pomoc spowodowałaby przekroczenie kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania wynagrodzeń, ile wynosi dotacja na pracownika

dofinansowanie pfron infografika na stronie https://mywspieramy.org
Dofinansowanie do wynagrodzeń – infografika na stronie https://mywspieramy.org

Kto może otrzymać dofinansowanie PFRON?

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy:
1) zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
2) zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Jak uzyskać dofinansowanie na pracownika?

Musisz spełnić poniższe warunki:
1) zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy;
2) posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia;
3) wykazać efekt zachęty;
4) wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni (dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy);
5) wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne;
6) wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
7) nie mieć zaległości wobec PFRONu na więcej niż 100 zł.

Czy otrzymam dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie?

Nie. Pracownik powinien być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą?

dofinansowanie pfron infografika na stronie https://mywspieramy.org

Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń zależy rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz od wymiaru zatrudnienia. Kwoty na jakie pracodawca może wnioskować to:
1950 zł – dla pracownika znacznego stopnia niepełnosprawności,
1250 zł – refundacja pfron stopień umiarkowany,
450 zł – dla pracownika lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku wymienionych poniżej schorzeń specjalnych kwota maksymalnego dofinansowania zwiększa się odpowiednio o kwoty 1200 zł, 600 zł, 450 zł. Schorzenie musi wynikać z sentencji orzeczenia i są to:
* całościowe zaburzenia rozwoju 12-C,
* choroba psychiczna 02-P,
* upośledzenie umysłowe 01-U,
* epilepsja 06-E,
* osoby niewidome 04-O.

Ile czasu ma PFRON na wypłatę dofinansowania?

Fundusz realizuje wypłatę w terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do pracownika.

1 komentarz
 1. MUKS KRÓTKA

  Czy przysługuje dofinansowanie PFRON na pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w przypadku zatrudnienie na część etatu?

  Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *