Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2023 roku — waloryzacja dopłat

utworzone przez | 22, 11, 2022 | Dofinansowania PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wzrost kosztów związany z podwyższeniem płac, w tym płac minimalnych sprawia, że w ostatnich latach pracodawcy borykają się z dużym obciążeniem budżetu firm. Problemy te dotykają także pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Istnieje potrzeba, aby dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych było systematycznie waloryzowane, tak jak to się stało w bieżącym roku.

Z pierwszej części artykułu dowiesz się, ile wynosi dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem w 2023 roku oraz od czego zależy wysokość wsparcia pracodawców i możliwość uzyskania dopłat. W drugiej części artykułu dokonujemy analizy związanej z postulatami pracodawców, minimalną płacą miesięczną i kształtowaniem się wysokości dofinansowania PFRON w kolejnych latach.
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON

Stawki dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych obowiązujące od dwóch lat wzrosły w styczniu 2023 roku.

Dopłaty PFRON w 2023 — aktualne kwoty

Kwoty dofinansowania płac ze środków PFRON dotyczą ogółu osób niepełnosprawnych. Wysokość dopłaty zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika:

 • 500 zł – pracownika ze stopniem lekkim,
 • 1350 zł – do pracownika ze stopniem umiarkowanym,
 • 2400 zł – do pracownika ze stopniem znacznym.

W przypadku pracowników ze schorzeniem specjalnym, czyli: chorobą psychiczną (02-P), upośledzeniem umysłowym (01-U), epilepsją (06-E), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C) oraz niewidomych w stopniu umiarkowanym i znacznym (04-O), wysokość dofinansowania zwiększa się.

Docelową kwotę dofinansowania z PFRON w 2023 zwiększa się o:

 • 600 zł dla stopnia lekkiego u pracownika — łączna kwota dofinansowania to 1100 zł,
 • 900 zł dla stopnia umiarkowanego u pracownika — łączna kwota dofinansowania to 2250 zł,
 • 1200 zł dla stopnia znacznego u pracownika — łączna kwota dofinansowania to 3600 zł.

Uprawnienie do zwiększonej kwoty dofinansowania do wynagrodzeń powinno być poparte symbolem przyczyny niepełnosprawności, wskazaniami lub uzasadnieniem na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowe środki, o których jest mowa w art. 26a ust. 1b w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej dotyczą pracowników ze szczególnymi problemami, które utrudniają wykonywanie obowiązków.

Zaznaczyć trzeba, że wymienione kwoty pracodawcy mogą uzyskać w całości, tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą stanowiły maksimum 75% kosztów pensji pracownika. W innej sytuacji są one odpowiednio zmniejszane. Fundusz bierze przy tym pod uwagę wymiar czasu pracy osoby z niepełnosprawnością oraz typ pracodawcy zatrudniającego pracownika z orzeczeniem.

Ustalenie ostatecznej kwoty dofinansowania w danym miesiącu ustala się zgodnie z przypisem nr 17 w formularzu INF-D-P.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od 2023 roku — tabela

Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2023
lekki500 zł
umiarkowany1.350 zł
znaczny2.400 zł
lekki, ze schorzeniem specjalnym1.100 zł
umiarkowany, ze schorzeniem specjalnym2.250 zł
znaczny, ze schorzeniem specjalnym3.600 zł
Dofinansowanie PFRON 2023 – tabela.

Dofinansowanie z PFRON dla pracodawców — warunki otrzymania wsparcia

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 z późniejszymi zmianami dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obwarowane jest licznymi warunkami. Pracodawca musi je wypełnić, aby móc skutecznie ubiegać się o wsparcie składając wniosek.

Umowa o pracę a dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pierwszym warunkiem, który obowiązuje pracodawcę i upoważnia do złożenia wniosku do PFRON-u, jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę. Umowy cywilno-prawne nie stanowią podstawy do wnioskowania o wsparcie.

Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych może obejmować cały etat lub tylko część wymiaru czasu zatrudnienia. Należy pamiętać w sytuacji tych, którzy pracują na część etatu, że dofinansowanie wynagrodzeń pokrywa koszty pracy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia — z czym się wiąże?

W sytuacji pracodawców, zatrudniających 25 pracowników i więcej, dodatkowym kryterium warunkującym otrzymanie dofinansowania PFRON do pensji jest wykazanie tzw. wskaźnika zatrudnienia. Wskaźnik ten przelicza się zgodnie ze stanem faktycznym na ilość pełnych etatów ogółu zatrudnionych. Wskazane jest, aby 6% załogi stanowiły osoby niepełnosprawne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych liczy się za pomocą wzoru:

ilość etatów pracowników niepełnosprawnych/liczba etatów w firmie x 100

Inną kwestią, związaną z osiągnięciem wymaganego poziomu zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest zwolnienie z odprowadzania do PFRON-u obowiązkowych wpłat.

Terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Wniosek o udzielenie dofinansowania płacy osoby niepełnosprawnej ściśle wiąże się z koniecznością terminowego opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP, ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne.

Terminy dotyczące kosztów wynagrodzenia reguluje Kodeks Pracy. Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulowana jest kwestia składek na ubezpieczenie społeczne — emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ustawa o podatku dochodowym zaś reguluje terminy wpłat z tytułu podatku od wypłaconych wynagrodzeń.

Brak zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych pracodawcy zalegającemu PFRON powyżej kwoty 100 zł zostanie wstrzymana wypłata środków przeznaczonych na refundację kosztów pracownika niepełnosprawnego w terminie wydania decyzji. Po uregulowaniu zaległości decyzja o wstrzymaniu wypłat może być cofnięta.

Wypłata na konto pracownika

Z uwagi na liczne uchybienia pracodawców dofinansowanie wynagrodzeń obwarowano zakazem wypłaty pensji w gotówce. Środki pieniężne powinny trafiać na konto bankowe, rachunek w kasie oszczędnościowej lub być przekazywane na adres zatrudnionego przez podmiot upoważniony do ich doręczania.

Dofinansowanie na pracownika z niepełnosprawnością a efekt zachęty PFRON

Dofinansowania PFRON dla niepełnosprawnych pracowników na wynagrodzenia ściśle wiążą się z wykazaniem przez pracodawców tzw. efektu zachęty. Jedynie podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej są zwolnione z tego obowiązku. Wg. Ustawodawcy w takiej sytuacji dotacje z PFRON nie stanowią pomocy publicznej.

Prowadzący firmę, efekt zachęty, mogą wykazać dwojako:

 1. metodą ilościową,
 2. metodą jakościową.

Najprościej ujmując w pierwszym przypadku (metoda ilościowa) pracodawca, spełnia warunek, jeśli wykaże, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej spowodowało wzrost ogólnego zatrudnienia. Wzrost ten liczy się wstecz 12 miesięcy od miesiąca zatrudnienia.

Pracodawca spełni efekt zachęty także wówczas, gdy wykaże, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z uzupełnieniem wakatu, który powstał w wyniku zwolnienia innego pracownika. Stosunek pracy, wg tej metody jakościowej, powinien ustać z powodu:

 • wygaśnięcia okresu trwania umowy,
 • skrócenia czasu pracy lub wypowiedzenia — na wniosek zatrudnionego,
 • wypowiedzenia związanego z art. 52 par. 1 pkt 1, czyli winą pracownika,
 • za porozumieniem stron,
 • z powodu niezdolności do pracy i przejścia na rentę zatrudnionego.

Pracodawca osób niepełnosprawnych chcący otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń powinien uprawdopodobnić, że bez możliwości skorzystania z pomocy publicznej, nie mógłby zatrudnić tychże pracowników.

Kody niepełnosprawności, schorzenia szczególne vs schorzenia specjalne a przyznanie dotacji w wyżej kwocie

W publikacjach prasowych napotyka się częste pomyłki dotyczące operowania terminami “schorzenia specjalne” i “schorzenia szczególne”. Błędy takie popełniają nawet organizacje związane z kształtowaniem rynku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Warto zatem jeszcze raz dokonać analizy i wskazać pracodawcom, czym one się wiążą.

Ustawa o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych i Rehabilitacji Zawodowej pośród osób niepełnosprawnych wyróżnia dwie specyficzne grupy:

 1. osoby ze schorzeniami specjalnymi.
 2. osoby ze schorzeniami szczególnymi.

Symbol niepełnosprawności a schorzenie specjalne

Schorzenia specjalne wiążą się ściśle z kodami niepełnosprawności i obejmują kolejne symbole niepełnosprawności:

 • upośledzenia umysłowe, symbol niepełnosprawności 01-U,
 • choroby psychiczne, symbol niepełnosprawności 02-P,
 • epilepsje, symbol niepełnosprawności 06-E,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe, symbol niepełnosprawności 12-C,
 • uszkodzenia wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym — symbol niepełnosprawności 04-O.

Dla zatrudnionych legitymujących się orzeczeniem z tytułu powyższych niepełnosprawności przewidziano zwiększone dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z tytułu dodatkowych obciążeń pracodawcy.

Inną kwestią jest posługiwanie się pracodawcy zaświadczeniem o tzw. schorzeniu szczególnym wydanym przez lekarza specjalistę pracownikowi. W myśl ustawy zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze schorzeniem szczególnym pozwala na korzystniejsze przeliczanie wskaźnika zatrudnienia w firmie powyżej 25 pracowników.

dofinansowanie wynagrodzeń pfron
Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON 2023.

Z czego wynika wysokość dofinansowania wynagrodzeń PFRON 2023?

Wzrastający poziom wynagrodzenia, obciążenia wynikające z podwyżek cen energii i towarów, a w związku z tym coraz wyższe koszty prowadzenia firm to wyzwanie dla niejednego przedsiębiorcy. Nowelizacja przepisów dotyczących zwiększenia wsparcia pracodawców wzbudziła zainteresowanie różnych środowisk.

Czy zostaną wprowadzone do Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych zmiany gwarantujące procentowy wzrost dopłat do pensji osoby niepełnosprawnej równoległy do wzrostu płacy minimalnej? Odpowiadamy poniżej.

Wzrost dofinansowania wynagrodzeń PFRON — tabele

Aby zobrazować, aktualny poziom dofinansowań do wynagrodzeń z poprzednimi stawkami przedstawiamy poniższe tabele.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w latach 2020, 2021 i 2022 kształtowało się, jak poniżej.

PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń 2022 i 2023 – porównanie

Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2022Planowana kwota dofinansowania PFRON 2023
lekki450 zł500 zł
umiarkowany1.200 zł1.350 zł
znaczny1.950 zł2.400 zł

Porównanie — dofinansowanie wynagrodzeń PFRON 2022 i 2023 – schorzenia specjalne

Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2022Planowana kwota dofinansowania PFRON 2023
lekki1.050 zł1.100 zł
umiarkowany2.100 zł2.250 zł
znaczny3.150 zł3.600 zł

Jak wynika z analizy, kwoty dotacji nie nadążają za wzrostem płac, gdyż są sztywno określone w zapisach Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej.

Wyższa dotacja na dofinansowanie PFRON

Wraz z podpisaniem Ustawy od roku 2023 zaczęła obowiązywać sztywna dotacja z budżetu państwa na zadanie celowe PFRON dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dotacja wynosi 30% zaplanowanych wydatków na ten cel. Oznacza to, że w 2023 roku budżet państwa dodatkowo wydatkuje kwotę 403 mln 500 tys. złotych na wzrost dopłat dla niepełnosprawnych pracowników. Łącznie wyniesie ona 1,08 mld zł. PFRON otrzyma zatem prawie 60% dodatkowych środków w stosunku do wcześniejszych założeń.

Wg przedstawicieli rządu i PFRON aktualna kwota dotacji budżetowej powinna przyczynić się do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i utrzymania istniejących miejsc pracy w firmach. Wyższa dotacja jest odpowiedzią na postulaty pracodawców, którzy informowali, że dofinansowanie PFRON stanowi coraz mniejszy udział w kwocie pensji. Związane jest to ze stałym wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz brakiem równoległego wzrostu dofinansowania.

Środki na dofinansowanie wynagrodzeń a wpłaty PFRON

Najistotniejszym źródłem budżetu PFRON są obowiązkowe wpłaty od pracodawców, którzy nie zatrudniają pracowników z orzeczeniem. Pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników powinni osiągać tzw. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeśli nie realizują tego wymogu, są zobowiązani do proporcjonalnych do zatrudnienia wpłat do PFRON-u.

O warunkach zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wskaźniku zatrudnienia przeczytaj w pierwszej części tego artykułu.

Dla zobrazowania, ile pracodawcy mogliby zaoszczędzić, zatrudniając osoby niepełnosprawne, zyskując przy tym rzetelnych pracowników, przedstawiamy zestawienie wpłat do PFRON z roku 2022.

 • styczeń – kwota wpłat – 481 562 236,32 zł,
 • luty – kwota wpłat – 455 369 025,81 zł,
 • marzec – kwota wpłat – 462 248 076,10 zł,
 • kwiecień – kwota wpłat – 480 872 601,94 zł,
 • maj – kwota wpłat – 501 758 723,60 zł,
 • czerwiec – kwota wpłat – 486 946 948,62 zł,
 • lipiec – kwota wpłat – 514 463 753,24 zł,
 • sierpień – kwota wpłat – 521 191 916,51 zł,
 • wrzesień – kwota wpłat – 510 300 196,09 zł,
 • październik – kwoya wpłat – 503 807 320,66 zł,
 • listopad – kwota wpłat – 504 076 888,40 zł,
 • grudzień – kwota wpłat – 498 252 261,46 zł.

Jak widać środki, jakimi dystonuje PFRON i przeznacza na realizację różnych zadań — w tym dofinansowanie wynagrodzeń — pochodzą głównie od pracodawców. Dotacja budżetowa jest dodatkowym wsparciem Funduszu w realizacji zadania, jakim jest wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wyższe dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych od roku 2023 – jak do tego doszło?

W aktualnej, trudnej sytuacji dla pracodawców osób niepełnosprawnych każda informacja o zmianach dotyczących zwiększenia wsparcia była i jest bardzo oczekiwana.

Już w sierpniu MRiPS poinformowało o projekcie zmiany w zakresie art. 46a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. Zmiana ta miała polegać na zwiększeniu wysokości środków celowych, na dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych, dla PFRON.

We wrześniu 2022 roku skierowano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej apel, w którym wskazano zagrożenie wiążące się z trudnościami utrzymania stanowisk osób niepełnosprawnych przez pracodawców. W apelu tym padła propozycja waloryzacji dofinansowania wynagrodzeń.

W drugiej połowie listopada 2022 roku pojawiły się pierwsze zapowiedzi, mówiące, że w roku 2023 zostaną podniesione kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem. Do grudnia 2022 jednak projekt nowelizacji ustawy nie został przekazany do wiadomości publicznej. Długo nie odbywały się żadne konsultacje społeczne.


Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w końcu zakomunikowało, że jeszcze w 2022 roku zostaną uchwalone przepisy zmieniające rozporządzenie w zakresie wzrostu dopłat do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Na początku grudnia roku 2022 Kancelaria Premiera wydała komunikat, że od 01.01.2023 wzrosną kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. Jednocześnie nastąpi wzrost dotacji budżetowej dla PFRON na ten cel. Niedługo po tej informacji zmiany w Ustawie zostały zaakceptowane przez Sejm. Na decyzję Senatu pracodawcy czekali niemal miesiąc.

23.01.2023 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną Ustawę o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym przepisy o wzroście dopłat PFRON do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem weszły w życie. Jeszcze istotniejsze jest wpisanie dla PFRON sztywnej kwoty 30% dotacji z budżetu państwa środków zaplanowanych na dany rok.

Sytuacja opisywana powyżej, nie sprzyja niestety wzrostowi zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Brak stabilizacji w obszarze polityki społecznej i prawa dotyczących zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych przenosi się na problemy z uzyskaniem przez nich stabilnej pracy.

Wzrost płacy minimalnej

Płaca minimalna w ostatnich latach wzrastała zgodnie z przepisami prawa. Podwyżki w ujęciu kilkuletnim są wyraźnie dostrzegalne. Tendencja ta jest stabilna i od kilku lat poziom płacy minimalnej stanowi ponad 50% średniego wynagrodzenia.

W roku 2012 najniższe wynagrodzenie wynosiło 1500 zł brutto. Na rok 2023 zapowiedziano w związku ze wzrostem inflacji dwie podwyżki. W styczniu 2023 płaca minimalna będzie wynosić 3383 zł, a od lipca 3450 zł. Różnica w skali 10 lat jest bardzo widoczna i istotna.

Kwota wynagrodzenia minimalnego wykres

Wykres prezentujący wzrost płacy minimalnej w latach 2012-2023.
Wykres prezentujący wzrost płacy minimalnej w latach 2012-2023.

Pracownicy najmniej zarabiający, dzięki systematycznemu podnoszeniu płac są w stanie utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie ich wzrost powoduje podnoszenie składek emerytalnych. To przekłada się na zwiększenie kapitału i urealnienie poziomu przyszłych emerytur. Przez pracowników wzrost płac jest więc oczekiwany.

W innej sytuacji są jednak pracodawcy, na których spada pogodzenie narastających obciążeń z rentownością firmy. Dla pracodawców wzrost wynagrodzenia minimalnego oznacza dodatkowo pojawienie się żądania podniesienia płac pracowników zarabiających wyższe stawki.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia — tabela

Termin obowiązaniaMinimalne wynagrodzenie brutto
1.07.20233.600 zł
1.01.20233.490 zł
1.01.20223.010 zł
1.01.20212.800 zł
1.01.20202.600 zł
1.01.20192.250 zł
1.01.20182.100 zł
1.01.20172.000 zł
1.01.20161.850 zł
1.01.20151.750 zł
Tabela obrazująca wzrost minimalnego wynagrodzenia 2015-2023.


Przed jeszcze innymi wyzwaniami, w związku z podnoszeniem poziomu minimalnego wynagrodzenia, stoją pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Poziom dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia takiego pracownika nie jest równoległy do wzrostu płacy minimalnej. To niekorzystny czynnik mało sprzyjający zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozbieżności w dofinansowaniu PFRON kiedyś i dziś

Bardzo łatwo jest zauważyć rozbieżności między poziomem dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych a płacą minimalną na przestrzeni lat. Proporcja wsparcia pracodawcy w roku 2015, gdy minimalna płaca wynosiła 1750 zł brutto, kształtowała się następująco:

Dla osób niepełnosprawnych bez schorzenia specjalnego:

 • dla stopnia lekkiego dotacja 450 zł,
 • dla stopnia umiarkowanego dotacja 1125 zł,
 • dla stopnia znacznego dotacja 1800 zł.

Odpowiednio podwyższone dofinansowania dotyczyły pracowników posiadających schorzenia specjalne:

 • stopień lekki — wsparcie – 1050 zł,
 • stopień umiarkowany — wsparcie – 1725 zł,
 • stopień znaczny — wsparcie – 2400 zł.

Pracodawca a PFRON — formalności

W celu ułatwienia pracodawcom wszelkich procedur związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych powstał system SODIR online. Dzięki niemu pracodawcy mogą przesłać wniosek PFRON i dokonać formalności drogą elektroniczną.

Ponadto uruchomiony został system SOW. Infolinia czynna jest w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku. Kontakt PFRON przez infolinię można uzyskać pod numerem 800 889 777.


Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz rozliczenia z PFRON.

Ważne zagadnienia

Kto może uzyskać dofinansowanie PFRON?

O dopłatę ze środków PFRON może ubiegać się pracodawca osób niepełnosprawnych, zatrudniający te osoby na pełny etat lub inny wymiar czasu pracy. Zatrudnienie realizowane musi być na podstawie umowy o pracę.

Czy wzrosły dopłaty do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Zgodnie z informacjami z miesięcy poprzedzających na rok 2023 planowane jest zwiększenie dopłat do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

Ile wynosi dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON?

W roku 2023 do pensji podejmujących pracę osób niepełnosprawnych dofinansowanie wynosiło zależnie od stopnia niepełnosprawności i posiadanego schorzenia specjalnego: znaczny 2400 zł lub 3600 zł, umiarkowany stopień niepełnosprawności 1350 zł lub 2250 zł, lekki 500 zł lub 1100 zł.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą w 2023?

W zależności od posiadanej “grupy” oraz legitymowania się tzw. schorzeniem specjalnym pracodawca może otrzymać wsparcie do 3600 zł. Dotacja nie może przekroczyć 75% wszystkich kosztów wynagrodzenia pracownika.

Ile zarabia osoba z orzeczeniem w 2023?

Wynagrodzenie zależy od stanowiska i pracodawcy. Minimalne wynagrodzenie osoby z orzeczeniem nie może być niższe niż 3490 zł brutto. Od lipca 2023 osoba niepełnosprawna zarobi nie mniej niż 3600 zł brutto.

Dofinansowanie PFRON 2023

Dofinansowanie podstawowe obejmuje kwoty: 500 zł w związku z zatrudnieniem osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, 1350 zł z umiarkowanym i 2400 zł ze stopniem znacznym.

Jakie jest najwyższe dofinansowanie PFRON 2023?

Zgodnie z planem najwyższe dofinansowanie PFRON w 2023 roku wyniesie 3600 zł.

Co nowego dla niepełnosprawnych 2023?

Wzrost dopłat do pensji: dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności z 450 zł do 500 zł, dla osoby ze stopniem umiarkowanym z 1200 zł do 1350 zł, osoby ze stopniem znacznym z 1950 zł do 2400 zł. Wzrosną renty. Ponadto rozpocznie się realizacja programu PFRON — dofinansowanie do samochodu, zaczną działać wypożyczalnie sprzętu ortopedycznego. Działać będzie program “Aktywny samorząd”. Pojawiają się zapowiedzi pierwszego etapu reformy systemu orzekania.

Ile pracodawca dostaje na pracownika z grupą od 2023?

Dopłaty do pensji w 2023 wynoszą: 500 zł, 1350 zł, 2400 zł dla kolejnych stopni niepełnosprawności od lekkiego do znacznego. Dopłaty do pensji 2023 do pracownika ze schorzeniem specjalnym wyniosą: 1100 zł, 2250 zł, 3600 zł odpowiednio do stopnia niepełnosprawności lekkiego, umiarkowanego i znacznego.

Jak otrzymać wyrównanie dofinansowania wynagrodzeń PFRON za styczeń 2023?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 nowelizacji Ustawy o Rehabilitacji pracodawca może otrzymać wyrównanie dofinansowania wynagrodzenia z PFRON za styczeń 2023. Ustawa weszła w życie z datą wsteczną. Aby otrzymać wyrównanie
złożyć do PFRON pracodawca musi złożyć korektę wniosku i korektę miesięcznej informacji o zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych. Zrobi to przez logowanie SODIR online i wysłanie korekty. Może także uzyskać szczegółowe informacje przez SOW. Infolinia czynna jest od godz. 9-17 w dni robocze.

14 komentarzy
 1. Grześ

  Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i żadnych przywilejów poza dodatkowym urlopem w wymiarze 10 dni rocznie nie mam. Spotykają mnie tylko same nieprzyjemności w tym finansowe nawet takie że jako osoba niepełnosprawna nie mogę korzystać z funduszu socjalnego tak jak pozostali pracownicy pełnosprawni. Posrednik pracy uniemożliwia mi bezpośrednie zatrudnienie w zakładzie. Powinno się zrewidować przepisy dot. Posrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych pod katem dyskryminacji bądź nierównego zatrudnienia (brak nagród, brak funduszu socjalnego itp) w stosunku do pracowników pełnosprawnych.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Bardzo mi przykro, że pracodawca nie traktuje Pana na równi z innymi pracownikami. Ma Pan prawa – opisane w artykule – proszę je egzekwować. Proszę samemu porozmawiać bezpośrednio z szefem, być może Pana zatrudni.

   Odpowiedz
  • Sabina

   Proponuję poprosić pracodawcę o wskazanie przepisu, który wyklucza korzystanie z funduszu socjalnego przez pracownika z niepełnosprawnością oraz o wskazanie celów na które został przeznaczony fundusz rehabilitacyjny naliczany przez pracodawcę

   Odpowiedz
  • Wiesława

   tak, to prawda. Niepełnosprawni powinni mieć więcej nagród. Przecież pracują pomimo choroby i powinni mieć dodatkowe gratifikacje. Rząd powinien płacić za to. Jakiś dodatek np. 500 zł plus dla ochroniarza. firmy dostaja dopłaty a pracownik nic z tego nie ma. Zero dopłat dla pracownika a przecież się należą bo firma dosaje za każdego inwalidę kasę od rządu

   Odpowiedz
 2. Łukasz

  Pefron robi podstawowy błąd dając ulgi firmą za niezatrudnianie
  Osób niepełnosprawnych gdy ten zatrudni firmę ochroniarską w których są osoby niepełnosprawne które świadczom im usługi skoro firma chce ulg niech zatrudni ich na siebie polepszyłoby to znacznie warunki osobą niepełnosprawnym miały by etaty państwowe miejskie a nie prywatne w firmach ochroniarskich w których są bardzo poważne nadużycia dla których nie liczą się ludzie liczy się tylko
  dobra grupa inwalidzka przynajmniej druga grupa z literkom p
  niżej mie przyjmujoą po co im napędzac pieniądze
  Przepisy są wyraźnie pisane pod te firmy a Pefron nie kontroluje na co wydaje pieniądze a wydaje w dużej części na stanowiska przeznaczone
  dla osób pełnosprawnych gdzie stanowisko pracy niema nic wspólnego z niepełnosprawnośćiom ale 75 procęt refundacji do wynagrodzenia pefron płaci takie są firmy ochroniarskie dla których liczy się tylko zysk a osoby niepełnosprawne są zakładnikami tych firm dzięki przepisom pefron

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Każdy głos w dyskusji jest ważny. Oceny sytuacji zwykle są różne w zależności od tego, kto jej dokonuje.

   Odpowiedz
 3. Krzysztof wilk

  Czy ta podwyżka dopłat pfron do wynagrodzeń to jest pewna? Na stronie pefronu nic nie piszą o waloryzacji . Płaca wzrosła, teraz pracownik będzie więcej kosztował a może pracować tylko 7 godzin i ma dodatkowy urlop. Wiec bardziej opłaca się zatrudnić osobę zdrowa . Dłużej pracuje, efektywniej i nie ma problemów z formalnościach . Ach ten nasz rząd nie pomaga firmom

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Tak, podwyżka dofinansowań do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem jest pewna.

   Odpowiedz
 4. Aneta

  Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności, niestety musi znać bardzo dobrze swoje prawa i umieć je egzekwować. U mnie w pracy, zmieniło się kierownictwo i od razu mija kierowniczka powiedziała mi, że będzie mnie traktować tak samo, jak innych pracowników. Nawet ucieszyłam się, że nie będzie mnie dyskryminować. Jednak szybko okazało się inaczej. W naszym zespole pracują panie, które są prywatnymi koleżankami naszej kierowniczki. No i zaczęło się. Codziennie dowiadywałam się od innych pracowników, że głośno wyśmiewa mnie, że jestem powolna, że robię znacznie mniej, niż inne pracownice. Ponadto, zaczęła mi dokładać obowiązków. Nie przyjęłam ich i wtedy dopiero się zaczęło. Była dla mnie wredna i jeszcze gorzej mnie obmawiała. Wreszcie złożyłam skargę o mobbing do centrali mojej firmy. Była rozprawa w centrali, podobno był to zespół antymobbingowy, ale oczywiście stwierdzili, że mobbingu nie było, bo pół roku to nie trwało. Pracuję w dalszym ciągu, ale co jakiś czas jestem na zwolnieniu lekarskim, bo nie mam siły jeździć do pracy. Myślę, że będę musiała się zwolnić, a w Sądzie założę sprawę, a miałam zamiar pracować tam do emerytury. Dodam, że w tym roku kończę 51 lat. Szkoda, bo kiedyś bardzo lubiłam tę pracę. Pozdrawiam, Aneta.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Rozumiem Pani sytuację. Tak trzeba znać swoje prawa. W sytuacji faktycznego mobbingu i takich trudności, mimo wszystko dla swojego zdrowia warto rozważyć zmianę pracy. Działania prawne powinna Pani kontynuować.

   Odpowiedz
 5. Anna

  czy te wyższe dopłaty pfron będą z datą wsteczną? Będą korekty od stycznia 2023? Gdzieś tak czytałam, że mają obowiązywac od początku 2023 a przecież teraz są jeszcze stare kwoty dopłat do pensji. wiec będę musili wprowadzić jakieś wyrównania albo firmy będa miały prawo składac korekty. Czy ktoś wie na pewno jak będzie? Wzrosło wynagrodzenie dla niepełnosprawnych od stycznia ale dofinansownie jeszcze nie. To nie w porządku . To niesprawiedliwe aby firmy musiały więcej płacić inwalidom ale nie dostawać dopłat od pfron w związku z tym. czy macie wiarygodne informacje o tych wyższych dopłatach od kiedy będą? I czy będą z datą wsteczną od stycznia 2023?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Opóźnienia wynikają z tego, że dopiero w ub. tygodniu Senat zatwierdził zmiany uchwalone przez Sejm. Po podpisie Prezydenta wejdą w życie.

   Odpowiedz
 6. Olga

  jak mam rozumieć, za zarunienie pracownika orz.umiarkowanym dostaje 1350 i do tego pensja dla pracownika?? 2250? to co dostaje 3600zł co miesiąc na osobę?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Pracodawca zatrudniający osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może otrzymać do 1350 zł dofinansowania jego wynagrodzenia. Nie więcej niż 75% kosztów pensji pracownika. Analogicznie otrzyma do 2250 zł dofinansowania, jeśli zatrudnia osobę ze schorzeniem specjalnym o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe składniki wynagrodzenia i koszty związane z zatrudnieniem pracodawca pokrywa sam.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *