Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2023 roku — waloryzacja dopłat

utworzone przez | 22, 11, 2022 | Dofinansowania PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wzrost kosztów związany z podwyższeniem płac, w tym płac minimalnych sprawia, że w ostatnich latach pracodawcy borykają się z dużym obciążeniem budżetu firm. Problemy te dotykają także pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wraz ze wzrostem płac nie wzrasta symetrycznie pomoc ze środków publicznych do pensji pracownika z orzeczeniem.

Po stronie pracodawców pojawia się pilna potrzeba, aby dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zostało zwaloryzowane. Coraz częściej pojawiają się postulaty, aby wprowadzić do ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych zmiany gwarantujące procentowy wzrost dopłat do pensji osoby niepełnosprawnej wraz ze wzrostem płacy minimalnej.Wzrost płacy minimalnej

Płaca minimalna w ostatnich latach wzrastała zgodnie z przepisami prawa. Podwyżki w ujęciu kilkuletnim są wyraźnie dostrzegalne. Tendencja ta jest stabilna i od kilku lat poziom płacy minimalnej stanowi ponad 50% średniego wynagrodzenia.

W roku 2012 najniższe wynagrodzenie wynosiło 1500 zł brutto. Na rok 2023 zapowiedziano w związku ze wzrostem inflacji dwie podwyżki. W styczniu 2023 płaca minimalna będzie wynosić 3383 zł, a od lipca 3450 zł. Różnica w skali 10 lat jest bardzo widoczna i istotna.

Wynagrodzenie minimalne wykres

Wykres prezentujący wzrost płacy minimalnej w latach 2012-2023.
Wykres prezentujący wzrost płacy minimalnej w latach 2012-2023.

Pracownicy najmniej zarabiający, dzięki systematycznemu podnoszeniu płac są w stanie utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie ich wzrost powoduje podnoszenie składek emerytalnych. To przekłada się na zwiększenie kapitału i urealnienie poziomu przyszłych emerytur. Przez pracowników wzrost płac jest więc oczekiwany.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia — tabela

Termin obowiązaniaMinimalne wynagrodzenie brutto
1.07.20233.600 zł
1.01.20233.490 zł
1.01.20223.010 zł
1.01.20212.800 zł
1.01.20202.600 zł
1.01.20192.250 zł
1.01.20182.100 zł
1.01.20172.000 zł
1.01.20161.850 zł
1.01.20151.750 zł
Tabela obrazująca wzrost minimalnego wynagrodzenia 2015-2023


W innej sytuacji są jednak pracodawcy, na których spada pogodzenie narastających obciążeń z rentownością firmy. Dla pracodawców wzrost wynagrodzenia minimalnego oznacza dodatkowo pojawienie się żądania podniesienia płac pracowników zarabiających wyższe stawki.

Przed jeszcze innymi wyzwaniami, w związku z podnoszeniem poziomu minimalnego wynagrodzenia, stoją pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Poziom dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia takiego pracownika nie jest równoległy do wzrostu płacy minimalnej. To niekorzystny czynnik mało sprzyjający zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozbieżności w dofinansowaniu PFRON kiedyś i dziś

Bardzo łatwo jest zauważyć rozbieżności między poziomem dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych a płacą minimalną na przestrzeni lat. Proporcja wsparcia pracodawcy w roku 2015, gdy minimalna płaca wynosiła 1750 zł brutto, kształtowała się następująco:

Dla osób niepełnosprawnych bez schorzenia specjalnego:

 • dla stopnia lekkiego dotacja 450 zł,
 • dla stopnia umiarkowanego dotacja 1125 zł,
 • dla stopnia znacznego dotacja 1800 zł.

Odpowiednio podwyższone dofinansowania dotyczyły pracowników posiadających schorzenia specjalne:

 • stopień lekki — wsparcie – 1050 zł,
 • stopień umiarkowany — wsparcie – 1725 zł,
 • stopień znaczny — wsparcie – 2400 zł.

Czy wzrośnie dofinansowanie do pracownika z niepełnosprawnością?

dofinansowanie wynagrodzeń pfron
Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON – waloryzacja.

W tej trudnej sytuacji dla pracodawców osób niepełnosprawnych każda informacja o zmianach dotyczących zwiększenie wsparcia jest bardzo oczekiwana.

Już w sierpniu MRiPS poinformowało o projekcie zmiany w zakresie art. 46a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. Zmiana ta miała polegać na zwiększeniu wysokości środków celowych, na dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych, dla PFRON.

W drugiej połowie listopada 2022 roku pojawiły się pierwsze zapowiedzi, mówiące, że w roku 2023 zostaną podniesione kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem. Dotychczas jednak projekt nowelizacji ustawy nie został przekazany do wiadomości publicznej. Nie odbywają się żadne konsultacje społeczne. Mimo zbliżającego się końca roku 2022 Rada Ministrów nie uruchomiła jeszcze procesu legislacji.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zakomunikowało, że jeszcze w tym roku zostaną uchwalone przepisy zmieniające rozporządzenie w zakresie wzrostu dopłat do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Sytuacja taka nie sprzyja niestety wzrostowi zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Brak stabilizacji w obszarze polityki społecznej i prawa dotyczących zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych przenosi się na problemy z uzyskaniem przez nich stabilnej pracy.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON — aktualne kwoty

Aktualne stawki dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych obowiązują od dwóch lat. Kwoty te nie nadążają za wzrostem płac i są sztywno określone w zapisach ustawy o rehabilitacji zawodowej. Nie rekompensują obciążeń pracodawców osób niepełnosprawnych. Brak powiązania waloryzacji tychże dopłat, z płacą minimalną, powoduje konieczność zmian ustawy każdorazowo.

Miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2022 roku — tabela

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w latach 2020, 2021 i 2022 kształtuje się jak poniżej.

Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2022
lekki450 zł
umiarkowany1.200 zł
znaczny1.950 zł
lekki, ze schorzeniem specjalnym1.050 zł
umiarkowany, ze schorzeniem specjalnym2.100 zł
znaczny, ze schorzeniem specjalnym3.150 zł
Dofinansowanie PFRON 2022 – tabela

Jak wysokie będzie dofinansowanie wynagrodzeń PFRON od 2023? Przewidywania

Wzrastający poziom wynagrodzenia, obciążenia wynikające z podwyżek cen energii i towarów, a w związku z tym coraz wyższe koszty prowadzenia firm stanowią wyzwanie dla niejednego przedsiębiorcy. Projekt nowelizacji przepisów dotyczących zwiększenia wsparcia pracodawców wzbudza zainteresowanie różnych środowisk.

Federacja Pracodawców Polskich po pierwszych informacjach wskazała, że planowany wzrost dopłat jest zbliżony do propozycji strony społecznej. We wrześniu 2022 roku skierowano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej apel, w którym wskazano zagrożenie wiążące się z trudnościami utrzymania stanowisk osób niepełnosprawnych przez pracodawców. W apelu tym padła propozycja waloryzacji dofinansowania wynagrodzeń.

PFRON dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych od 2023 — przewidywane kwoty dopłat

Przewidywane kwoty dofinansowania płac ze środków PFRON dotyczą ogółu osób niepełnosprawnych. Wzrost dopłat ma się kształtować następująco:

 • do pracownika ze stopniem lekkim wsparcie wzrośnie z kwoty 450 zł do 500 zł,
 • do pracownika ze stopniem umiarkowanym wsparcie wzrośnie z kwoty 1200 zł do 1350 zł,
 • do pracownika ze stopniem znacznym wsparcie wzrośnie z kwoty 1950 zł do 2400 zł.

Pracodawców rozczarowuje tak niski poziom zwiększenia dopłaty do miesięcznej pensji osób z orzeczonym stopniem lekkim niepełnosprawności. Wątpliwości budzi też zapowiedź braku waloryzacji wsparcia dotyczącego osób posiadających schorzenia specjalne. Dodatkowe środki, o których jest mowa w art. 26a ust. 1b w rozumieniu ustawy o Rehabilitacji Zawodowej dotyczą pracowników ze szczególnymi problemami, które utrudniają wykonywanie obowiązków.

W przypadku osób ze schorzeniem specjalnym docelowa, łączna kwota dofinansowania z PFRON będzie w 2023 wynosić:

 • dla stopnia lekkiego 1100 zł,
 • dla stopnia umiarkowanego – 2250 zł,
 • dla stopnia znacznego – 3500 zł.

Zaznaczyć trzeba, że wymienione kwoty pracodawcy uzyskają w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą stanowiły maksimum 75% kosztów pensji pracownika. W innej sytuacji są one odpowiednio zmniejszane.

Planowany wzrost dofinansowania wynagrodzeń PFRON — tabele

PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń 2022 i 2023 – porównanie

Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2022Planowana kwota dofinansowania PFRON 2023
lekki450 zł500 zł
umiarkowany1.200 zł1.350 zł
znaczny1.950 zł2.400 zł

Porównanie — dofinansowanie wynagrodzeń PFRON 2022 i 2023 – schorzenia specjalne

Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2022Planowana kwota dofinansowania PFRON 2023
lekki1.050 zł1.100 zł
umiarkowany2.100 zł2.250 zł
znaczny3.150 zł3.500 zł

Dofinansowanie z PFRON dla pracodawców — warunki otrzymania wsparcia

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 z późniejszymi zmianami dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obwarowane jest licznymi warunkami. Pracodawca musi je wypełnić, aby móc skutecznie ubiegać się o wsparcie składając wniosek.

Umowa o pracę a dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pierwszym warunkiem, który obowiązuje pracodawcę i upoważnia do złożenia wniosku do PFRON-u, jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę. Umowy cywilno-prawne nie stanowią podstawy do wnioskowania o wsparcie.

Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych może obejmować cały etat lub tylko część wymiaru czasu zatrudnienia. Należy pamiętać w sytuacji tych, którzy pracują na część etatu, że dofinansowanie wynagrodzeń wypłacane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia — z czym się wiąże?

W sytuacji pracodawców, zatrudniających 25 pracowników i więcej, dodatkowym kryterium warunkującym otrzymanie dofinansowania PFRON do pensji jest wykazanie tzw. wskaźnika zatrudnienia. Wskaźnik ten przelicza się zgodnie ze stanem faktycznym na ilość pełnych etatów ogółu zatrudnionych. Wskazane jest, aby 6% załogi stanowiły osoby niepełnosprawne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych liczy się za pomocą wzoru:

ilość etatów pracowników niepełnosprawnych/liczba etatów w firmie x 100

Inną kwestią, związaną z osiągnięciem wymaganego poziomu zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest zwolnienie z odprowadzania do PFRON-u obowiązkowych wpłat.

Terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Wniosek o udzielenie dofinansowania płacy osoby niepełnosprawnej ściśle wiąże się z koniecznością terminowego opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP, ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne.

Terminy dotyczące kosztów wynagrodzenia reguluje Kodeks Pracy. Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulowana jest kwestia składek na ubezpieczenie społeczne — emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ustawa o podatku dochodowym zaś reguluje terminy wpłat z tytułu podatku od wypłaconych wynagrodzeń.

Brak zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych pracodawcy zalegającemu PFRON powyżej kwoty 100 zł zostanie wstrzymana wypłata środków przeznaczonych na refundację kosztów pracownika niepełnosprawnego w terminie wydania decyzji. Po uregulowaniu zaległości decyzja o wstrzymaniu wypłat może być cofnięta.

Wypłata na konto pracownika

Z uwagi na liczne uchybienia pracodawców dofinansowanie wynagrodzeń obwarowano zakazem wypłaty pensji w gotówce. Środki pieniężne powinny trafiać na konto bankowe, rachunek w kasie oszczędnościowej lub być przekazywane na adres zatrudnionego przez podmiot upoważniony do ich doręczania.

Dofinansowanie na pracownika z niepełnosprawnością a efekt zachęty PFRON

Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON ściśle wiąże się z wykazaniem przez pracodawców tzw. efektu zachęty. Jedynie podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej są zwolnione z tego obowiązku. Wg. Ustawodawcy w takiej sytuacji dotacje z PFRON nie stanowią pomocy publicznej.

Prowadzący firmę, efekt zachęty, mogą wykazać dwojako:

 1. metodą ilościową,
 2. metodą jakościową.

Najprościej ujmując w pierwszym przypadku (metoda ilościowa) pracodawca, spełnia warunek, jeśli wykaże, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej spowodowało wzrost ogólnego zatrudnienia. Wzrost ten liczy się wstecz 12 miesięcy od miesiąca zatrudnienia.

Pracodawca spełni efekt zachęty także wówczas, gdy wykaże, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z uzupełnieniem wakatu, który powstał w wyniku zwolnienia innego pracownika. Stosunek pracy, wg tej metody jakościowej, powinien ustać z powodu:

 • wygaśnięcia okresu trwania umowy,
 • skrócenia czasu pracy lub wypowiedzenia — na wniosek zatrudnionego,
 • wypowiedzenia związanego z art. 52 par. 1 pkt 1, czyli winą pracownika,
 • za porozumieniem stron,
 • z powodu niezdolności do pracy i przejścia na rentę zatrudnionego.

Pracodawca osób niepełnosprawnych chcący otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń powinien uprawdopodobnić, że bez możliwości skorzystania z pomocy publicznej, nie mógłby zatrudnić tychże pracowników.

Kody niepełnosprawności, schorzenia szczególne vs schorzenia specjalne a przyznanie dotacji w wyżej kwocie

W publikacjach prasowych napotyka się częste pomyłki dotyczące operowania terminami „schorzenia specjalne” i „schorzenia szczególne”. Błędy takie popełniają nawet organizacje związane z kształtowaniem rynku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Warto zatem jeszcze raz dokonać analizy i wskazać pracodawcom, czym one się wiążą.

Ustawa o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych i Rehabilitacji Zawodowej pośród osób niepełnosprawnych wyróżnia dwie specyficzne grupy:

 1. osoby ze schorzeniami specjalnymi.
 2. osoby ze schorzeniami szczególnymi.

Schorzenia specjalne wiążą się ściśle z kodami niepełnosprawności i obejmują:

 • upośledzenia umysłowe, symbol 01-U,
 • choroby psychiczne, symbol 02-P,
 • epilepsje, symbol 06-E,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe, symbol 12-C,
 • uszkodzenia wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym — symbol 04-O.

Dla zatrudnionych legitymujących się orzeczeniem z tytułu powyższych niepełnosprawności przewidziano zwiększone dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z tytułu dodatkowych obciążeń pracodawcy.

Inną kwestią jest posługiwanie się pracodawcy zaświadczeniem o tzw. schorzeniu szczególnym wydanym przez lekarza specjalistę pracownikowi. W myśl ustawy zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze schorzeniem szczególnym pozwala na korzystniejsze przeliczanie wskaźnika zatrudnienia w firmie powyżej 25 pracowników.


Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz rozliczenia z PFRON

Ważne zagadnienia

Kto może uzyskać dofinansowanie PFRON?

O dopłatę ze środków PFRON może ubiegać się pracodawca osób niepełnosprawnych, zatrudniający te osoby na pełny etat lub inny wymiar czasu pracy. Zatrudnienie realizowane musi być na podstawie umowy o pracę.

Czy wzrosną dopłaty do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Zgodnie z informacjami z miesięcy poprzedzających na rok 2023 planowane jest zwiększenie dopłat do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

Ile wynosi dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON?

W roku 2022 do pensji podejmujących pracę osób niepełnosprawnych dofinansowanie wynosiło zależnie od stopnia niepełnosprawności i posiadanego schorzenia specjalnego: znaczny 1950 zł lub 3150 zł, umiarkowany 1200 zł lub 2100 zł, lekki 450 zł lub 1050 zł.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą w 2023?

W zależności od posiadanej „grupy” oraz legitymowania się tzw. schorzeniem specjalnym pracodawca może otrzymać wsparcie do 3500 zł. Dotacja nie może przekroczyć 75% wszystkich kosztów wynagrodzenia pracownika.

Ile zarabia osoba z orzeczeniem w 2023

Wynagrodzenie zależy od stanowiska i pracodawcy. Minimalne wynagrodzenie osoby z orzeczeniem nie może być niższe niż 3490 zł brutto. Od lipca 2023 osoba niepełnosprawna zarobi nie mniej niż 3600 zł brutto.

Dofinansowanie PFRON 2023

Plany mówią o kwotach: 500 zł w związku z zatrudnieniem osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, 1350 zł z umiarkowanym i 2400 zł ze stopniem znacznym.

Najwyższe dofinansowanie PFRON 2023

Zgodnie z planem najwyższe dofinansowanie PFRON w 2023 roku wyniesie 3500 zł.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *