Dofinansowanie PFRON 2020. 7 warunków dla pracodawców, by otrzymać dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

utworzone przez | 8, 11, 2018 | Dofinansowanie PFRON, Wpłaty na PFRON, Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie PFRON 2020 to temat, który obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców. W tym roku budżet PFRON wzrośnie o prawie 0,5 mld zł w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniesie ok. 6 mld zł. Największa część budżetu zostanie przeznaczona właśnie na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Co zatem zrobić, by otrzymać wsparcie z funduszu? Poniżej przedstawiamy 7 warunków, jakie powinien spełnić pracodawca ubiegając się o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Warto zwrócić szczególną uwagę na właściwe wypełnienie wszelkich wymogów, by potem uniknąć konieczności zwrotu udzielonej pomocy.

Chciałbyś złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Sprawdź jak to zrobić czytając artykuł: Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych?

Dofinansowanie PFRON 2020. Komu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracownika posiadającego status osoby niepełnosprawnej może otrzymać dodatek finansowy w postaci dofinansowania na wynagrodzenie takiego pracownika. Status osoby niepełnosprawnej oznacza, że dana osoba posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jak wspominaliśmy w tym wpisie o dofinansowanie mogą ubiegać się za równo zakłady pracy chronionej, jak i przedsiębiorstwa z otwartego rynku pracy zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Stanowi ono ogromną zachętę i wsparcie dla zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Dofinansowanie dla pracodawcy przyznaje i wypłaca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie ustawy o rehabilitacji. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 26a, ust. 1 mówi o tym, że pracodawcy przysługuje dofinansowanie na każdego pracownika, którego PESEL widnieje w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON. Aby móc otrzymać środki z PFRON pracodawca powinien spełnić 7 warunków, które opisujemy w dalszej części artykułu.1. Dofinansowanie do wynagrodzeń a forma zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego

Dofinansowanie PFRON 2020 jest przede wszystkim uzależnione od formy zatrudnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie z PFRON, powinien zatrudnić pracownika niepełnosprawnego w oparciu o umowę o pracę. Może być to również umowa powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielcza umowa o pracę. Zatrudniając pracownika na umowę zlecenie lub o dzieło pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie na jego wynagrodzenie.

Należy także zwrócić uwagę na to czy pracownik niepełnosprawny ma już ustalone prawo do emerytury. Nie ma znaczenia czy pobiera już to świadczenie. Jeżeli pracownik ma ustalone prawo do emerytury i jednocześnie posiada lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, to pracodawcy nie przysługuje prawo do otrzymania dofinansowania. Wyjątek stanowią w tym wypadku pracownicy posiadający orzeczenia potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności.

Dodatkowy przepis dotyczy pracodawców zatrudniających powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat. W tym przypadku dofinansowanie przysługuje dopiero wtedy, kiedy 6% załogi stanowią pracownicy niepełnosprawni. Ustala się to wg poniższego wzoru:

liczba etatów osób niepełnosprawnych : liczba etatów ogółem x 100%

Jest to również powiązane z dokonywaniem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% zostaje zwolniony z wpłat na PFRON.

Jakie prawa przysługują pracownikom niepełnosprawnym? Dowiedz się o szczególnych uprawnieniach tej grupy pracowników czytając artykuł: Przywileje pracowników niepełnosprawnych. Poznaj 4 najważniejsze uprawnienia osób z orzeczeniem w pracy

2. Orzeczenie o niepełnosprawności warunkiem otrzymania dofinansowania z PFRON

Pracodawca powinien posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność każdej zatrudnionej osoby, do której wynagrodzenia chce otrzymać dotacje. Pracownik nie musi dostarczyć oryginału orzeczenia, wystarczy kopia. Decyzja o przyznaniu lub kontynuacji renty nie wystarczy. Status osoby niepełnosprawnej orzekają odpowiednie organy, np. ZUS lub Powiatowe i Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powinno to być orzeczenie potwierdzające zakwalifikowanie do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego), albo orzeczenie równoważne. Temat orzeczeń, ich przyznawania, kodów niepełnosprawności czyli symboli przyczyn niepełnosprawności oraz co to są schorzenia specjalne i szczególne omawialiśmy już na naszym blogu.

O dofinansowanie pracodawca może ubiegać się zarówno do wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników jak i tych osób, których niepełnosprawność powstała już w trakcie zatrudnienia i dostarczyły orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku tych drugich, terminowo sporządzony wniosek może być złożony od dnia otrzymania pierwszego orzeczenia (jednak nie wcześniej niż od okresu sprawozdawczego 07/2016).

Zamiast orzeczenia o niepełnosprawności może być także prawomocny wyrok sądu o przyznaniu renty. Jeśli niepełnosprawność jest orzeczona wyrokiem sądowym PFRON uznaje następujące dokumenty potwierdzające niepełnosprawność danej osoby:

 • kopia wyroku sądowego,
 • decyzja ZUS o przyznaniu bądź kontynuacji renty (wydane na podstawie wyroku sądowego),
 • zaświadczenie ZUS o niepełnosprawności (wydane na podstawie wyroku sądowego).
W 2019 r. budżet wyniósł 5,5 mld zł, z tego trafia około 3 mld na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które otrzymują pracodawcy zatrudniający te osoby.

3. Efekt zachęty we wniosku o dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Wykazanie efektu zachęty jest konieczne. Jeżeli pracodawca ubiegający się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie wykaże go we wniosku Wn-D, to nie otrzyma pomocy finansowej z PFRON.

Jak wykazać efekt zachęty we wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Wykazanie efektu zachęty – termin często nieznany i może wywoływać obawy wśród pracodawców. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne zadanie. Można go wykazać na dwa sposoby: metodą ilościową lub metodą jakościową.

Liczy się ilość. W metodzie ilościowej należy dokonać porównania dwóch danych:

 • obliczamy średni stan zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
 • obliczamy średni stan zatrudnienia w miesiącu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Jeżeli w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego zaobserwujemy wzrost ogólnego zatrudnienia, to możemy wykazać, że efekt zachęty został spełniony.

Liczy się także jakość. Metodę jakościową można zastosować w przypadku, gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie spowodowało wzrostu zatrudnienia ogółem, jednak osoba ta zajęła wakat innego pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę z określonych przyczyn, np. za porozumieniem stron czy na skutek wygaśnięcia umowy o pracę.

UWAGA Efektu zachęty nie trzeba wykazać, jeśli dofinansowanie do wynagrodzenia nie stanowiłoby pomocy publicznej dla pracodawcy.

Art. 26b ust. 4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu:

1) z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
3) na mocy porozumienia stron;
4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
5) z upływem czasu, na który została zawarta;
6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Internetowy System Aktów Prawnych

Źródło: Strona główna Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Po 1 lipca 2016 r. efekt zachęty we wniosku Wn-D nadal należy wykazywać wypełniając poz. 39 i 41 (stany zatrudnienia), natomiast w formularzu INF-D-P – poz. 48.

Efekt zachęty wykazuje się na każdego pracownika zatrudnionego jako osoba niepełnosprawna. Należy pamiętać, że warunkiem takiego zatrudnienia jest udokumentowanie statusu osoby niepełnosprawnej, czyli przedstawienie przez pracownika aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Efekt zachęty pracodawca wykazuje jednorazowo w momencie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Oznacza to, że efekt zachęty wykazany w miesiącu rozpoczęcia pracy pracownika niepełnosprawnego trwa przez cały okres zatrudnienia jako osoby niepełnosprawnej. Tylko kiedy pracodawca posiada orzeczenie potwierdzające status osoby niepełnosprawnej pracownika może wykazać efekt zachęty, czyli że osiąga cel pomocy publicznej zachęcania pracodawców do zwiększenia poziomu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Kiedy ustaje efekt zachęty?

 • w przypadku utraty ciągłości zatrudnienia – kiedy pracodawca zatrudnia ponownie tę samą osobę niepełnosprawną musi wykazać efekt zachęty w miesiącu ponownego jej zatrudnienia,
 • w przypadku utraty statusu osoby niepełnosprawnej przez pracownika – efekt zachęty zostaje zachowany wyłącznie po przedstawieniu kolejnego orzeczenia, z którego wynika, że niepełnosprawność istniała w okresie między pierwszym i drugim orzeczeniem a pracownik pozostawał w zatrudnieniu.

Efekt zachęty. Poradnik PFRON

4. Otrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych a terminowość wypłacania wszystkich elementów kosztów płacy

Terminowe wypłacanie kosztów płacy pracownika jest niezmiernie istotne w sytuacji pobierania przez pracodawcę dofinansowania z PFRON. Do kosztów płacy zalicza się:

 1. wynagrodzenie brutto,
 2. zaliczki na podatek dochodowy
 3. finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) naliczane zgodnie z wysokością pensji pracownika oraz obowiązkowe składki na fundusz pracy.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowanie wynagrodzeń nie przysługuje, gdy miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminu przekraczającym 14 dni. Dopuszczalne jest opóźnienie większe niż 14 dni w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne , lecz warunkiem jest, by kwota zaległości nie przekroczyła 2% wysokości składek za dany okres sprawozdawczy.

O konsekwencjach nieterminowego ponoszenia kosztów płacy przez pracodawcę i nakazie zwrotu dofinansowania wynagrodzeń pisaliśmy już na naszym blogu w artykule

Co istotne, wniosek o dofinansowanie z PFRON pracodawca może złożyć dopiero wtedy, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie za dany miesiąc. Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P i formularzem INF-O-PP pracodawca składa do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą.

Brak zaległości wobec PFRON to jeden z warunków otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w 2020 roku

Dofinansowanie PFRON 2020. 7 warunków dla pracodawców, by otrzymać dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 2

5. Dofinansowanie PFRON a wypłata wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej pracodawca wypłaca na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Istnieje również możliwość przesyłki wynagrodzenia bezpośrednio na adres zamieszkania pracownika niepełnosprawnego za pośrednictwem firm do tego uprawnionych i świadczących usługi doręczania kwot pieniężnych.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy, numer konta pracownik podaje w oświadczeniu. Pracownik powinien być właścicielem lub współwłaścicielem podanego do wypłaty wynagrodzenia numeru konta. Ewentualnie może być to numer konta innej osoby, np. opiekuna osoby niepełnosprawnej. Wówczas powinno zostać dołączone pisemne pełnomocnictwo.

6. Zaległości wobec PFRON a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie może posiadać zobowiązań wobec funduszu powyżej 100 zł. W przeciwnym razie decyzją prezesa PFRON zostaje wstrzymane miesięczne dofinansowanie do czasu uregulowania tych zaległości przez danego pracodawcę. Jeżeli tego nie zrobi do 31 stycznia roku następującego po roku, za który przysługuje dofinansowanie, prezes wydaje decyzję o odmowie wypłaty środków finansowych. Przekroczenie dopuszczalnej kwoty zaległości może spowodować wstrzymanie pomocy publicznej lub nawet jej utratę.

7. Dofinansowanie z PFRON a źródło finansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Pensja pracownika niepełnosprawnego nie może być finansowana ze środków publicznych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie pracodawca wypłacał pracownikowi wynagrodzenie ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 26b ust 8 ustawy o rehabilitacji.

Dofinansowanie PFRON 2020. Kiedy fundusz może odmówić przyznania dofinansowania?

Istnieją określone warunki, które automatycznie wykluczają pracodawcę z możliwości otrzymania dofinansowania z PFRON:

 • przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej według kryteriów ustalonych przez prawo Unii Europejskiej dotyczące udzielania pomocy publicznej;
 • przedsiębiorstwo jest zobowiązane zwrócić wcześniej przyznane środki na mocy decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem;
 • przyznana pomoc spowodowałaby przekroczenie kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Dofinansowanie PFRON 2020 to jedna z form wsparcia dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych w tym roku

FAQ

Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy:
1) zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
2)zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na pracownika?

Jesteś pracodawcą i chcesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego? Musisz spełnić poniższe warunki:
1) zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy;
2) posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia;
3) wykazać efekt zachęty;
4) wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni (dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy);
5) wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne;
6) wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
7) nie mieć zaległości wobec PFRONu na więcej niż 100 zł.

Czy otrzymam dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na umowę zlecenie?

Nie. Pracownik powinien być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

1 komentarz
 1. MUKS KRÓTKA

  Czy przysługuje dofinansowanie PFRON na pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w przypadku zatrudnienie na część etatu?

  Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *